رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی ارتباط مورفولوژی و ضخامت کورتکس تحتانی مندیبل در رادیوگرافی پانورامیک با میزان کلسیم و فسفر سرم بر حسب سن و جنس در افراد 40 سال به بالای مراجعه کننده به بخش رادیولوژی دانشکده دندانپزشکی اصفهان در سال 1394 "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
زبان اثر اصلي : فارسی
شماره رکورد : 108564
شماره مدرک : ‭ت۱۷۹۵۸‬
شماره راهنما : ‭WN۲۳۰ س۸۶۲ب ۱۳۹۵ ‬
سرشناسه : ‏ سلطانی علاسوند‏ پریسا پديدآور
عنوان : بررسی ارتباط مورفولوژی و ضخامت کورتکس تحتانی مندیبل در رادیوگرافی پانورامیک با میزان کلسیم و فسفر سرم بر حسب سن و جنس در افراد 40 سال به بالای مراجعه کننده به بخش رادیولوژی دانشکده دندانپزشکی اصفهان در سال 1394 [پایان نامه]
نویسنده : / پریسا سلطانی علاسوند
استاد راهنما : مژده مهدیزاده
محل تحصیل : : دانشکده دندانپزشکی اصفهان
سال تحصیل : ، ۱۳۹۵
مقطع تحصیلی : دکترای حرفه ای
رشته تحصیلی : دندانپزشکی
تاریخ دفاع : ۱۳۹۵
صفحه شمار : د، ۳۵ص.:مصور، جدول، نمودار
يادداشت : شماره طرح تحقیقاتی ۳۹۴۴۴۰
چکيده : مقدمه: مورفولوژی کورتکس مندیبل (mandibular cortical morphology (MCM)) و ضخامت آن (mandibular cortical width (MCW)) دو مورد از شاخصهای مرتبط با کورتکس تحتانی مندیبل در رادیوگرافی پانورامیک هستند. هدف این پژوهش بررسی ارتباط میان سطح کلسیم و فسفر خون و MCM و MCW در بیماران بالای 40 سال مراجعه کننده به بخش رادیولوژی دهان و فک و صورت دانشکده دندانپزشکی اصفهان بود.مواد و روشها: در این پژوهش تحلیلی مقطعی، پس از اینکه بیماران فرم رضایتنامه را امضا کردند، نمونه خون آنها گرفته شد و سطح کلسیم و فسفر سرم آنها تعیین شد. MCM با مشاهده مندیبل در قسمت دیستال سوراخ چانهای در هر دو سمت بر اساس میزان اروژن در سه گروه طبقهبندی شد. MCW با اندازهگیری ضخامت استخوان کورتیکال مندیبل در ناحیه سوراخ چانهای در هر دو سمت اندازهگیری شد. آنالیز آماری داده ها توسط نرم افزار Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) ورژن 22 انجام شد. . ضرایب همبستگی پیرسون و اسپیرمن، آزمون من-ویتنی، آنالیز واریانس یکطرفه (ANOVA) و آزمون t برای آنالیز دادهها مورد استفاده قرار گرفت (05/0= α).یافتهها: 3/63% از بیماران دارای کورتکس با اروژن خفیف تا متوسط بودند و میانگین MCW 09/1±28/4 میلیمتر بود. بر خلاف MCW که بین دو جنس تفاوت معناداری نداشت، MCM بین زنان و مردان تفاوت داشت. همچنین MCM با سن ارتباط معنادار داشت، در حالی که این ارتباط در مورد MCW یافت نشد. افزون بر این MCM و MCW با میزان کلسیم یا فسفر سرم مرتبط نبودند. با این وجود رابطه معنادار معکوس میان MCM و MCW یافت شد. نتیجهگیری: بر اساس نتایج این پژوهش MCM و MCW با کلسیم و فسفر سرم مرتبط نبودند. با این وجود آنها با هم ارتباط معنادار معکوس داشتند. پژوهشهای بیشتری برای اثبات رابطه معنادار میان شاخصهای کورتکس تحتانی مندیبل و سطح کلسیم و فسفر سرم مورد نیاز است.
توصیفگر : رادیوگرافی پانورامیک
: مورفولوژی کورتکس مندیبل
: کلسیم
: فسفر
شناسه افزوده : ‏ مهدی زاده‏ مژده استاد راهنما
شناسه افزوده : ‏ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده دندانپزشکی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده دندانپزشکی۲۱۴۵موجود‭‬
نظرسنجی