رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی خوانا بودن و قابل فهم بودن دستور زدن های دارویی توسط داروخانه ها در شهر اصفهان در سال 1393-94 "


نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 107317
شماره مدرک : ‭ت۱۵۹۸۱‬
شماره راهنما : ‭QV۷۴۸،ن۵۱۱ب،۱۳۹۴‬
سرشناسه : ‏ نظری، ‏ ، محمد
عنوان : بررسی خوانا بودن و قابل فهم بودن دستور زدن های دارویی توسط داروخانه ها در شهر اصفهان در سال 1393-94
نویسنده : محمد نظری
استاد راهنما : امیر هوشنگ زرگرزاده
محل تحصیل : دانشکده داروسازی و علوم دارویی
سال تحصیل : ۱۳۹۴
مقطع تحصیلی : دکترای عمومی
رشته تحصیلی : داروسازی
صفحه شمار : ۵۶ص.
چکيده : مقدمه: با توجه به اهمیت دستور‌دارویی ارائه‌شده توسط داروخانه در مصرف صحیح دارو، خوانا و قابل‌فهم‌بودن آن بسیار مهم است. مطالعات بر روی دستورهای دارویی در ایران بسیار‌کم هستند. در این مطالعه خوانا و قابل‌فهم‌بودن دستورهای دارویی در داروخانه‌های شهر اصفهان بررسی و متغیرها در دو روش تایپی و دست نویس مقایسه شده است.روش ها: شهر اصفهان 15 منطقه شهرداری و 326 داروخانه دارد. هر منطقه به عنوان یک خوشه در نظر گرفته شد و بر‌اساس تعداد داروخانه در هر منطقه، سهم آن از کل حجم نمونه(50 داروخانه) تعیین شد و داروخانه‌ها به صورت تصادفی انتخاب شدند. از هر داروخانه 28 قلم دارو تا سقف 2 قلم برای هر بیمار بررسی شد. مصاحبه شوندگان در هر داروخانه به صورت راحت انتخاب و مصاحبه شدند. از مصاحبه‌شونده خواسته می‌شد دستور نوشته شده روی دارو را بخواند و تفسیر خود را از دستور در رابطه با مصرف دارو شرح دهد.نتایج: هزار و چهارصد قلم دارو از 727 نفر بررسی شد. میانگین سنی( انحراف معیار) مصاحبه شوندگان 40/25 ±13/2 سال می باشد. 46% افراد تحویل گیرنده دارو، همراه بیمار بودند. بیش از 78% اشخاص تحویل دهنده دارو، داروساز بودند. در 11/5% موارد دستور‌دارویی وجود نداشت. 22% از دستورات درج شده را افراد (بیماران) نمی‌توانستند کامل بخوانند و در 25% موارد برداشت صحیحی نداشتند. در 57% موارد دستور مکتوب به صورت شفاهی نیز برای مصاحبه‌شوندگان تکرار و تنها در 7% موارد توضیحی فراتر از دستور مکتوب ارائه شده‌بود. دستورهای تایپی در 89% موارد کامل خوانده میشد و از این لحاظ با دستورهای دست نویس تفاوت معنی دار(P=0/003) داشت.نتیجه گیری: بسیاری از بیماران نمی‌توانستند دستور دارویی داروخانه را بدرستی بخوانند و یا تفسیر کنند. مشکل بیماران در خواندن دستورهای دست نویس بیشتر از دستورهای تایپی بود. بیشتر بیماران توضیحات شفاهی کامل در رابطه با داروهایشان از داروخانه دریافت نکرده بودند.
توصیفگر : دستور مصرف دارو
: راهنما
: خوانا بودن
: دستور دارویی
: قابل فهم بودن
شناسه افزوده : ‏ زرگرزاده‏ ، امیر هوشنگ
شناسه افزوده : ‏ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان اصفهان
عنوان ترجمه شده توسط فهرست نویس : Evaluation of legibility and understandability of pharmacy labels in Isfahan City in 1393-94
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده داروسازی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده داروسازی۲۳۲۶موجود‭‬
نظرسنجی