رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسي اثر سه ماده هموستاتيك بر ريز نشت ترميم هاي سرويكالي كامپوزيت رزين به عاج مشابه با عاج متاثر از پوسيدگي با كاربرد ادهز يو سلف اچ يك مرحله اي "


نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
زبان اثر اصلي : فارسی
شماره رکورد : 107405
شماره مدرک : ‭۱۵۹۱۲ت‬
شماره راهنما : ‭WU۱۹۰ ب۲۷۴ب ۱۳۹۴‬
سرشناسه : ‏ باقری ‏ ابوالفضل پديدآور
عنوان : بررسي اثر سه ماده هموستاتيك بر ريز نشت ترميم هاي سرويكالي كامپوزيت رزين به عاج مشابه با عاج متاثر از پوسيدگي با كاربرد ادهز يو سلف اچ يك مرحله اي [پایان نامه]
نویسنده : / ابوالفضل باقری
استاد راهنما : مریم خروشی، فاطمه کشانی
محل تحصیل : : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
سال تحصیل : ، ۱۳۹۴
مقطع تحصیلی : دکتری حرفه ا ی
رشته تحصیلی : دندانپزشکی
تاریخ دفاع : ۱۳۹۴
صفحه شمار : ۳۴ص.:مصور، جدول، نمودار
يادداشت : شماره طرح تحقیقاتی ۱۹۱۱۶۵
چکيده : چکیدهمقدمه:یکی از روش های کنترل خونریزی و مایع شیار لثه ای به منظور دستیابی به باند با دوام ترو ریزنشتکمتر،استفاده از مواد هموستاتیک می باشد. با توجه به باقی گذاشتن عاج affected در رویکرد محافظهکارانه وتمایل به استفاده از ادهزیوهای سلف اچ،هدف از این مطالعه بررسی ریزنشت ترمیم های سرویکالیبا کاربرد ادهزیو سلف اچ یک مرحله ای بر روی عاج مشابه با عاج متاثر از پوسیدگی در صورت تماس باسه ماده هموستاتیک ViscostatClear,Viscostat و )TCA تری کلرواستیک اسید( می باشد.مواد و روشها: در این مطالعه تجربی در ناحیه سرویکال 84 دندان مولر سوم انسانی سالم بر سطوح باکال ولینگوال حفرات کلاس V 1 میلی / با بعد اکلوزوجینجیوالی 2 میلی متر و مزیودیستالی 3 میلی متر و عمق 5متر با دیواره های غیر بول و مارژین سرویکال 1 mm پایینتر از CEJ ( cemento Enamel Junction(تراشیده شد. نیمی از حفرات در معرض چرخه های مینرالیزاسیون/ دمینرالیزاسیون قرار گرفتند. سپس هرگروه به 8 زیرگروه 12 تایی تقسیم شدند. گروه 1 و 5 گروه های کنترل بوده ،در گروه 2 و ۶از Viscostat ، برای گروه 3 و ۷ ViscostatClear و برای گروه 8و 4 از TCA استفاده شد .سپسباادهزیو clearfil bond S3 وکامپوزیت رزین APX حفرات ترمیم شده و بعد از انجام 1۱۱۱ سیکلحرارتی و مدت 28 ساعت نگهداری در محلول فوشین 2۲ در جهت باکولینگوالی به موازات محور طولیبا دیسک الماسی جویا به دو نیم تقسیم شده و درجات نفوذ رنگ در زیراستریو میکروسکوپ بابزرگنمایی 5۶ بررسی و رتبه بندی ونتایج بر اساس آزمونهای Kruskal-Wallis و Mann-Whitney باکمک نرم افزار SPSS ۱/۱5( α= (ارزیابی شد .بررسي اثر سه ماده هموستاتيك برريز نشت ترميم هاي سرويكالي كامپوزيت رزين به عاج مشابه با عاجمتاثر از پوسيدگي باكاربرد ادهزيو سلف اچ يك مرحله اي1۱/ یافته ها:میانگین ریز نشت مینایی در گروههای مورد مطالعه تفاوت معنی دار نشان داد) ۱2۷ p= (، در۱/ حالیکه در میانگین ریزنشت عاجی گروههای مورد مطالعه تفاوت معنی دار مشاهده نشد ) ۱۷2 p= ( بینریزنشت مینایی گروه 1و 3 ، گروه 1 و 5، گروه 5 و 4 با P value ۱/ ۱ و ۱12 /۱1۷، ۱/ به ترتیب ۱28تفاوت معنی دار وجود داشت.نتیجه گیری: تحت شرایط این مطالعه Viscostat clear بیشترین ریزنشت مینایی را ایجاد کرد وTCA منجر به کاهش ریزنشت مینایی در گروه عاج مشابه عاج متاثر از پوسیدگی شد. در ریزنشت عاجیتفاوت معنی دار مشاهده نشد. مطالعات بیشتر با حجم نمونه بیشتر در این زمینه توصیه می شود.
توصیفگر : ریزنشت
: دنتین باندینگ
: هموستاتیک
شناسه افزوده : ‏ خروشی ‏ مریم استاد راهنما
: کشانی ‏ فاطمه استاد راهنما
شناسه افزوده : ‏ دانشکده دندانپزشکی اصفهان
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده دندانپزشکی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده دندانپزشکی۲۰۴۰موجود‭‬
نظرسنجی