رکورد قبلیرکورد بعدی

" ارزیابی ترکیب بیماران مراجعه کننده به بخش دندانپزشکی کودکان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در فاصله سال های 90-92 در مقایسه با الزامات آموزشی دانشجویان "


نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
زبان اثر اصلي : فارسی
شماره رکورد : 107356
شماره مدرک : ‭۱۵۹۰۸ت‬
شماره راهنما : ‭WU۱۱۳ ر۳۲۹‮الف‬ ۱۳۹۴‬
سرشناسه : ‏ رجائی ‏ آیدا پديدآور
عنوان : ارزیابی ترکیب بیماران مراجعه کننده به بخش دندانپزشکی کودکان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در فاصله سال های 90-92 در مقایسه با الزامات آموزشی دانشجویان [پایان نامه]
نویسنده : / آیدا رجائی
استاد راهنما : بهاره طحانی
استاد مشاور : مریم غفورنیا
محل تحصیل : : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
سال تحصیل : ، ۱۳۹۴
مقطع تحصیلی : دکتری حرفه ا ی
رشته تحصیلی : دندانپزشکی
تاریخ دفاع : ۱۳۹۴
صفحه شمار : ۴۰ص.:جدول، نمودار
يادداشت : شماره طرح تحقیقاتی ۳۹۳۸۷۹
چکيده : مقدمه: با توجه به نقش کلیدی " ترکیب بیماران" در کسب مهارت های بالینی ،هدف از این مطالعه بررسی نیازها ی دهان و دندان بیماران مراجعه کننده به بخش کودکان دانشکده دندانپزشکی اصفهان و مقایسه آن با کوریکولوم آموزشی جهت تعیین کفایت آموزش بالینی می باشد.مواد و روش ها: در این مطالعه مقطعی به صورت سرشماری با استفاده از پرونده های بایگانی شده در بخش کودکان دانشکده (1390 – 1392) اطلاعات مربوط به نیاز و مشکلات دهان و دندان کوکان مراجعه کننده به این بخش استخراج و با حاصلضرب تعداد دانشجو در هر ترم در تعداد موارد ذکر شده در الزامات آموزشی آن ترم(عملی 1-3) مقایسه شد. داده ها در نرم افزار SPSS 18 وارد گردید. جهت ارزیابی " ترکیب بیماران"، میانگین نیازهای درمانی کودکان در هر ترم / سال محاسبه گردید. همچنین جهت مقایسه نیازهای درمانی/ پیشگیرانه کودکان با خدمات ارایه شده برای آنها آزمون Paired T-testبه کار رفت. یافته ها: در واحد عملی کودکان 1 و 2 اکثر خدمات ارایه شده تا حدی کمتر از الزامات آموزشی لازم برای دانشجویان بوده است در واحد عملی کودکان 3 به جز خدمات کشیدن و ترمیم دندان با PRR ، سایر خدمات ارایه شده در حد الزامات آموزشی دانشجویان نبوده است. درخصوص خدمت پیشگیرانه و ترمیمی درکلیه واحدهای عملی، به نظر می رسد تعداد دندانها و کودکان نیازمند این خدمت در حد کفایت برای پوشش الزامات آموزشی بوده است لیکن خدمت ارایه شده توسط دانشجویان کمتر از حد انتظار الزامات آموزشی می باشد. در هر کودک تقریبا نیم یا یک سوم از نیازهای درمانی پوشش داده شده است که به طور معنی داری با نیازهای واقعی اومتفاوت می باشد. نتیجه گیری: به نظر می رسد در واحدهای عملی مختلف دندانپزشکی کودکان دانشکده، تعداد بیماران جهت پوشش الزامات آموزشی مورد انتظار دانشجویان کافی نیست. اجرای طرح ها و دوره های خارج از دانشگاه به صورت اردوی آموزشی برای افزایش تعداد و تنوع بیمارانی که دانشجویان طی دوره ی آموزش بالینی خود می بینند می تواند موثر باشد.
توصیفگر : دندانپزشکی اطفال
: نیازهای دندانی اطفال
: ترکیب بیماران
شناسه افزوده : ‏ طحانی ‏ بهاره استاد راهنما
: غفورنیا‏ مریم استاد مشاور
شناسه افزوده : ‏ دانشکده دندانپزشکی اصفهان
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده دندانپزشکی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده دندانپزشکی۲۰۳۶موجود‭‬
نظرسنجی