رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی تاثیر فلوروزیس دندانی برکیفیت زندگی دانش آموزان دختر (15-18سال) شهرستان بهبهان در سال1393 "


نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
زبان اثر اصلي : فارسی
شماره رکورد : 107523
شماره مدرک : ‭۱۵۹۳۴ت‬
شماره راهنما : ‭WU۱۱۳ م۵۲۱ب ۱۳۹۴‬
سرشناسه : ‏ مستان‏ فاطمه پديدآور
عنوان : بررسی تاثیر فلوروزیس دندانی برکیفیت زندگی دانش آموزان دختر (15-18سال) شهرستان بهبهان در سال1393 [پایان نامه]
نویسنده : / فاطمه مستان
استاد راهنما : فیروزه نلیچیان
استاد مشاور : ایمانه عسگری
محل تحصیل : : دانشکده دندانپزشکی اصفهان
سال تحصیل : ، ۱۳۹۴
مقطع تحصیلی : دکتری حرفه ا ی
رشته تحصیلی : دندانپزشکی
تاریخ دفاع : ۱۳۹۴
صفحه شمار : ۳۹ص.:جدول، نمودار
يادداشت : شماره طرح تحقیقاتی ۳۹۳۸۳۳
چکيده : مقدمه:تغییر رنگ تولید شده در مینای فلوروتیک و تغییر در شکل دندان می تواند منجر به اثر منفی بر کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان ‌شود. از این رو مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر فلوروزیس دندانی برکیفیت زندگی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه و پیش دانشگاهی (15-18سال) توابع شهرستان بهبهان در سال1393 انجام شد.مواد و روش ها: در این مطالعه مقطعی تحلیلی تعداد 100 دانش آموز دختر 18-15 ساله از دبیرستان های توابع بهبهان که دارای فلوروزیس بودند، به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شدند. پس از آنالیز میزان فلوراید آب شرب در مناطق مورد بررسی، شاخص فلوروزیس به وسیله شاخص Dean در میان دانش آموزان به روش معاینه کلینیکی و تاثیر فلوروزیس بر کیفیت زندگی و شاخص کیفیت زندگی مرتبط با وضعیت دهان به وسیله پرسشنامه روا و پایا در میان دانش آموزان ارزیابی گردید. در انتها پس از گزارش آمارهای توصیفی اطلاعات به دست آمده از شاخص Dean و امتیاز پرسشنامه CS-OIDP و پرسشنامه کیفیت زندگی براساس ظاهر دندان از طریق 20SPSSverasion ، آنالیزهای آماری همبستگی و مقایسه میانگین ها و ارتباط این عوامل مورد تجزیه و تحلیل واقع شد. (05/0=α)یافته ها:میانگین سنی دانش‌آموزان مورد بررسی 5/1 ±5/16 سال و میانگین نمره کیفیت زندگی براساس ظاهر دندان در دانش‌آموزان مورد بررسی 8/20 ± 5/61 از 100 به دست آمد.بیشترین فراوانی مربوط به فلوروزیس دندانی متوسط بوده است. میان شدت فلوروزیس دندانی با نمره کل CS – OIDP رابطه مستقیم متوسطی وجود داشت (342 / 0 = r و 0001/0 = p).همچنین نمره کیفیت زندگی براساس ظاهر دندان دانش‌آموزان با شدت فلوروزیس رابطه معکوسی نشان داد به صورتی که دانش‌آموزانی که شدت فلوروزیس بالاتری داشتند از کیفیت زندگی پایین‌تری برخوردار بودند(496/0 - = r و 001/0 p <).نتیجه گیری:میزان نارضایتی افراد با افزایش درجه بیماری فلوروزیس دندانی افزایش می¬یابد و کیفیت زندگی کاهش پیدا می¬کند.
توصیفگر : فلوروزیس
: سلامت دهان
: کیفیت زندگی
شناسه افزوده : ‏ نیلچیانفیروزه استاد راهنما
: عسگری‏ ایمانه استاد مشاور
شناسه افزوده : ‏ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده دندانپزشکی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده دندانپزشکی۲۰۶۲موجود‭‬
نظرسنجی