رکورد قبلیرکورد بعدی

" ابداع و رواسازی پرسشنامه "نگرش نسبت به رفتارهای خود مراقبتی بهداشتی دهان و دندان" در نوجوانان 18-13 ساله اصفهانی "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
زبان اثر اصلي : فارسی
شماره رکورد : 107619
شماره مدرک : ‭۱۵۹۴۵ت‬
شماره راهنما : ‭WU۱۱۳ ع۵۸۴‮الف‬ ۱۳۹۴‬
سرشناسه : ‏ عسگرانی‏ شیرین پديدآور
عنوان : ابداع و رواسازی پرسشنامه "نگرش نسبت به رفتارهای خود مراقبتی بهداشتی دهان و دندان" در نوجوانان 18-13 ساله اصفهانی [پایان نامه]
نویسنده : / شیرین عسگرانی
استاد راهنما : ایمانه عسگری
محل تحصیل : : دانشکده دندانپزشکی اصفهان
سال تحصیل : ، ۱۳۹۴
مقطع تحصیلی : دکترای حرفه ای
رشته تحصیلی : دندانپزشکی
تاریخ دفاع : ۱۳۹۴
صفحه شمار : ۵۶ص.:مصور، جدول، نمودار
يادداشت : شماره طرح نحقیقاتی ۳۹۳۵۷۱
چکيده : مقدمه: مراقبت های فردی یکی از راه های پایه کنترل بیماری های دهان است. با توجه به اهمیت نگرش در شکل گیری رفتارهای بهداشتی، مطالعه حاضر با هدف ابداع پرسشنامه بومی نگرش ها در مورد رفتارهای بهداشت فردی دهان و دندان در نوجوانان اصفهانی طراحی شده است.مواد و روش ها: بانک سؤالات جمع آوری شده و نسخه اولیه پرسشنامه به منظورتعیین روایی محتوایی در اختیار کارشناسان پانل قرار گرفت. روایی صوری در مطالعه پایلوت بررسی و نسخه نهایی پرسشنامه در جمعیت 200 نفری نوجوانان اصفهانی اجرا شد. ضرایب پایایی پرسشنامه و نمره نگرش محاسبه و روایی ساختاری با تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی انجام گشت. یافته ها: پرسشنامه نهایی با 40 آیتم با آلفای کرونباخ اصلاحی72/0 به دست آمد. در افراد مورد مطالعه با میانگین سنی 9/15 ، میانگین نمره نگرش15 ± 104 محاسبه شد. نمره نگرش بر اساس سطح اقتصادی محصلین تفاوت معنی داری را نشان داد(03/0p value= )، اما ارتباط معنی داری با جنسیت مشاهده نشد(64/0=p ). در تحلیل عاملی اکتشافی با شاخص کفایت حجم نمونه بالاتر از6/0 و آزمون بارتلت معنی دار ، 5عامل حدود 38% واریانس پاسخ ها را تبیین می کردند. مدل پیشنهادی 5حیطه ی ارزش ها( ظاهر و عملکرد)، احساسات (احساسات مثبت، منفی، خنثی، احساس مضر بودن مسواک)، تأثیر والدین، اهمیت موقعیت اجتماعی و دانش پوسیدگی در تحلیل عاملی تأییدی با برازش متوسط قابل قبول به دست آمد.نتیجه گیری: پرسشنامه سنجش نگرش نوجوانان اصفهانی نسبت به رفتارهای بهداشتی ابداع شده، از روایی محتوایی و ساختاری و پایایی قابل قبولی برخوردار است.
توصیفگر : بهداشت دهان و دندان
: طراحی پرسشنامه
: نوجوان
: نگرش
شناسه افزوده : ‏ عسگری‏ ایمانه استاد راهنما
شناسه افزوده : ‏ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده دندانپزشکی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده دندانپزشکی۲۰۷۳موجود‭‬
نظرسنجی