رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی حیات 5 و 10 ساله ی بیماران مبتلا به سرطان دهان(1383-1388) و عوامل موثر بر آن در شهر اصفهان "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
زبان اثر اصلي : فارسی
شماره رکورد : 108241
شماره مدرک : ‭ت۱۷۳۸۲‬
شماره راهنما : ‭WU۱۱۳ آ۴۴۹ب ۱۳۹۵‬
سرشناسه : ‏ آذری راد‏ مرضیه پديدآور
عنوان : بررسی حیات 5 و 10 ساله ی بیماران مبتلا به سرطان دهان(1383-1388) و عوامل موثر بر آن در شهر اصفهان [پایان نامه]
نویسنده : / مرضیه آذری راد
استاد راهنما : بهاره طحانی، محمد رضوی
استاد مشاور : قاسم یادگارفر، حمید امامی
محل تحصیل : : دانشکده دندانپزشکی اصفهان
سال تحصیل : ، ۱۳۹۵
مقطع تحصیلی : دکترای حرفه ای
رشته تحصیلی : دندانپزشکی
تاریخ دفاع : ۱۳۹۵
صفحه شمار : ز، ۵۸ص.:جدول، نمودار
يادداشت : شماره طرح تحقیقاتی ۳۹۴۱۰۲۵
چکيده : مقدمه: شناخت وضعیت حیات بیماران مبتلا به سرطان دهان و عوامل تاثیر گذار بر آن در برنامه ریزی موثر درمانی و تشخیصی بسیار مهم می باشد. هدف ازاین مطالعه ارزیابی حیات 5 و10ساله ی بیماران مبتلا به سرطان دهان مراجعه کننده به دانشکده ی دندان پزشکی اصفهان و بیمارستان سیدالشهدا و عوامل موثر بر آن بود.مواد و روش ها: در این مطالعه هم گروهی تاریخی، جمعیت مورد مطالعه (240 نفر) بیمارانی با تشخیص سرطان دهان در دو مرکز دانشکده ی دندان پزشکی اصفهان و بیمارستان سید الشهدا در بازه ی زمانی 1383-1388 بودند. اطلاعات مربوط به بیماران و تومور شامل مشخصات دموگرافیک، مکان درگیری، نوع هیستوپاتولوژیک ضایعه، درجه ی تمایز تومور و نوع درمان جمع آوری شدند. نمودارهای حیات با استفاده از منحنی های کاپلان مایر رسم شدند. آنالیزهای تک و چند متغیره برای تعیین ارتباط میان حیات با فاکتورهای ذکر شده با استفاده ازlog rank test و رگرسیون کوکس انجام شد.(05/0=α)یافته ها: درصد حیات 5 ساله ی بیماران 6/57% و ده ساله ی آن ها 7/24% بدست آمد. جنسیت و درجه ی تمایز با حیات ارتباط معناداری نداشتند. سن پایینتر از 60 سال (017/0P-value=و 089/0OR(Odds Ratio)=)، درگیری نواحی غیر از زبان (03/0P-value=و 24/0OR=)، ودرمان ترکیبی نسبت به جراحی (004/0P-value=و 073/0OR=)، به طور معنی داری مرتبط با فوت کم تر بودند. بحث و نتیجه گیری: ازمیان عوامل مختلف تاثیرگذار برحیات بیماران شاخص های دموگرافیک (مانند سن)، فاکتورهای مرتبط با تومور و نیز درمان های انجام شده موثر بودند. بنابراین مشخص میگردد که حیات بیماران مبتلا به سرطان دهان فاکتوری پیچیده است که نیازمند توجه هم از سوی بیماران و هم ارایه کنندگان خدمات می باشد.
توصیفگر : سرطان دهان
: عوامل تشخیصی
: عوامل تاثیرگذار
شناسه افزوده : ‏ طحانی‏ بهاره استاد راهنما
: رضوی‏ محمد استاد راهنما
: یادگارفر‏ قاسم استاد مشاور
: امامی‏ حمید استاد مشاور
شناسه افزوده : ‏ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده دندانپزشکی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده دندانپزشکی۲۱۰۹موجود‭‬
نظرسنجی