رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی آگاهی و نگرش بیماران متقاضی ایمپلنت در مورد ایمپلنت های دندانی در شهر اصفهان در سال 1393 "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
زبان اثر اصلي : فارسی
شماره رکورد : 107622
شماره مدرک : ‭۱۵۹۴۷ت‬
شماره راهنما : ‭WU۶۴۰ م۳۵۹ب ۱۳۹۴‬
سرشناسه : ‏ محسنی‏ نجمه پديدآور
عنوان : بررسی آگاهی و نگرش بیماران متقاضی ایمپلنت در مورد ایمپلنت های دندانی در شهر اصفهان در سال 1393 [پایان نامه]
نویسنده : / نجمه محسنی
استاد راهنما : جابر یقینی، نرگس نقش
محل تحصیل : : دانشکده دندانپزشکی اصفهان
سال تحصیل : ، ۱۳۹۴
مقطع تحصیلی : دکترای حرفه ای
رشته تحصیلی : دندانپزشکی
تاریخ دفاع : ۱۳۹۴
صفحه شمار : ۴۵ص.:جدول، نمودار
يادداشت : شماره طرح تحقیقاتی ۳۹۳۷۱۸
چکيده : مقدمه: اطلاعات در دسترس بیماران درمورد ایمپلنت های دندانی اغلب ناقص و پراکنده است. از این رو هدف از انجام این تحقیق بررسی میزان آگاهی و نگرش بیماران متقاضی ایمپلنت در مورد ایمپلنت های دندانی بود.مواد و روش ها: در این مطالعه مقطعی و توصیفی-تحلیلی، نمونه پژوهشی شامل 248نفر بود. پرسشنامه سنجش آگاهی و نگرش تهیه شد وپايايي و روايي آن تعیین گردید. جهت تعیین پایایی، ضریب گاتمن 7/0 برای سوالات آگاهی و آلفای کرونباخ 7/0 برای سوالات نگرش محاسبه شد. این پرسشنامه بين بیماران متقاضی ایمپلنت مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی و کلینیک های ایمپلنت سطح شهر اصفهان، توزيع شد. سپس داده هاي مربوط با استفاده از نرم افزارSPSS، آزمون T-test ، ضریب همبستگی spearman's rho وone way ANOVA test آنالیز شد(05/0=α).یافته ها: میانگین نمره آگاهی در کل نمونه مورد پژوهش 10/2±30/5 (حداقل صفر و حداکثر12)، میانگین نمره نگرش در سوالات با مقیاس لیکرت 38/3±84/25 (حداقل7 و حداکثر35) و میانگین نمره نگرش در سوالات با مقیاس خطی –عددی 38/5±44/21 (حداقل 5 و حداکثر25) محاسبه گردید. 9/53% افراد نگرش مثبت داشتند، 6/45% بی طرف بوده و 4/0% نگرش منفی داشتند. 6/82% افراد موارد ذکر شده در سوالات برایشان مهم بود، 7/15% نظری نداشته و 2/1% برایشان اهمیت نداشت. منبع آشنایی اکثر افراد در مورد ایمپلنت های دندانی دندانپزشکان بودند. با افزایش سطح تحصیلات سطح آگاهی افراد نیز افزایش یافته و افراد دارای شرایط اقتصادی بهتر آگاهی بیشتر و نگرش مثبت تری در مورد ایمپلنت های دندانی داشتند.نتیجه گیری: نتایج مطالعه نشان داد که آگاهی افراد در مورد ایمپلنت های دندانی متوسط بوده و نگرش مثبت به سمت ایمپلنت های دندانی وجود داشت.
توصیفگر : ایمپلنت های دندانی
: آگاهی
: نگرش
شناسه افزوده : ‏ یقینی‏ جابر استاد راهنما
: نقش‏ نرگس استاد راهنما
شناسه افزوده : ‏ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده دندانپزشکی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده دندانپزشکی۲۰۷۵موجود‭‬
نظرسنجی