خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
زبان اثر اصلي : فارسی
شماره رکورد : 107406
شماره مدرک : ۱۶۷۷۳ت
شماره راهنما : ‭WY۳۰، م۴۳۵ب، ۱۳۹۴‬
سرشناسه : ‏ مرادی‏، طاهره پديدآور
عنوان : بررسی نحوه ارزشیابی عملکرد پرستاری و ذیدگاه مدیران و کارکنان پرستاری نسبت به آن در بیمارستانهای وابسته دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال ۱۳۹۳ [پایان نامه]
نویسنده : / طاهره مرادی
استاد راهنما : مرضیه عادل مهربان
استاد مشاور : مهین معینی
محل تحصیل : : پرستاری ومامایی
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : پرستاری گرایش سلامت بزرگسالان
تاریخ دفاع : ۱۳۹۵/۳/۲۴
صفحه شمار : ط. [۱۱۹ص].:جدول، نمودار، رنگی.+سی دی
يادداشت : این پایان نامه یک طرح تحقیقاتی به شماره ۳۹۳۴۸۰میباشد.
چکيده : مقدمه: ارزشیابی عملکرد، یکی از عناصر ضروری در سازمان های بهداشتی و درمانی است که جهت دستیابی به بهبود کیفیت مراقبت از بیمارمی باشد. آگاهی از دیدگاه مدیران و کارکنان نسبت به ارزشیابی عملکرد می تواند موجب ارتقای کیفیت ارزشیابی عملکرد شود. هدف این پژوهش بررسی نحوه ی ارزشیابی عملکرد پرستاری و دیدگاه مدیران و کارکنان پرستاری نسبت به آن در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد.روش کار: این مطالعه توصیفی به صورت مقطعی با استفاده از روش نمونه گیری دو مرحله ای سهمیه ای - تصادفی در بین 75 مدیر و 313 پرستار در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1393 صورت گرفت. داده ها از طریق دو پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شد. جهت تعیین اعتبار این پرسشنامه که از مطالعه متون علمی و نظرات استادان مدیریت تهیه شده بود از نظرات اعضای هیئت علمی علوم پزشکی متخصص در امر پژوهش و ابزار سازی، استفاده شدوآلفای کرونباخ هر دو پرسشنامه محاسبه گردید. (ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه مدیران، در بخش 3 ، 4 و 5 به ترتیب۰/۸۶ ، ۰/۸۳ و ۰/۹۴محاسبه شد. ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه کارکنان پرستاری، در بخش 3 ،4 و 5 به ترتیب ۰/۹۴، ۰/۹۴ و ۰/۹۸ محاسبه شد). داده ها پس از گردآوری به وسیله نرم افزار آماری SPSSنسخه 16 و آزمون های آماری توزیع درصد فراوانی، t مستقل و آنالیز واریانس یکطرفه مرتبط تحلیل گردید.یافته‌ها: در این مطالعه میزان رضایت از نحوه ارزشیابی عملکرد فعلی در کارکنان پرستاری ۴۳/۱%می باشد و ۹۲/۹%افراد در مورد ضرورت انجام ارزشیابی عملکرد دیدگاه مثبت داشتند. در این مطالعه میانگین نمره درک مدیران از وضعیت ارزشیابی عملکرد فعلی ۱۴/۲± ۵۶/۸ و کارکنان پرستاری ۱۴/۵ ± ۵۱/۴ به دست آمد. مقایسه درک مدیران و پرستاران از ارزشیابی عملکرد نشان داد که تفاوت معنی داری بین درک مدیران و پرستاران در رابطه با ارزشیابی عملکرد دیده می‌شود ((p=0.004 ؛ در مجموع دیدگاه مدیران نسبت به کارکنان مثبت تر می باشد.نتیجه گیری: نتیجه این مطالعه نشان داد که کمتر از نیمی از کارکنان پرستاری از نحوه ی ارزشیابی عملکرد فعلی رضایت دارند و مدیران نسبت به کارکنان پرستاری درک مثبت تری از وضعیت فعلی ارزشیابی عملکرد دارند. این تفاوت می تواند ناشی از ناآگاهی و مشارکت کمتر کارکنان پرستاری در فرایند نحوه ی اجرای ارزشیابی عملکرد باشد. واژگان کلیدی: ارزشیابی عملکرد، مدیران پرستاری، کارکنان پرستاری
توصیفگر : ارزیابی عملکرد پرستاران
: مدیران بیمارستان
: پرستاران
: Nurse Performance Evaluation
: Hospital Administrators
: Nurses
شناسه افزوده : ‏ عادل مهربان‏، مرضیه استاد راهنما
شناسه افزوده : ‏ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :