رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و تعیین توزیع فراوانی ژن هایblaCTX-M و blaTEM درایزوله های کلبسیلا پنومونیه جداشده از نمونه های بالینی بیماران بستری در بیمارستان الزهرا(س) شهر اصفهان در سال 93-94 "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 108245
شماره مدرک : ‭ت۱۷۲۱۱‬
شماره راهنما : ‭QW۱۳۸/۵،.k5،ط۲۴۷ب،۱۳۹۵‬
سرشناسه : ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏طاها نسب‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، زهرا
عنوان : بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و تعیین توزیع فراوانی ژن هایblaCTX-M و blaTEM درایزوله های کلبسیلا پنومونیه جداشده از نمونه های بالینی بیماران بستری در بیمارستان الزهرا(س) شهر اصفهان در سال 93-94 [پایان‌نامه]
نویسنده : / زهرا طاهانسب
استاد راهنما : ؛ جمشید فقری
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : : ۱۳۹۵
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : باکتری شناسی پزشکی
صفحه شمار : د، ۵۵ص.: مصور، جدول، نمودار
يادداشت : این پایان نامه یک طرح تحقیقاتی با شماره : ۳۹۴۰۶۸ است.
يادداشت : کتابنامه انگلیسی
چکيده : مقدمه : عفونتهای حاصل از باکتری کلبسیلا پنومونیه مولدآنزیم های بتالاکتاماز وسیع الطیف (ESBLs)در اغلب موارد منجر به پیدایش سویه های XDR و PDRمیشوند . هدف از انجام این مطالعه بررسی الگوی مقاومت آتنی بیوتیکی و تعیین توزیع فراوانی ایزوله های کلبسیلاپنومونیهمولدESBLs ، ژن های CTX-M و TEM، ایزوله های XDR و PDRو در نهایت ارتباط میان این ایزوله ها دربزرگترینمرکزدرمانیشهراصفهانبود.مواد و روش ها : الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی ایزوله ها در برابر 20 آنتی بیوتیکمشخص گردید. به منظورتعیینجدایه ‌هایمولدESBLsازتستتأییدفنوتایپی(دیسکترکیبی)استفادهشد وتمامی آنها از نظر وجود blaTEM و blaCTX-M با استفاده از واکنش PCR بررسی شدند. در نهایت با به کارگیری روش ERIC-PCR، وجود یا عدم وجود ارتباط ژنیتکی میان ایزوله های مولد ESBLs مطالعه شد.یافته ها : نتایجآزمونحساسیتآنتیبیوتیکی،بیشترینمیزانمقاومت رابهآزترئونام (%2/98) وکمترینمقاومت رانسبتبهکولیستین(%2/2)نشان داد.باتوجه بهنتایجحاصلازآنالیزتستهایآنتیبیوگرامتوسطنرمافزار WHOnet ، 39 ایزوله(%6/40) بعنوان MDR و 32 ایزوله (%3/33) بعنوان XDRگزارش شدند.نتایج PCR بر روی جدایه های ESBLsمثبت مشخص کرد که تمامی 58(%100) این ایزوله ها واجد blaCTX-M و (%81) 47 آنها دارای blaTEMبودند.آنالیز باندهای حاصل از واکنش ERIC-PCR، وجود شباهت بسیار در الگوی ایزوله ها را نشان داد. نتیجه گیری : دارا بودن مقاومت چندگانه دارویی در باکتریهای مولد ESBLsقابل پیش بینی است ، از آن جهت که معمولا ژنهای کدکننده آنزیم های بتالاکتاماز در همان پلاسمیدی واقع شده اند که توانایی حمل و جابجایی ژنهای مقاومت به سایر آنتی بیوتیک ها را دارد.نتایج حاصل از واکنش ERIC-PCR ، بیان کننده وجود ارتباط و مخزن مشترک میان ایزوله ها است. احتمالا عواملی مانند طولانی شدن مدت بستری و یا انتشار ارگانیسم در بیمارستان ، می توانند دلایلی برای این شباهت ژنتیکی ایزوله ها در بخش ICU باشند.بدون شک، استفاده از برنامه های مناسب به منظور کنترل عفونت های بیمارستانی از جمله غربالگری ایزوله ها از نظر تولید ESBLs بصورت روتین در آزمایشگاه ، اتخاذ رویکرد مناسب در تجویز آنتی بیوتیک توسط پزشکان ، جلوگیری از طولانی شدن زمان درمان و جلوگیری ازمصرف بیش از اندازه و درمان های ناقص آنتی بیوتیکی ، تا حد زیادی از ظهور مقاومت های جدید ممانعت کرد.
توصیفگر : کلبسیلای عامل پنومونی
: ژن ها
: مقاومت باکتری به دارو
: بیماران بستری
: Klebsiella pneumoniae
: Genes
: Drug Resistance, Microbial
: Inpatients
شناسه افزوده : ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏فقری‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، جمشید، استاد راهنما
عنوان ترجمه شده توسط فهرست نویس : Study of Antibiotic-Resistance Patterns and Frequency of blaTEM and blaCTX-M Genes among Klebsiella Pneumonia , Isolated from Patients in ALZahra Hospitals in Isfahan, 2014-2015
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۰۶۲۵موجود‭‬
نظرسنجی