رکورد قبلیرکورد بعدی

" تعیین رابطه اعتیاد به اینترنت و رفتار اطلاع‏‌یابی در بین دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال ۱۳۹۳ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 108182
شماره مدرک : ‭ت۱۵۷۸۳‬
شماره راهنما : ‭Z۳۰۷۵,/گ۴ت۷,۱۳۹۵‬
سرشناسه : ‏ گریوانی، آسیه، پديدآور
عنوان : تعیین رابطه اعتیاد به اینترنت و رفتار اطلاع‏‌یابی در بین دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال ۱۳۹۳ [پایان نامه]
نویسنده : / آسیه گریوانی
استاد راهنما : محمدرضا سلیمانی
استاد مشاور : فیروزه زارع‌‏فراشبندی
محل تحصیل : : مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی
سال تحصیل : ، ۱۳۹۵
مقطع تحصیلی : رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، کارشناسی ارشد
صفحه شمار : ح، ۹۵ص.:مصور؛ جدول
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره ۳۹۴۵۹۵ است.
چکيده : مقدمه: اغلب افراد در فرایند جستجوی اطلاعات علمی در اینترنت، زمان زیادی را صرف جستجوی غیرهدفمند و کنجکاوانه می‏کنند، که نه تنها آنها را از هدف اصلی کاربرد اینترنت در دانشگاه یعنی آموزش، پژوهش و توسعه مرزهای دانش دور می‏کند، بلکه دچار اعتیاد اینترنتی نیز می‏شوند. هدف پژوهش، تعیین بررسی رابطه اعتیاد به اینترنت و رفتار اطلاع‏یابی در بین دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال ۱۳۹۳بوده است.روش کار: روش پژوهش توصیفی همبستگی و نوع مطالعه کاربردی بود. ابزارگردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته رفتار اطلاع‏یابی و پرسشنامه استاندارد اعتیاد به اینترنت یانگ بود. جامعه آماری شامل ۱۱۴۹ دانشجوی کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال ۱۳۹۳بودند که ۲۹۱نفر به روش تصادفی طبقه‏ای به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. روایی پرسشنامه رفتار اطلاع‏یابی توسط متخصصان کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی تأیید و پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ ۸۶/. به دست آمد. پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ استاندارد بوده و دارای روایی سازه، همگرا و تشخیصی بالایی است و پایایی با آلفای کرونباخ ۰/۸۱می‏باشد. روش گردآوری، مراجعه حضوری و تحلیل داده¬ها در دو سطح آمار توصیفی (شاخص‏های توزیع فراوانی، میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (آزمون t مستقل، آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس) با استفاده از نرم افزار ۲۰ SPSS انجام گرفت.یافته¬ها: در این مطالعه، ۸۶/۶ درصد دانشجویان عدم اعتیاد، ۱۳ درصد دانشجویان در معرض اعتیاد و ۰/۴ درصد دانشجویان اعتیاد به اینترنت داشتند. بر اساس آزمون همبستگی پیرسون، ، بین دو متغير اعتياد به اينترنت و رفتار اطلاع‌يابي، رابطه معني‌داري وجود ندارد. نتیجه گیری: رفتار اطلاع‌يابي دانشجويان در هيچ‌كدام از ابعاد نگرش به وب به عنوان يك منبع اطلاعاتي، و ميزان استفاده از منابع اطلاعاتي چاپي و وبي تحت تأثير متغير اعتياد به اينترنت نمي‌باشد.
توصیفگر : رفتار اطلاع‌یابی
: رفتار اعتیادی
: اینترنت
: دانشجویان
: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
: Information Seeking Behavior
: Behavior, Addictive
: Internet
: Students
: Isfahan University of Medical Sciences
شناسه افزوده : ‏ سلیمانی، محمدرضا، استاد راهنما
: زارع‌فراشبندی، فیروزه، استاد مشاور
عنوان ديگر : The Survey of the relationship between internet addiction and information seeking behavior of the post graduated students in Isfahan University of Medical Sciences in 2014
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده مدیریت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
3 - دانشکده مدیریت۱۲۴موجود‭‬
نظرسنجی