خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 108259
شماره مدرک : ‭ت۱۶۱۰۱‬
شماره راهنما : ‭WA۹۵۰،ج۷۳۴فلا،۱۳۹۴‬
سرشناسه : ‏‏‏‏‏ جوادزاده ‏‏‏‏‏ همام الدین
عنوان : ارزشیابی مداخله آموزشی مبتنی بر نظریه رفتار برنامه ریزی شده جهت بکارگیری راهبردهای سواد سلامت توسط پرستاران در آموزش به بیمار [پایان نامه]
نویسنده : / همام الدین جوادزاده
استاد راهنما : غلامرضا شریفی راد، فیروزه مصطفوی
استاد مشاور : بهزاد مهکی
محل تحصیل : : دانشکده بهداشت
سال تحصیل : ، ۱۳۹۴
مقطع تحصیلی : دکترای تخصصی
رشته تحصیلی : آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
تاریخ دفاع : ۹۴/۷/۱۳
صفحه شمار : ی، ۱۹۵ص:مصور، جدول، نمودار +CD
يادداشت : پرسشنامه دارد.
: این پایان نامه طرح تحقیقاتی شماره ۳۹۳۲۶۹ می باشد .
چکيده : زمینه: راهبردهای سواد سلامت تکنیکهایی مبتنی بر شواهد هستند که با پر کردن خلاءهای ارتباطی در آموزش به بیمار به خصوص برای بیماران با سواد سلامت ناکافی، نقش بسزایی در افزایش بهره وری فرایند آموزش و در نتیجه کاهش عواقب ناشی از کژفهمی ها و فراموشی اطلاعات ارایه شده به بیماران دارند. آموزش به بیمار متناسب سازی شده با سطح سواد سلامت وی توسط ارایه دهندگان خدمات سلامتی، ضمن حذف نابرابریهای سلامت نهایتا منجر به بهبود شاخصهای سلامتی در سطوح مختلف خدماتی خواهد گردید. در مطالعه حاضر اثربخشی مداخله آموزشی مبتنی بر تئوری رفتار برنامه ریزی شده جهت توانمندسازی پرستاران برای بکارگیری راهبردهای سواد سلامت در آموزش به بیمار مورد ارزیابی قرار گرفت. روشها : یک مطالعه تجربی پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل تصادفی شده بر روی 64 نفر از پرستاران شاغل در بیمارستان آموزش الزهرا(س) شهر اصفهان انجام گردید. در این مطالعه پرستارانی که از معیارهای ورود برخوردار بودند به طور تصادفی به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات این پژوهش محقق ساخته بوده و مولفه های آن بر اساس مطالعات استخراج گردیدند و پیش از اجرای پژوهش، مراحل ارزیابی روایی و پایایی ابزارها برای جمعیت هدف آن صورت پذیرفت. پرسشنامه مورد استفاده در این مطالعه شامل بخش های اطلاعات پایه، سنجش آگاهی، سنجش سازه های تئوری رفتار برنامه ریزی شده در خصوص سواد سلامت و راهبردهای آن در آموزش به بیمار و سنجش رفتار بود. برنامه و محتوای مداخله آموزشی در این مطالعه بر مبنای داده های بدست آمده از مطالعه ای مقطعی و متون علمی طراحی گردید. مداخله آموزشی این مطالعه شامل کارگاه دو روزه که در شش بخش مجزا طراحی شده بود و پیام های یادآور از طریق پمفلت آموزشی، ارسال پیامک و پیام چندرسانه ای اینترنتی بود. داده های حاصل از این مطالعه در مقاطع زمانی سه و شش ماه پس از مداخله و برای دو گروه توسط آنالیز واریانس با اندازه های تکراری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: گروه های مطالعه تفاوت معنی داری از نظر متغیرهای مورد بررسی در ابتدای مطالعه نداشتند. در پیگیری سه ماه و شش ماه پس از مداخله آموزشی در نمرات آگاهی(001/0>p)، نگرش (001/0>p)،هنجارهای انتزاعی(001/0>p)، کنترل رفتاری درک شده(001/0>p)، قصد(001/0>p) و رفتار (001/0>p) افزایش معنی داری در گروه مداخله در طی زمان و در مقایسه با گروه کنترل مشاهده شد. اثرات متقابل زمان گروه نیز در تمام متغیرهای مذکور معنی دار بود(001/0>p). آزمون تعقیبی بانفرونی تفاوت معنی داری در مقاطع پیگیری سه ماهه نسبت به پیش آزمون و پیگیری شش ماهه نسبت به پیش آزمون نشان داد(001/0>p). شنتیجه گیری: نتایج بدست آمده حاکی از تاثیر مداخله آموزشی بر آگاهی و سازه های تئوری رفتار برنامه ریزی شده و رفتار نهایی در افراد مورد مطالعه بود. به طوریکه با افزایش در سطح آگاهی پرستاران و سازه های نگرش، هنجارهای انتزاعی و کنترل رفتاری درک شده، قصد رفتاری و رفتار، سه و شش ماه پس از مداخله آموزشی ارتقاء یافت. این نتایج پیشنهاد می کنند که مداخلات آموزشی مبتنی بر تئوری رفتار برنامه ریزی شده جهت توانمند سازی پرستاران در خصوص مقوله سواد سلامت و بکارگیری راهبردهای مرتبط با آن در آموزش به بیمار موثر می باشد. مطالعات بیشتری لازم است تا اثر طولانی مدت این نوع مداخلات را بر رفتار و نهایتا شاخصهای کیفیتی آموزش به بیمار و سیستم بهداشت و درمان مورد ارزیابی قرار دهد.
توصیفگر : آموزش بهداشت
: آموزش بیمار
: پرستاران
: رفتار بهداشتی
: Health Education
: Patient Education
: Nurses
: Health Behavior
شناسه افزوده : ‏‏‏‏‏‏ شریفی راد‏‏‏‏‏‏ غلامرضا استاد راهنما
: ‏‏ مصطفوی‏‏ فیروزه استاد راهنما
: ‏ مهکی‏‏ بهزاد استاد مشاور
شناسه افزوده : ‏ دانشکده بهداشت
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :