رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسي سطح سرمی‌آهن، TIBC و فریتین در بیماران مبتلا به لیکن پلان و واکنش‌ها‌ی لیکنوئیدی (تماسی- دارویی) "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
زبان اثر اصلي : فارسی
شماره رکورد : 108304
شماره مدرک : ‭ت۱۷۳۸۴‬
شماره راهنما : ‭WU۱۴۰ ط۲۹۴ب ۱۳۹۵ ‬
سرشناسه : ‏ طاهری زاده‏ الناز پديدآور
عنوان : بررسي سطح سرمی‌آهن، TIBC و فریتین در بیماران مبتلا به لیکن پلان و واکنش‌ها‌ی لیکنوئیدی (تماسی- دارویی) [پایان نامه]
نویسنده : / الناز طاهری زاده
استاد راهنما : پریچهر غلیانی
محل تحصیل : : دانشکده دندانپزشکی اصفهان
سال تحصیل : ، ۱۳۹۵
مقطع تحصیلی : دکترای حرفه ای
رشته تحصیلی : دندانپزشکی
تاریخ دفاع : ۱۳۹۵
صفحه شمار : ۳۹ص.:مصور، جدول، نمودار
يادداشت : شماره طرح تحقیقاتی ۳۹۴۱۲۳
چکيده : مقدمه:واکنش‌ها‌ی لیکنوئیدی گروهی از ضایعات التهابی دهان با اتیولوژی مختلف هستند که در دسته بیماری‌های ایمونوپاتولوژیک قرار دارند.از عوامل اتیولوژیک اختلالات ایمنی،استرس،دیابت،اختلالات خونی،حساسیت به داروها و... را می‌توان نام برد. آهن، از فاکتورهای اصلی عملکرد سیستم ایمنی هستند، بر روی بلوغ لنفوسیت Tاثر داردو در پیشگیری از اضطراب و افسردگی نیز مؤثر است. هدف از این مطالعه، مقایسه سطح سرمی‌آهن وTIBC(total iron binding capacity) و پلاسما فریتین در بیماران مبتلا به لیکن پلان و واکنش‌های لیکنوئیدی (تماسی- دارویی)بود. مواد و روش‌ها‌:در این مطالعه که به صورت مشاهده ای- تحلیلی از نوع مورد- شاهد می‌باشد. تعداد 15 بیمار مبتلا به لیکن پلان (12 زن و 3 مرد با میانگین سنی 86/11± 400/51) و 35 بیمار مبتلا به واکنش‌ها‌ی لیکنوئیدی (تماسی- دارویی) (25 زن و 10 مرد با میانگین سنی 12.23± 17/50) انتخاب گردیدند و با گروه کنترل(شاهد) که شامل 45 نفر ( 35 زن و 10 مرد با میانگین سنی 13.78± 20/48 ) از نظر میزان آهن،TIBC و فریتین مقایسه شدند. برای مقایسه متغیرها از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه(ONE WAY ANOVA)استفاده شد.(05/0=α)یافته‌ها‌:در بین گروه‌ها‌ میزان آهن و TIBC و فریتین تفاوت معنی داری نداشتند. در متغیر آهن میزان p value در بین سه گروه برابر با 690/0 و برای TIBC میزان p value برابر با 1/0 و در مورد فریتین p value برابر با 327/0 می‌باشد.نتیجه گیری:با توجه به محدودیت‌ها‌ی مطالعه حاضر،سطح سرمی‌آهن،TIBC و فریتین در بیماران مبتلا به لیکن پلان و واکنش‌ها‌ی لیکنوئیدی با افراد سالم تفاوتی ندارد.
توصیفگر : لیکن پلان
: واکنش‌ها‌ی لیکنوئیدی
: فریتین
: آهن
: TIBC
شناسه افزوده : ‏ غلیانی‏ پریچهر استاد راهنما
شناسه افزوده : ‏ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده دندانپزشکی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده دندانپزشکی۲۱۱۱موجود‭‬
نظرسنجی