رکورد قبلیرکورد بعدی

" تعیین نمایه سیری ماست کم چرب در بزرگسالان سالم با نمایه توده بدنی نرمال شهر اصفهان در سال 1393 "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 108253
شماره مدرک : ۱۶۳۳۸ت
شماره راهنما : ‭QU۱۴۵/۵،ق۷۳ت، ۱۳۹۴‬
سرشناسه : غلامی سبوکی، زینب
عنوان : تعیین نمایه سیری ماست کم چرب در بزرگسالان سالم با نمایه توده بدنی نرمال شهر اصفهان در سال 1393 [پایان نامه]
نویسنده : / زینب غلامی سبوکی
استاد راهنما : ؛مرتضی صفوی
استاد مشاور : ؛ادیبی، پیمان ؛فیضی،آوات
محل تحصیل : دانشکده تغذیه و علوم غذایی
سال تحصیل : ،۱۳۹۴
مقطع تحصیلی : تغذیه بالینی،کارشناسی ارشد
صفحه شمار : ‭.ص۷۴،IV‬: : جدول، نمودار+ CD
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۴۰۰۶ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : مقدمه: تعیین نمایه سیری ترکیبات غذایی تا به حال در ایران انجام نشده است. هدف از انجام مطالعه تعیین نمایه سیری ماست کم چرب در بزرگسالان سالم اصفهانی با نمایه توده بدنی نرمال بود. مواد و روش ها: این مطالعه نیمه تجربی بر روی 30 فرد بزرگسال سالم با نمایه توده بدنی نرمال در طی سه روز متوالی انجام شد. افراد در روز اول به فاصله هر 1 دقیقه 15 میلی لیتر آب مصرف کردند و تا زمانی که احساس سیری کنند، مصرف آب ادامه داشت. در روز دوم هر فرد 90 گرم نان سفید (240 کیلو کالری) و در روز سوم 526 گرم ماست کم چرب (5/1%) (240 کیلو کالری) را در عرض 15 دقیقه مصرف کرد. میزان سیرکنندگی ماست کم چرب (5/1%) و نان سفید بر اساس مقیاس VAS و LIKERT مورد ارزیابی قرار گرفت و میزان آبی که فرد با آن احساس پر بودن می کرد، ثبت شد. مقادیر تن سنجی اندازه گیری شد. دریافت های غذایی و فعالیت فیزیکی توسط ثبت غذایی و ثبت فعالیت فیزیکی در شب قبل از روز دوم و سوم آزمون، گرسنگی با پرسش نامه Three-Factor Eating Questionnaire (TFEQ) و دل پذیری در آزمون این دو غذا به وسیله پرسش نامه ارزیابی شد. سوء هاضمه عملکردی و شدت آن بر اساس پرسش نامه تعدیل شده ROME III تعریف شد. یافته ها: نمایه سیری (SI: satiety index) ماست کم چرب 46/1 ± 66/136 درصد در مقایسه با نان سفید (با نمای سیری100) بدست آمد. میزان تغییرات سیرکنندگی ماست کم چرب (5/1%) و نان سفید 120 دقیقه بعد از مصرف آنها، به نسبت لحظه شروع بر اساس مقیاس VAS معنی دار نبود، ولی بر اساس مقیاس LIKERT میزان سیرکنندگی برای ماست کم چرب افزایش معنی داری داشت (میانگین ± خطای استاندارد) (تغییرات= 43/0 ± 60/1 )، ( 03/0P=). میزان گرسنگی افراد بر اساس پرسش نامه (TFEQ) برابر با 66/1 واحد بدست آمد. شیوع سوء هاضمه عملکردی در جمعیت مورد مطالعه 7/26% (8 نفر) بود. میزان سیرکنندگی ماست کم چرب و نان سفید در دقیقه 120 به نسبت دقیقه صفر پس از مصرف در افراد با اختلال سوء هاضمه عملکردی نسبت به افراد بدون اختلال سوء هاضمه عملکردی تفاوت معنی داری نداشت. میزان آبی که به افراد احساس پری می داد (میانگین ± خطای استاندارد) 8/62 ± 5/426 میلی لیتر بود که با سیرکنندگی ماست کم چرب ارتباط معنی داری نداشت و میزان بار آب در افراد با اختلال سوء هاضمه عملکردی و بدون سوء هاضمه عملکردی تفاوت معنی داری نداشت.نتیجه گیری: در جمعیت بزرگسال اصفهانی با وزن طبیعی نمایه سیری ماست کم چرب نسبت به نان سفید 66/136 درصد بدست آمد که نشان دهنده ی سیرکنندگی بیشتر ماست کم چرب نسبت به نان سفید بود. دو ساعت پس از مصرف ماست کم چرب (5/1%) میزان سیرکنندگی (بر اساس مقیاس LIKERT) نسبت به لحظه شروع، افزایش معنی داری داشت. میزان سیرکنندگی ماست کم چرب با سوء هاضمه عملکردی ارتباطی نداشت. میزان آبی که به افراد احساس پری می داد (میانگین ± خطای استاندارد) 8/62 ± 5/426 میلی لیتر بود که با سیرکنندگی ماست کم چرب ارتباط معنی داری نداشت و میزان بار آب در افراد با اختلال سوء هاضمه عملکردی و بدون اختلال به سوء هاضمه عملکردی تفاوت معنی داری نداشت. واژه های کلیدی: نمایه سیری، سیری، گرسنگی، دل پذیری، حداکثر حجم قابل تحمل، آزمون بار آب، سوء هاضمه عملکردی، شدت سوء هاضمه عملکردی، اضافه وزن و چاقی، ماست و لبنیات کم چرب
توصیفگر : ماست
: شاخص اندام های بدن
: بزرگسالان
: Yoghurt‬
: Body Mass Index‬
: adults
شناسه افزوده : صفوی، مرتضی، استاد راهنما
: ادیبی، پیمان، استاد مشاور
: فیضی،آوات، استادمشاور
شناسه افزوده : دانشکده تغذیه و علوم غذایی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده تغذیه و علوم غذایی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
10 - دانشکده تغذیه و علوم غذائی۸۰موجود‭‬
نظرسنجی