رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر خودکارآمدی و انتظارات پیامد بر ارتقاء فعالیت فیزیکی زنان مبتلا به سرطان پستان در شهر اصفهان در سال ۱۳۹۳ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 107836
شماره مدرک : ‭ت۱۶۰۹۵‬
شماره راهنما : ‭WP۸۷۰،س۶۹۱ب،۱۳۹۴‬
سرشناسه : ‏‏‏ سلیمانی‏‏‏ راحله
عنوان : بررسی تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر خودکارآمدی و انتظارات پیامد بر ارتقاء فعالیت فیزیکی زنان مبتلا به سرطان پستان در شهر اصفهان در سال ۱۳۹۳ [پایان نامه]
نویسنده : / راحله سلیمانی
استاد راهنما : احمدعلی اسلامی
استاد مشاور :
محل تحصیل : : دانشکده بهداشت
سال تحصیل : ، ۱۳۹۴
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : آموزش بهداشت
تاریخ دفاع : ۹۴/۵/۷
صفحه شمار : د، ۹۲ص.:جدول، +CD
يادداشت : این پایان نامه طرح تحقیقاتی با شماره ۳۹۲۵۸۵ می باشد .
: پرسشنامه دارد.
چکيده : زمینه و هدف: امروزه به دلیل تشخیص زودرس و پیشرفت در درمانهای سرطان، شاهد زندگی طولانی‌تر زنان پس از تشخیص سرطان پستان هستیم. اما متاسفانه به دلیل عوارض درمان های پزشکی، زنان نجات یافته از سرطان پستان، سطح قابل توجهی از ناتوانی را تجربه می کنند یکی از عوارض این درمان ها پرهیز ازانجام فعالیت فیزیکی است. لذا هدف از مطالعه حاضرانجام یک مداخله آموزشی مبتنی بر سازه های خودکارآمدی و انتظارات پیامد، برای ارتقاء فعالیت فیزیکی زنان مبتلا به سرطان پستان بوده است. مواد و روشها: پژوهش حاضر از نوع کارآزمایی بالینی پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل تصادفی شده بود که بر روی 70 نفر از زنان مبتلا به سرطان پستان با تشخیص نهایی سرطان انجام گرفته است. زمان اجرای پژوهش سال 93-1392( ازماه مارس تا آگوست 2014) است. ابزار گردآوری اطلاعات شامل 1- عوامل زمینه ای 2- سنجش خودکارآمدی در فعالیت بدنی و انتظارات پیامد و3- پرسشنامه بین المللی فعالیت فیزیکی(IPAQ) بود.اطلاعات مربوط به خودکارآمدی وانتظارات پیامد قبل و یکماه بعد از مداخله آموزشی و اطلاعات فعالیت فیزیکی نیز قبل و 3 ماه پس از مداخله آموزشی سنجیده شد. پس از جمع آوری، اطلاعات وارد نرم افزار SPSS نسخه 20گردید. جهت تحلیل اطلاعات آزمون‌های آماری تی مستقل، تی زوجی، کای دو و تحلیل کوواریانس استفاده شد. یافته ها: میانگین سنی افراد مورد مطالعه برابر با (6.5 ±)44.57 بدست آمد و دو گروه از نظرعوامل زمینه‌ای با یکدیگر تفاوت معنی دار نداشتند.افزایش معنی داری در میزان خودکارآمدی و انتظارات پیامد گروه آزمایش یکماه پس ازمداخله آموزشی و در میزان فعالیت فیزیکی کلی سه ماه پس از مداخله مشاهده شد.(4.1, t= 0.05p<) در حالی که این تفاوت در گروه مقایسه معنی دار نبود.(0.2, t= 0.05p>) نتیجه گیری: به نظر می‌رسد برنامه های آموزش بهداشت بر طبق نیازسنجی انجام شده از بیماران می‌تواند بر انگیزش رفتاری و عملکرد آنها در انجام فعالیت فیزیکی تاثیر مثبت داشته باشد. با توجه به تعداد نمونه مورد مطالعه لازم است تعمیم نتایج به سایر گروههای مداخله با احتیاط صورت بگیرد.
توصیفگر : سرطان پستان
: آموزش بهداشت
: زنان
: فعالیت فیزیکی
: Breast Cancer
: Health Education
: Women
: Physical Activity
شناسه افزوده : ‏‏‏‏ اسلامی‏‏‏‏ احمدعلی استاد راهنما
شناسه افزوده : ‏ دانشکده بهداشت
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده بهداشت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده بهداشت۳۵۱موجود‭‬
نظرسنجی