رکورد قبلیرکورد بعدی

" انطباق تشخیص های بالینی و پاتولوژی بیماریهای بافت نرم دهان در بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی اصفهان طی سالهای 1390-1367 "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
زبان اثر اصلي : فارسی
شماره رکورد : 107620
شماره مدرک : ‭۱۵۹۴۶ت‬
شماره راهنما : ‭WU۱۴۰ ف۳۲۴‮الف‬ ۱۳۹۴‬
سرشناسه : ‏ فخار‏ افسانه پديدآور
عنوان : انطباق تشخیص های بالینی و پاتولوژی بیماریهای بافت نرم دهان در بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی اصفهان طی سالهای 1390-1367 [پایان نامه]
نویسنده : / افسانه فخار
استاد راهنما : محمد رضوی
محل تحصیل : : دانشکده دندانپزشکی اصفهان
سال تحصیل : ، ۱۳۹۴
مقطع تحصیلی : دکترای حرفه ای
رشته تحصیلی : دندانپزشکی
تاریخ دفاع : ۱۳۹۴
صفحه شمار : ۱۵ص.:جدول، نمودار
يادداشت : شماره طرح تحقیقاتی ۱۹۰۱۴۵
چکيده : مقدمه: از آنجاییکه بسیاری از ضایعات بافت نرم دهان نمای بالینی مشابهی دارند در اکثر موارد تشخیص نهایی بر اساس بررسی پاتولوژی ضایعه انجام می گیرد. هدف از این مطالعه بررسی انطباق تشخیص های بالینی و پاتولوژی بیماریهای بافت نرم دهان در بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی اصفهان طی سال های 1390-1367 می باشد.مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی-تحلیلی گذشته نگر تعداد 3877 پرونده مربوط به ضایعات بافت نرم دهان بررسی شد. میزان همخوانی تشخیص های بالینی و پاتولوژی براساس اطلاعات بالینی شامل سن و جنس بیماران، تشخیص های بالینی اول و دوم، محل، رنگ، قوام، روند بیولوژیک، سطح و نمای ضایعه و رتبه علمی تشخیص دهنده ثبت شد. داده های به دست آمده توسط نرم افزار SPSS18 و آزمون آماریchi-square بررسی شد.یافته ها: میزان انطباق تشخیص پاتولوژی با تشخیص بالینی اول 2/61% و تشخیص بالینی دوم 6/10% بود. بیشترین میزان انطباق مربوط به ضایعات خود ایمنی(1/84%) بوده که در این گروه لیکن پلان(6/90%) و سپس پمفیگویید پوستی –مخاطی(5/61%) بیشترین تشخیص درست را داشتند.نتیجه گیری: از آنجاییکه تعداد زیادی از پرونده ها فاقد تشخیص بالینی بودند و با توجه به نتایج به دست آمده در این بررسی لزوم بازنگری و دقت بیشتر در آموزش به دانشجویان و دوره های بازآموزی برای دندانپزشکان را مطرح می کند.
توصیفگر : تشخیص پاتولوژی
: تشخیص بالینی
: بیماریهای بافت نرم دهان
شناسه افزوده : ‏ رضوی‏ محمد استاد راهنما
شناسه افزوده : ‏ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده دندانپزشکی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده دندانپزشکی۲۰۷۴موجود‭‬
نظرسنجی