رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی تاثیر گزینه شکل و سایز قوس فکی دستگاه پانورامیک دیجیتال بر دقت اندازه گیری های خطی و زاویه ای "


نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
زبان اثر اصلي : فارسی
شماره رکورد : 107437
شماره مدرک : ‭۱۵۹۱۸ت‬
شماره راهنما : ‭WN۲۳۰ ف۴۹۲ب ۱۳۹۴‬
سرشناسه : ‏ فرهاد‏ فرناز پديدآور
عنوان : بررسی تاثیر گزینه شکل و سایز قوس فکی دستگاه پانورامیک دیجیتال بر دقت اندازه گیری های خطی و زاویه ای [پایان نامه]
نویسنده : / فرناز فرهاد
استاد راهنما : مهرداد عبدی نیان
محل تحصیل : : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
سال تحصیل : ، ۱۳۹۴
مقطع تحصیلی : دکتری حرفه ا ی
رشته تحصیلی : دندانپزشکی
تاریخ دفاع : ۱۳۹۴
صفحه شمار : ۳۳ص.:مصور، جدول، نمودار
يادداشت : شماره طرح تحقیقاتی ۳۹۳۸۴۰
چکيده : مقدمه: گرچه قرار دادن ساختارهای آناتومیک درون لایه تصویر( focal trough ) مهم است،کیفیت تصویر تحت تاثیر فاکتورهای دیگری نظیر شکل و سایز فک قرار می گیرد. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر گزینه شکل و سایز قوس فکی در دستگاه پانورامیک دیجیتال بر دقت اندازه گیری های خطی و زاویه ای بود. مواد و روش ها : در این مطالعه توصیفی تحلیلی مقطعی در یک جمجمه خشک ،محل دندان ها در ابعاد افقی ، عمودی و زاویه ای با چسباندن گوتاپرکا به مکان های مشخص شده نشان دارگردید و اندازه ها توسط دو مشاهده گربه طور مجزا اندازه گیری شد. بعد از مشخص شدن شکل و سایز قوس فکی، رادیوگرافی پانورامیک استاندارد در 6 حالت با تغییر شکل فوکال تراف(مربعی، مثلثی و نرمال) و دو سایز فکی (متوسط و بزرگ) تهیه گردید. اندازه گیری های خطی و زاویه ای توسط دو مشاهده گر به طور مجزا انجام و داده ها وارد نرم افزار SPSS نسخه 20 شد. از آزمون های Intra Corelation Coefficient (ICC)و ضریب paired t-test در سطح معنی داری 05/0 جهت آنالیز استفاده شد.یافته ها: با توجه به نتایج آزمون ICC ، ارتباط بین دو مشاهده گر برای اندازه گیری های رادیوگرافیک 994/0 و برای اندازه گیری های فیزیکی995/. بود(001/0>P). میانگین تفاوت اندازه گیری زاویه ای رادیوگرافیک و فیزیکی در تمام گزینه ها به طور معنی داری کمتر از 4 درجه بود(05/0>P). بر خلاف اندازه گیری افقی، تفاوت بین اندازه گیری عمودی رادیوگرافیک و فیزیکی در تمامی حالات کمتر از یک میلیمتر بود .نتیجه گیری: جهت اندازه گیری بر دقت اندازه گیری تاثیر داشته ،اما تغییرات گزینه شکل و سایز قوس فکی تصاویر پانورامیک بر دقت اندازه گیری تاثیر مهمی ندارد. همچنین اندازه گیری های عمودی و زاویه ای در تصاویر پانورامیک در تمام نواحی فکی دارای دقت کافی بود.در صورتی که اندازه گیری های افقی دقت کافی نداشتند.
توصیفگر : رادیوگرافی پانورامیک
: رادیوگرافی دیجیتال
: قوس فکی
شناسه افزوده : ‏ عبدی نیان‏ مهرداد استاد راهنما
شناسه افزوده : ‏‏ دانشکده دندانپزشکی اصفهان
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده دندانپزشکی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده دندانپزشکی۲۰۴۶موجود‭‬
نظرسنجی