رکورد قبلیرکورد بعدی

" مقایسه دقت اندازه گیری خطی و زاویه ای در تصاویر cone beam computed tomography و رادیوگرافی پانورامیک "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
زبان اثر اصلي : فارسی
شماره رکورد : 108188
شماره مدرک : ‭ت۱۷۳۸۰‬
شماره راهنما : ‭WN۲۳۰ ص۷۹م ۱۳۹۵‬
سرشناسه : ‏ صفی‏ مهرناز پديدآور
عنوان : مقایسه دقت اندازه گیری خطی و زاویه ای در تصاویر cone beam computed tomography و رادیوگرافی پانورامیک [پایان نامه]
نویسنده : / مهرناز صفی
استاد راهنما : مهرداد عبدی نیان
محل تحصیل : : دانشکده دندانپزشکی اصفهان
سال تحصیل : ، ۱۳۹۵
مقطع تحصیلی : دکترای حرفه ای
رشته تحصیلی : دندانپزشکی
تاریخ دفاع : ۱۳۹۵
صفحه شمار : ۲۶ص.:مصور، جدول، نمودار
يادداشت : شماره طرح تحقیقاتی ۳۹۴۸۵۵
چکيده : مقدمه: امروزه از یکسو استفاده از cone beam computed tomography(CBCT) درحیطه های مختلف دندانپزشکی رو به افزایش بوده واز سوی دیگر رادیوگرافی پانورامیک به عنوان تکنیک غربالگر، استفاده گسترده ای در اعمال دندانپزشکی دارد لذا هدف این تحقیق بررسی تشخیص و توافق رادیوگرافی پانورامیک در اندازه گیری های خطی (افقی-عمودی) و زاویه ای با تکنیک CBCT بود.مواد و روشها: این مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی، مقطعی و invitro میباشد.به منظور اندازه گیری خطی(افقی و عمودی) وزاویه ای از گوتا پرکا به عنوان مارکر اپک،در نواحی مختلف فکین استفاده گردید.اندازه ها در هر ناحیه توسط دو مشاهده گر دو مرتبه و به فاصله دو هفته محاسبه گردید.اندازه گیری ها با استفاده از یک کالیپر دیجیتالی با دقت mm01/0 انجام شد.پس ازتهیه ی تصاویر استاندارد پانورامیک وCBCT با استفاده ازمنوی اندازه گیری هر دستگاه فواصل بین مارکرها از روی تصاویر ثبت شد.باتوجه به حجم نمونه(10 جمجمه) کلیه مراحل فوق10 مرتبه تکرار گردید. نتایج با استفاده از آزمون های آماری ضریب ارتباط بینابینی و tزوجی در سطح معنی داری 05/0∝=تجزیه وتحلیل گردید.یافته ها: اختلاف پانورامیک از استاندارد طلایی(جمجمه) در مقایسه با اختلاف CBCT از استاندارد طلایی در نواحی قدام ،کانین و مولر ماگزیلا ومندیبل در اندازه گیری افقی ،در ناحیه کانین وپرمولر ماگزیلا به ترتیب در موقعیت اندازه گیری عمودی و زاویه ایوپرمولر ومولر مندیبل در موقعیت اندازه گیری عمودی وافقی تفاوت معنادار وجود داشت(05/0>P).نتایج حاصل به طور کلی بدون در نظر گرفتن موقعیت فکی و ناحیه ای نشان داد که در موقعیت اندازه گیری زاویه ای تفاوت معناداری بین دو روش وجود نداشته است(888/0(P= ودر موقعیت عمودی و افقی،CBCT نتیجه بهتری نسبت به پانورامیک داشته است (001/0>,P013/0=(P.نتیجه گیری: مطالعه حاضر نشان داد که CBCT نسبت به پانورامیک در دو بعد افقی و عمودی اختلاف معناداری دارد و اختلاف بین این دو روش در اندازه گیری افقی بیشترین میباشد.
توصیفگر : رادیوگرافی پانورامیک
: CBCT
: توموگرافی کامپیوتری مخروطی شکل
شناسه افزوده : ‏ عبدی نیان‏ مهرداد استاد راهنما
شناسه افزوده : ‏ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده دندانپزشکی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده دندانپزشکی۲۱۰۷موجود‭‬
نظرسنجی