رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی رابطه تمایز خویشتن با نگرش به روابط بین حرفه ای پزشک– پرستار درپرستاران و پزشکان مراکز درمانی منتخب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1394 "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
زبان اثر اصلي : فارسی
شماره رکورد : 107803
شماره مدرک : ۱۶۷۷۷ت
شماره راهنما : ‭W۶۲، ج۴۶۲ب، ۱۳۹۴‬
سرشناسه : ‏ جعفری ‏، میثم پديدآور
عنوان : بررسی رابطه تمایز خویشتن با نگرش به روابط بین حرفه ای پزشک– پرستار درپرستاران و پزشکان مراکز درمانی منتخب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1394 [پایان نامه]
نویسنده : / میثم جعفری
استاد راهنما : موسی علوی
استاد مشاور : علیرضا ایرج پور، طیبه مهرابی
محل تحصیل : : دانشکده پرستاری و مامایی
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : پرستاری گرایش روانپرستاری
تاریخ دفاع : ۱۳۹۵/۵/۱۰
صفحه شمار : ط.[۷۴]ص.:جدول.+سی دی
يادداشت : این پایان نامه یک طرح تحقیقاتی به شماره۳۹۴۲۹۹میباشد
چکيده : چکیده: بررسی رابطه تمایز خویشتن با نگرش به روابط بین حرفه ای پزشک– پرستار در پرستاران و پزشکان مراکز درمانی منتخب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1394مقدمه: همکاری¬ بین کارکنان حرفه¬ای از راهبردهای مهم و اساسی در تحقق اهداف نظام سلامت می¬باشد و از عواملی که نقشی تعیین¬کننده در فرآیند همکاری¬های بین حرفه¬ای پزشک و پرستار دارد عوامل روانشناختی و ویژگی¬های شخصیتی کارکنان حرفه¬ای و نگرش آنان به این روابط می¬باشد لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه بین تمایز خویشتن و نگرش به روابط بین حرفه¬ای پزشک-پرستار در بیمارستان¬های منتخب شهر اصفهان انجام گردید.روش بررسی: این پژوهش توصیفی-¬تحلیلی در سال1394¬بر روی کلیه پزشکان و پرستاران سه بیمارستان منتخب شهر اصفهان انجام شد که تعداد 400 نفر از آنان به عنوان حجم نمونه انتخاب شد. ابزار گردآوری اطلاعات شامل یک پرسشنامه سه بخشی شامل اطلاعات دموگرافیک نمونه¬ها، پرسشنامه تمایز خویشتن و پرسشنامه نگرش به رابطه پزشک--پرستار جفرسون بود. در نهایت، داده¬ها وارد نرم افزار¬spss20 شده و با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی¬(آزمون t مستقل، آنووا و رگرسیون خطی چندگانه) تحلیل شد.یافته¬ها: میانگین نمره کل تمایز خویشتن در پزشکان و پرستاران به ترتیب ۹/۶۲±۱۸۶۶/۴۳و۹/۵۳±۱۵۹/۲۸بود. نتایج جدول رگرسیون نشان داد که متغیرهای پیش¬بینی¬کننده حدود 18¬درصد از تغییرات مربوط به نگرش پرستاران و 14درصد از تغییرات مربوط به نگرش پزشکان به رابطه پزشک-پرستار را تبیین نموده¬اند. همچنین نتایج آزمون آنالیز واریانس نشان داد که مدل پیش¬بینی نگرش به ارتباط پزشک-پرستار در دو گروه پرستاران و پزشکان بر اساس ابعاد چهارگانه تمایز خویشتن آنها معنادار است) p<./۰۰۱).نتیجه¬گیری: باتوجه به نتایج مبنی بر نقش تعیین¬کننده تمایز خویشتن در نگرش به ارتباطات بین حرفه¬ای (پزشک–¬پرستار) اتخاذ تدابیر لازم از جمله تدارک برنامه¬های آموزشی جهت ارتقای روابط بین حرفه¬ای پزشک و پرستار به¬ویژه در فراگیران این رشته¬ها پیشنهاد می¬گردد.کلید واژه¬ها: تمایز خویشتن، نگرش، ارتباط، پزشک، پرستار
توصیفگر : روابط پزشک - بیمار
: روابط بین حرفه ای
: تمایز(روانشناسی)
: Physician-Nurse Relation
: Interprofessional Relation
: Discrimination(Psychology )
شناسه افزوده : ‏ علوی، موسی استاد راهنما
: ایرج پور‏‏، علیرضا استاد مشاور
: ‏ مهرابی‏، طیبه استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده پرستاری
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
11 - دانشکده پرستاری۶۳۸موجود‭‬
نظرسنجی