رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی حل مسئله اجتماعي، نگرش ناكارآمدي و خطر مصرف مواد در دانشجويان ساکن خوابگاه¬های دانشگاه علوم پزشكي "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 108394
شماره مدرک : ۱۶۷۹۲ت
شماره راهنما : ‭QV۸۹، ن۴۵۶ب، ۱۳۹۴‬
سرشناسه : ‏ نصرآزادانی، احترام پديدآور
عنوان : بررسی حل مسئله اجتماعي، نگرش ناكارآمدي و خطر مصرف مواد در دانشجويان ساکن خوابگاه¬های دانشگاه علوم پزشكي [پایان نامه]
نویسنده : / احترام نصرآزادانی
استاد راهنما : طیبه مهرابی
استاد مشاور : جهانگیرمقصودی، رضا قاسمی
محل تحصیل : : دانشکده پرستاری و مامایی
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : پرستاری گرایش روانپرستاری
تاریخ دفاع : ۱۳۹۵/۶/۲۷
صفحه شمار : ط.[۱۰۱]ص.:جدول.+سی دی
يادداشت : این پایان نامه یک طرح تحقیقاتی به شماره ۳۹۴۲۱۶میباشد.
چکيده : چکیدهبررسی ارتباط حل مسئله اجتماعی ، نگرش ناکارآمدی و خطر مصرف مواد در دانشجویان ساکن خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سال 1394مقدمه: دانشجویان علوم پزشکی ساکن خوابگاه با عوامل فشار زای اجتماعی متعدد ، روابط انسانی جدید، نگرانی از آینده، دوری از خانواده مواجه هستند که می توانند مشکلات جدی ازجمله خطر گرایش به مصرف مواد را ایجاد نماید.این پژوهش با هدف تعیین نقش نگرش حل مسئله اجتماعي ونگرش ناكارآمدي در خطر مصرف مواد در دانشجويان خوابگاه دانشگاه علوم پزشكي اصفهان انجام شد.مواد و روشها: این مطالعه، توصیفی – تحلیلی از نوع همبستگی است که به شکل مقطعی اجرا شد. نمونه پژوهش 211نفر از دانشجویان ساکن خوابگاه¬های علوم پزشکی اصفهان بودند که به روش نمونه¬گیری سیستماتیک انتخاب شدند.ابزار جمع آوری داده ها شامل پرسشنامه های حل مسئله اجتماعی(SPSI)، نگرش ناکارآمدی(DAS)، و پرسشنامه شناسایی افراد در معرض خطر مصرف مواد بودند. داده ها با استفاده از نرک افزار SPSS نسخه 20 و آمار توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون و تی مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که بین حل مسئله اجتماعی و خطر مصرف مواد رابطه معکوس (452/0 r =- و001/0p<)، بین نگرش ناکارآمدی با خطر مصرف مواد در دانشجویان رابطه مستقیم(135/0r = و03/0p=) و بین حل مسئله اجتماعی دانشجویان و نگرش ناکارآمدی آنان رابطه معکوس وجود داشت(26/0r = - و001/0p<).بحث و نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که هر چه مهارت حل مسئله اجتماعی بیشتر بوده، نگرش ناکارآمدی و خطر مصرف مواد در دانشجویان، کمتر بوده است و با افزایش نگرش ناکارآمدی، خطر مصرف مواد نیز افزایش یافته است .لذا جهت کاستن از خطر مصرف مواد، پیشنهاد می شود در برنامه ریزی های آینده، آموزش مهارت حل مسئله اجتماعی و راههای ایجاد نگرش کارآمد در دانشجویان مد نظر قرار گیرد. واژگان کلیدی: حل مسئله اجتماعی، نگرش ناکارآمدی، خطر مصرف مواد، دانشجو، خوابگاه
توصیفگر : مواد مخدر
: مسائل اجتماعی
: استعمال دخانیات
: دانشجویان
: Narcotics
: Social Problem
: Smoking
: Students
شناسه افزوده : ‏ مهرابی‏، طیبه استاد راهنما
: ‏ مقصودی‏، جهانگیر استاد مشاور
: ‏ قاسمی‏، رضا استاد مشاور
شناسه افزوده : ‏ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده پرستاری
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
11 - دانشکده پرستاری۶۵۵موجود‭‬
نظرسنجی