رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی مقایسه ای تاثیر سه روش استفاده از کورت تیتانیومی، ایرپالیشینگ و برس تیتانیومی بر میزان خشونت سطحی ایمپلنت با استفاده از میکروسکوپ SPM "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
زبان اثر اصلي : فارسی
شماره رکورد : 108111
شماره مدرک : ‭ت۱۵۹۶۹‬
شماره راهنما : ‭WU۲۷۰ م۸۸۹ب ۱۳۹۵‬
سرشناسه : ‏ مولوی ‏ هاشم پديدآور
عنوان : بررسی مقایسه ای تاثیر سه روش استفاده از کورت تیتانیومی، ایرپالیشینگ و برس تیتانیومی بر میزان خشونت سطحی ایمپلنت با استفاده از میکروسکوپ SPM [پایان نامه]
نویسنده : / هاشم مولوی
استاد راهنما : محمد توکلی
استاد مشاور : جابر یقینی، احمد مقاره عابد
محل تحصیل : : دانشکده دندانپزشکی اصفهان
سال تحصیل : ، ۱۳۹۵
مقطع تحصیلی : دکترای حرفه ای
رشته تحصیلی : دندانپزشکی
تاریخ دفاع : ۱۳۹۵
صفحه شمار : ‭III، ۳۶ص.‬:مصور، جدول، نمودار
يادداشت : شماره طرح تحقیقاتی ۳۹۵۲۴۸
چکيده : جهت دستیابی به سلامت مجدد بافت، دبریدمان ضایعه و تمیزکردن سطح ایمپلنت بدون آسیب به سطح، قبل از انجام درمانهای دیگر صورت می گیرد. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر سه روش استفاده از کورت تیتانیومی، ایرپالیشینگ و استفاده از برس تیتانیومی بر میزان خشونت سطحی ایمپلنت به انجام شد.مواد و روشها : طی یک مطالعه تجربی-آزمایشگاهی 2 ایمپلنت تیتانیومی SNUC با قطر 6 میلی متر و طول 10 میلی متر تهیه و هر ایمپلنت به 10 قسمت تقسیم گردید. تکه های برش داده شده به 4 دسته 5 تایی تقسیم شد. دسته اول با استفاده از کورت تیتانیومی، دسته دوم با روش ایرپالیشینگ و دسته سوم با استفاده از برس تیتانیومی تحت پالیشینگ قرار گرفته و بر روی دسته چهارم به عنوان گروه شاهد، اقدامی انجام نگردید. در نهایت خشونت سطحی قطعات ایمپلنت با پارامترهای Ra و Rz بوسیله میکروسکوپ SPM تعیین شد و داده ها با استفاده از آزمون Kruskal-Wallisو در تكمیل آن با آزمون Mann-Whitney با سطح معنی دار α=0/05 مورد مقایسه قرار گرفتند.نتايج : نتایج آنالیز داده ها نشان داد که بین Ra و Rz در 4 گروه تفاوت معني دار وجود دارد. کمترین میزان تغییرات خشونت سطحی نسبت به گروه کنترل در گروه نمونه های انجام شده توسط ایرپالیشینگ و بیشترین میزان تغییرات خشونت سطحی نسبت به گروه کنترل نیز در گروه نمونه های انجام شده توسط کورت تیتانیومي و گروه نمونه های انجام شده توسط برس تیتانیومي ثبت گردید.نتيجه گيريبا توجه به نوع درمانی که برای پری ایمپلنتایتیس در نطر گرفته می شود انتخاب روش مناسب دبریدمان صورت می گیرد.
توصیفگر : خشونت سطحی
: ایمپلنت دندانی
شناسه افزوده : ‏ توکلی‏ محمد استاد راهنما
: یقینی‏ جابر استاد مشاور
: مقاره عابد‏ احمد استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده دندانپزشکی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده دندانپزشکی۲۰۹۷موجود‭‬
نظرسنجی