خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 107992
شماره مدرک : ۱۶۳۲۷ت
شماره راهنما : ‭WG۱۰۰،ک ۲۴۶‮الف‬ ،۱۳۹۴ ‬
سرشناسه : کافشانی، مرضیه
عنوان : اﺛﺮ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ DASH )رژﯾﻢ ﻏﺬاﺋﯽ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي ﮐﻨﻨﺪه از ﭘﺮ ﻓﺸﺎري ﺧﻮن ( ﺑﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻧﺴﻮﻟﯿﻨﯽ و ﺑﯿﺎن ژﻧﻬﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن در زﻧﺎن ﭼﺎق در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي ﻗﻠﺒﯽ- ﻋﺮوﻗﯽ [پایان نامه]
نویسنده : / مرضیه کافشانی
استاد راهنما : ؛ محمد حسن انتظاری
استاد مشاور : صالحی، رسول؛ جانقربانی، محسن
محل تحصیل : دانشکده تغذیه و علوم غذایی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۴‬
مقطع تحصیلی : رشته تغذیه بالینی دکتری تخصصی
صفحه شمار : ،۱۱۹ ص.: جدول، نمودار
يادداشت : این پایان نامه یک طرح تحقیقاتی شماره ۳۹۲۳۳ می باشد .
يادداشت : چاپی
چکيده : ﺧﻼﺻﻪ: زﻣﯿﻨﻪ: PPAR-γ ژﻧﯽ ﮐﻪ در ﮐﻨﺘﺮل وزن ﺑﺪن، ﻫﻤﻮﺳﺘﺎز ﮔﻠﻮﮐﺰو ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺑﺎﻓﺖ ﭼﺮﺑﯽ ﻧﻘﺶ دارد و ژن IRS1 ﮐﻪ ﺳﯿﮕﻨﺎﻟﯿﻨﮓ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ را در ﻋﻀﻠﻪ اﺳﮑﻠﺘﯽ، ﺑﺎﻓﺖ ﭼﺮﺑﯽ و ﻋﺮوق ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ دو ژن ﺑﺎ ارزش در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻧﺴﻮﻟﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻫﺪف: ﻫﺪف از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﺛﺮ ﭘﯿﺮوي از ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎي ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺮاي ﺗﻮﻗﻒ ﭘﺮﻓﺸﺎري ﺧﻮن (DASH) و رژﯾﻢ ﻣﻌﻤﻮل ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺮ ﺑﯿﺎن دو ژنPPAR-γ و IRS1 در زﻧﺎن در ﻣﻌﺮض ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي ﻗﻠﺒﯽ-ﻋﺮوﻗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. روش ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ: این مطالعه یک کارآزمایی بالینی کنترل شده تصادفی است که بر روي 44 زن در معرض خطربیماریهاي قلبی- عروقی انجام شده است. افراد به طور تصادفی به دو گروه دریافت کننده رژیم غذایی یک رژیم غذایی غنی از DASH و دریافت کننده رژیم غذایی معمول تقسیم شدند. رژیم DASHمیوه، سبزي، غلات کامل و لبنیات کم چرب با مقدار کم چربیهاي اشباع، چربی، کلسترول، غلاتتصفیه شده و قندهاي ساده می باشد به طوریکه دریافت سدیم روزانه کمتر از 0422 میلی گرم در روزمی باشد. رژیم معمول غذایی در واقع همان رژیم معمول افراد است و فقط توصیه هاي غذایی سالم بهreal-time( آنها ارائه می شود. بیان ژنی بوسیله واکنش زنجیره اي پلیمراز در زمان واقعیدر ابتداي مطالعه و بعد از 20 هفته اندازه گیري شد. به ترتیب از )polymerase chain reactionبراي )ANCOVA( جفتی براي مقایسه میانگین درون گروهی و از آنالیز کوواریانس t-test آزمونمقایسه بین گروهی متغیرها استفاده شد. نتایج: بعد از مداخله شاخص توده بدنی و دور کمر به طور اما تفاوت بین دوگروه معنی دار نبود. بیان )(p<0/ کاهش پیدا کرد 05 DASH معنی داري در گروه به طور معنی داري بین PPAR-γ ژنی III گروه DASH و رژیم معمول غذایی متفاوت بود و این تفاوت بعد از تعدیل برای شاخص توده بدنی و دور کمر همچنان معنی دار باقی ماند (p=0/03) . بیان ژنی IRS1 در گروه DASH نسبت به گروهرژیم معمول غذایی به طور معنی داری افزایش یافت (p =0/00) . بحث و نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که رژیم غذایی می تواند بر بیان ژنها اثر بگذارد و بنابراین یکی از مکانیسم هایی که رژیم غذایی بر سلامتی تاثیر میگذارد از طریق تغییر بیان ژنی می باشد .
توصیفگر : بیماریهای قلبی عروقی
: رژیم غذایی
: مقاومت دارویی
: چاقی
: Cardiovascular disease
: diet
: Drug resistance
: Overweight
شناسه افزوده : صالحی، رسول
: جانقربان، محسن
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :