رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی میزان استرس و فرسودگی شغلی (burnout) در میان دستیاران تخصصی دانشکده دندانپزشکی اصفهان در سال تحصیلی 94-93 "


نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
زبان اثر اصلي : فارسی
شماره رکورد : 107503
شماره مدرک : ‭۱۵۹۳۰ت‬
شماره راهنما : ‭WU۲۳۰ ق۲۵۸ب ۱۳۹۴‬
سرشناسه : ‏ قاسمی‏ فرزاد پديدآور
عنوان : بررسی میزان استرس و فرسودگی شغلی (burnout) در میان دستیاران تخصصی دانشکده دندانپزشکی اصفهان در سال تحصیلی 94-93 [پایان نامه]
نویسنده : / فرزاد قاسمی
استاد راهنما : مسعود ساعتچی، بهناز عبادیان
محل تحصیل : : دانشکده دندانپزشکی اصفهان
سال تحصیل : ، ۱۳۹۴
مقطع تحصیلی : دکتری حرفه ا ی
رشته تحصیلی : دندانپزشکی
تاریخ دفاع : ۱۳۹۴
صفحه شمار : ۳۰ص.:جدول، نمودار
يادداشت : شماره طرح تحقیقاتی ۳۹۴۴۳۹
چکيده : مقدمه: استرس و فرسودگی شغلی میان دستیاران دندانپزشکی عاملی است که می تواند به صورت مستقیم منجر به ضعف روند آموزشی و اقدامات درمانی گردد. هدف از این تحقیق تعیین میزان استرس و فرسودگی شغلی میان دستیاران تخصصی دانشکده ی دندانپزشکی اصفهان بود.مواد و روش ها: این مطالعه مقطعی-توصیفی تحلیلی، بر روی ۹۰ دستیار تخصصی دندانپزشکی به روش سرشماری انجام گرفت. پرسشنامه های استاندارد جهت سنجش میزان استرس و فرسودگی شغلی بین دستیاران تخصصی توزیع شد. روایی و پایایی این پرسشنامه ها بررسی و تایید گردید. اطلاعات بدست آمده با استفاده از نرم افزارSPSS نسخه ۲۰ و روش های آماری توصیفی و آزمون های آماری پیرسون و t-test جهت آنالیز داده ها در سطح معنی داری 05/0 > p بررسی شدند.یافته ها :در این مطالعه ۳۹ دستیار مرد (3/43%) و ۵۱ دستیار زن (7/56%) شرکت نمودند .میانگین نمره ی استرس دستیاران برابر با 8/11±5/46، در بازه ی استرس متوسط بود. میزان استرس در دو جنس تفاوت معنا داری نداشت (633/0 P = ) اما بین دو گروه سنی بالای ۲۸ سال و پایین ۲۸ سال تفاوت معنا دار وجود داشت (016/0 P = ). فرسودگی شغلی در سطح شدید در سه زیرمجموعه ی آن شامل دستاوردهای فردی برابر 8/27% ، خستگی روحی برابر 9/8% و شخصیت زدایی برابر 40% بود. بین میزان استرس و سه پارامتر فرسودگی شغلی رابطه ی خطی وجود داشت. نتیجه گیری: دستیاران تخصصی دانشکده ی دندانپزشکی اصفهان سطح متوسطی از استرس و سطوح نسبتا بالایی از فرسودگی شغلی نشان دادند به نظر می رسد لزوم برنامه ریزی در جهت کاهش استرس و فرسودگی شغلی باید مورد توجه قرار گیرد.
توصیفگر : فرسودگی شغلی
: استرس
: دندانپزشکان
شناسه افزوده : ‏ ساعتچی‏ مسعود استاد راهنما
: عبادیان‏ بهناز استاد راهنما
شناسه افزوده : ‏ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده دندانپزشکی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده دندانپزشکی۲۰۵۸موجود‭‬
نظرسنجی