رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی تأثیر به کارگیری فنون بازاریابی اجتماعی بر آگاهی و نگرش دانشجویان و اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نسبت به خدمات کتابداری پزشکی در سال ۱۳۹۴ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 108279
شماره مدرک : ‭ت۱۵۷۸۷‬
شماره راهنما : ‭HF۵۴۱۴,/ه۴ب۴,۱۳۹۵‬
سرشناسه : ‏ هدهدی‌نژاد، نیلوفر، پديدآور
عنوان : بررسی تأثیر به کارگیری فنون بازاریابی اجتماعی بر آگاهی و نگرش دانشجویان و اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نسبت به خدمات کتابداری پزشکی در سال ۱۳۹۴ [پایان نامه]
نویسنده : / نیلوفر هدهدی‌نژاد
استاد راهنما : حسن اشرفی ریزی
استاد مشاور : محمدرضا سلیمانی، لیلا شهرزادی
محل تحصیل : : دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی
سال تحصیل : ، ۱۳۹۵
مقطع تحصیلی : کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، کارشناسی ارشد
صفحه شمار : ط، ۲۱۶ص.:مصور؛ جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره ۳۹۵۲۲۲ است.
چکيده : مقدمه: امروزه با افزایش پژوهش‌های پزشکی، کتابداران پزشکی نقش مهمی میان اطلاعات و خدمات سلامت ایفا می‌کنند. هدف پژوهش، تعیین تأثیر به کارگیری فنون بازاریابی اجتماعی بر آگاهی و نگرش دانشجویان و اعضای هئیت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نسبت به خدمات کتابداری پزشکی در سال ۱۳۹۴ بوده است. روش کار: روش پژوهش نیمه تجربی و نوع مطالعه کاربردی بود. ابزارگردآوری اطلاعات دو پرسشنامه محقق ساخته آگاهی و نگرش بر اساس چهار بعد بازاریابی اجتماعی بود. جامعه آماری شامل اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال ۱۳۹۴ بودند که ۳۶ نفر به روش تصادفی در هر یک از گروه‌های آزمون و شاهد قرار گرفتند. روایی پرسشنامه‌ها توسط متخصصان کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی تأیید و پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ به ترتیب ۰/۸۲ و ۰/۹۲ به دست آمد. روش گردآوری، مراجعه حضوری و تحلیل داده‌ها در دو سطح آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (آزمون کوواریانس،t زوجی، t مستقل و من ویتنی ) با استفاده از نرم افزار ۲۰ SPSS انجام گرفت. یافته‌ها: میانگین تغییرات آگاهی و نگرش کلی جامعه نسبت به خدمات کتابداری پزشکی بعد از استفاده از فنون بازاریابی اجتماعی به طور معنی‌داری افزایش یافت (۱۲/۹ و ۷/۴ ). در میان ابعاد بازاریابی اجتماعی، بیشترین تغییرات آگاهی و نگرش در بعد پیشنهاد (۷/۳ و ۶/۱) بود. میزان تغییرات آگاهی در ابعاد قابلیت دسترسی (۳/۳)، هزینه مشارکت (۱/۳) و ارتباطات اجتماعی (۰/۸) نیز به طور معنی‌دار افزایش یافته است و کمترین میزان تغییر نگرش در ابعاد قابلیت دسترسی (۰/۴-) و ارتباطات اجتماعی (۰/۱-) بوده است. نتیجه گیری: بازاریابی اجتماعی راهکاری مناسب برای تغییر در نحوه آگاه سازی کاربران با خدمات کتابداری پزشکی و ایجاد نگرشی مثبت در میان جامعه سلامت کشور است. بازارایابی اجتماعی توسط کتابداران و اطلاع رسانان پزشکی می‌تواند به ارتقاء جایگاه شغلی آنها در بیمارستان‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی کمک نماید.
توصیفگر : بازاریابی اجتماعی
: خدمات اطلاع‌رسانی پزشکی
: خدمات کتابداری
: آگاهی
: نگرش
: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
: دانشجویان
: هیات علمی
: Medical Information Services
: Social Marketing
: Library Services
: Awareness
: Attitude
: Isfahan university of medical sciiences
: Students
: Faculty
شناسه افزوده : ‏ اشرفی ریزی، حسن، استاد راهنما
: سلیمانی، محمدرضا، استاد مشاور
: شهرزادی، لیلا،
عنوان ديگر : The Survey of the Effect of Applying Social Marketing Techniques on Knowledge and Attitude of Students and Faculty Members of Isfahan University of Medical Sciences to Medical Librarianship Services in 2015
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده مدیریت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
3 - دانشکده مدیریت۱۲۷موجود‭‬
نظرسنجی