رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی تاثیر مداخله معنوی بر افسردگی دوران یائسگی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهری اصفهان در سال 93 "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
زبان اثر اصلي : فارسی
شماره رکورد : 107444
شماره مدرک : ۱۶۷۷۴ت
شماره راهنما : ‭WM۱۷۱/۵، ش۵۵۶ب، ۱۳۹۴‬
سرشناسه : ‏ شفیعی‏، زهره پديدآور
عنوان : بررسی تاثیر مداخله معنوی بر افسردگی دوران یائسگی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهری اصفهان در سال 93 [پایان نامه]
نویسنده : / زهره شفیعی
استاد راهنما : زهرا زندیه
استاد مشاور : مهین معینی، علی غلامی
محل تحصیل : : دانشکده پرستاری و مامایی
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : پرستاری گرایش سلامت جامعه
تاریخ دفاع : ۱۳۹۴/۶/۲۹
صفحه شمار : ط. [۹۳]ص.:جدول، نمودار.+سی دی
يادداشت : این پایان نامه یک طرح تحقیقاتی به شماره ۳۹۳۶۳۲میباشد.
چکيده : هدف و زمینه: افسردگی از رایج¬ترین مشکلات در دوران یائسگی است. آمارها نشان می¬دهد شانس ابتلا به افسردگی در زنان یائسه سه برابر بیشتر از سایر زنان است. به نظر می¬رسد مداخلات ¬معنوی می¬تواند به عنوان یک عامل موثر در پیشگیری از عوارض این دوران کمک کننده باشد؛ لذا این مطالعه با ¬هدف بررسی تاثیر مداخله معنوی بر افسردگی دوران یائسگی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهری اصفهان در سال 93 انجام شد.روش کار: در این کارآزمایی بالینی، 64 زن یائسه مراجعه¬کننده به مراکز بهداشتی درمانی اصفهان به روش تصادفی انتخاب و با استفاده از جدول اعداد تصادفی در دو گروه آزمون و کنترل تقسیم شدند. نمرات افسردگی قبل، بلافاصله و یک ماه پس از پایان مداخله اندازه¬گیری شد. مداخله معنوی در 8 جلسه طی 4 هفته اجرا شد. در گروه کنترل، دو جلسه در ارتباط با تغذیه سالم در زنان برگزار گردید. داده¬ها با پرسشنامه¬ روا و پایای افسردگی بک جمع‌آوری و از آزمون¬های، مجذورکای، تی‌مستقل و آنالیز واریانس با اندازه¬های تکراری در نرم ‌افزار SPSS نسخه 21 استفاده شد.نتایج: ميانگين نمره افسردگی در شروع مطالعه، در دو گروه آزمون و کنترل تفاوت آماری معني¬داري نداشت. در پایان مطالعه، میانگین نمره اضطراب در گروه¬های ذکر شده به ترتیب ۹/۲۳±۱۱/۲۱و ۴/۹۲±۱۹/۳۴ گزارش شد که این تفاوت از نظر آماری معنی¬دار بود (۰/۵>P). در گروه آزمون، كاهش معني¬داري از لحاظ افسردگی با گذشت زمان گزارش شد (۰/۰۰۱=P).بحث و نتیجه¬گیری: با توجه به نتايج اين پژوهش مداخله معنوی می‌تواند در کاهش افسردگی زنان یائسه تأثیر مثبت داشته باشد؛ لذا، با توجه با شيوع بالاي افسردگی در زنان یائسه و نيز این ‌که مداخله معنوی روشي مفيد، کم‌هزینه، راحت و در دسترس است، پيشنهاد می‌شود اين روش به‌عنوان يك روش مفيد در کاهش افسردگی زنان یائسه مورد استفاده قرار گیرد.کلمات کلیدی: معنویت، افسردگی، زنان، یائسگی
توصیفگر : افسردگی
: دوره یائسگی
: زنان
: Depression
: Climacteric
: Women
شناسه افزوده : ‏‏ زندیه ‏‏، زهرا استاد راهنما
: غ‍لام‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ استاد مشاور
: ‏ معینی‏، مهین استاد مشاور
شناسه افزوده : ‏ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده پرستاری
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
11 - دانشکده پرستاری۶۲۳موجود‭‬
نظرسنجی