رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی تاثیر گشادسازی کانال بر میزان ریزنشت کانال دندانی "


نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
زبان اثر اصلي : فارسی
شماره رکورد : 107353
شماره مدرک : ‭۱۵۹۰۷ت‬
شماره راهنما : ‭WU۲۳۰ م۸۵۹ب ۱۳۹۴‬
سرشناسه : ‏ موسوی سرشت‏ مسیح پديدآور
عنوان : بررسی تاثیر گشادسازی کانال بر میزان ریزنشت کانال دندانی [پایان نامه]
نویسنده : / مسیح موسوی سرشت
استاد راهنما : حمید رضویان
محل تحصیل : : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
سال تحصیل : ، ۱۳۹۴
مقطع تحصیلی : دکتری حرفه ا ی
رشته تحصیلی : دندانپزشکی
تاریخ دفاع : ۱۳۹۴
صفحه شمار : ۱۲ص.:مصور، جدول، نمودار
يادداشت : شماره طرح تحقیقاتی ۱۹۰۱۱۶
چکيده : مقدمه:هدف از این پژوهش ارزیابی تاثیر گشادسازی های مختلف کانال بر روی ریز نشت میکروبی دندان های درمان ریشه شده در محیط آزمایشگاهی بود. مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی-آزمایشگاهی 126 دندان تک کاناله انسانی سالم به روش آسان انتخاب و تاج آن ها به وسیله دیسک الماسی قطع گردید. پس از تهیه حفره دسترسی و تعیین طول کارکرد، آماده سازی کانال ها به روش استپ بک تا فایل شماره 30 ادامه یافت. سپس دندانها بر اساس میزان گشادسازی مدنظر به 3 گروه شکل دهی کانال تا شماره 45 ، 55 و 70 بعد از فایل اصلی تقسیم و بعد از آماده سازی، به شیوه تراکم جانبی پر شدند. سپس جهت بررسی ریزنشت هر سه روز یک بار محلول حاوی انتروکوک فکالیس از قسمت فوقانی تزریق و ریزنشت باکتریایی توسط ایجاد کدورت در محلول آنتی سرم اطراف ریشه ارزیابی شد. نمونه ها به مدت 90 روز بررسی شدند و به محض بروز کدورت در هر نمونه، زمان وقوع کدروت در مورد آن نمونه ثبت و آن نمونه از مطالعه حذف شد. در نهایت یافته های پژوهش وارد نرم افزار 20 Spss شده و در سطح معنی داری 05/0=α توسط تست آماری Chi Square و آنالیز بقا مورد تجریه و تحلیل آماری قرار گرفت. یافته ها:یافته های این پژوهش نشان داد که در طی مدت 90 روز میزان ریزنشت در گروه 2به طور معنی داری کمتر از دو گروه دیگر بود(036/0 و 025/0=pvalue) و حداکثر بقای نمونه ها در طی بازه زمانی این مطالعه مربوط به این گروه بود.اما آنالیز بقا اختلافی میان گروه 1 و 3 نشان نداد(0717/0pvalue=). نتیجه گیری:نتایج مطالعه حاضر نشان داد که آماده سازی کانال با شماره های متفاوت بر میزان ریز نشت تاثیر دارد و آماده سازی تا فایل شماره 55 کمترین میزان ریز نشت را دارد.
توصیفگر : ریزنشت باکتریایی
: شکل دهی کانال
: گشادسازی کانال
شناسه افزوده : ‏ رضویان‏ حمید استاد راهنما
شناسه افزوده : ‏‏ دانشکده دندانپزشکی اصفهان
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده دندانپزشکی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده دندانپزشکی۲۰۳۵موجود‭‬
نظرسنجی