رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد والدین 7-12 ساله شهر اصفهان در مورد فیشور سیلانت و فلوراید تراپی حرفه ای در سال 1393 "


نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
زبان اثر اصلي : فارسی
شماره رکورد : 107381
شماره مدرک : ‭۱۵۹۰۹ت‬
شماره راهنما : ‭WU۱۱۳ ‮الف‬۳۸۴ب ۱۳۹۴‬
سرشناسه : ‏ احمدی‏ عظیمه پديدآور
عنوان : بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد والدین 7-12 ساله شهر اصفهان در مورد فیشور سیلانت و فلوراید تراپی حرفه ای در سال 1393 [پایان نامه]
نویسنده : / عظیمه احمدی
استاد راهنما : بهاره طحانی
محل تحصیل : : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
سال تحصیل : ، ۱۳۹۴
مقطع تحصیلی : دکتری حرفه ا ی
رشته تحصیلی : دندانپزشکی
تاریخ دفاع : ۱۳۹۴
صفحه شمار : ۵۰ص.:جدول، نمودار
يادداشت : شماره طرح تحقیقاتی ۳۹۳۵۷۶
چکيده : مقدمه:قدم اول جهت گسترش استفاده از روشهای پیشگیرانه بالا بردن آگاهی و نگرش والدین نسبت به اهمیت این اقدامات است. لذا، هدف از این تحقیق ارزیابی اگاهی و نگرش والدین کودکان شهر اصفهان درباره ی شیارپوش و فلورایدتراپی توسط دندانپزشکان می باشد.مواد و روش ها: مطالعه به صورت مقطعي و توصیفی–تحليلي و مبتنی بر پرسشنامه است. 637 نفر ازوالدین دانش آموزان کلاس های اول تا ششم دبستان های شهر اصفهان با روش نمونه گیری به صورت خوشه ای با احتمال متناسب با اندازه انتخاب شدند. پرسشنامه ای پایا (گاتمن (82/0)و آلفای کرونباخ(78/0)و معتبر شامل سوالات دموگرافیک، تجربه والدین در خصوص مراقبت های پیشگیرانه دهان و دندان، آگاهی آنها از فلوراید و فیشورسیلانت تراپی و نگرش آنها نسبت به این مراقبت ها طراحی شد. فراوانی پاسخ هاي افراد شرکت کننده وجمع نمرات استخراج وباکمک تست هاي آماري ANOVA ، مجذور کای و ضریب همبستگی،آنالیزهای تحلیلی انجامشد.یافته ها: 567 پرسشنامه از 637 پرسشنامه توزیع شده قابلیت استفاده داشت (درصد پاسخگویی 89%). میانگین آگاهی کل 14/4±9/5 از 19، میانگین آگاهی نسبت به فلوراید 05/2±3/3 از 9 (16% آگاهی خوب) و میانگین آگاهی نسبت به فیشورسیلانت 7/2±6/2 از 10 (9/12% آگاهی خوب) می باشد. میانگین نمرات نگرش8/5±7/33از 45 (3/42% نگرش منفی) شد. آنالیز ANOVA نشان داد میانگین آگاهی نسبت به فیشورسیلانت والدین با تحصیلات دانشگاهی به طور معنی داری (023/0P-value=) از افراد با تحصیلات زیر دیپلم بیشتر بود. آگاهی کل والدینی که منبع کسب اطلاعشان دندانپزشک بود بیشتر از سایر منابع دیگر مانندرسانه های جمعی (003/0= P-value)می باشد. نمرات آگاهی کل و نگرش والدین همبستگی معنی دار(001/0 >P-value وضریب همبستگی ) داشت. نتیجه گیری: با توجه به دانش پایین والدین نسبت به روشهای پیشگیرانه حرفه ای، لازم است تا روشهای افزایش آگاهی مد نظر قرار گیرد. با توجه به تاثیر مثبت آموزش های دریافتی از طریق دندانپزشکان و رسانه های جمعی به نظر می رسد درخواست از آنها جهت افزایش آموزش های پیشگیرانه به بیماران خود در حین ارایه خدمات و نیز درگیر کردن رسانه های جمعی در ارایه آموزش های همگانی می تواند اقدامی موثر باشد.
توصیفگر : فلورایدتراپی موضعی
: شیارپوش
: عملکرد والدین
: نگرش
شناسه افزوده : ‏ طحانی‏ بهاره استاد راهنما
شناسه افزوده : ‏ دانشکده دندانپزشکی اصفهان
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده دندانپزشکی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده دندانپزشکی۲۰۳۷موجود‭‬
نظرسنجی