رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی مقایسه ای تاثیر طب فشاری و اوریکولوتراپی، بر اختلالات گوارشی زنان باردار مراجعه کننده به مراکز سلامت جامعه شهر اصفهان در سال 5-1394 "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 108631
شماره مدرک : ۱۶۸۰۵ت
شماره راهنما : ‭WQ۲۴۰، ر۷۲۷ب، ۱۳۹۵‬
سرشناسه : ‏ رنجبر‏، هانیه پديدآور
عنوان : بررسی مقایسه ای تاثیر طب فشاری و اوریکولوتراپی، بر اختلالات گوارشی زنان باردار مراجعه کننده به مراکز سلامت جامعه شهر اصفهان در سال 5-1394 [پایان نامه]
نویسنده : / هانیه رنجبر
استاد راهنما : محبوبه والیانی
محل تحصیل : : دانشکده پرستاری و مامایی
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : مامایی گرایش آموزش مامایی
تاریخ دفاع : ۱۳۹۵/۶/۶
صفحه شمار : ط. [۹۴]ص.:مصور، جدول.+سی دی.
يادداشت : این پایان نامه یک طرح تحقیقاتی به شماره۳۹۴۹۷۱میباشد.
چکيده : چکیده :هدف و زمینه: دوران بارداري يكي از حساس ترين مراحل زندگي زنان محسوب ميشود. براساس گزارش سازمان بهداشت جهاني سالانه بيش از دويست ميليون بارداري درجهان اتفاق مي افتد. اين گروه كثير نياز به خدمات بهداشتي مناسب دارند چرا که بنیاد خانواده را تشکیل می دهند. تقریبا 40 درصد از زنان در مقطعی از حاملگی خود، دچار یبوست میشوند و کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به یبوست، به طور قابل توجهی مورد تاثیر قرار می گیرد. سوزش سردل و رگورژیتاسیون، در 80-40 درصد در دوران بارداری رخ می دهد و کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی زنان باردار را در سه دوره سه ماهه، تحت تاثیر قرار می دهد. مطالعه حاضر با هدف مقایسه تاثیر دو روش طب مکمل، اوریکولوتراپی و طب فشاری در رفع یبوست و سوزش سردل انجام شده است. روش: این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی، سه گروهی، سه مرحله ای و چند متغیری بود. کلیه زنان بارداری که جهت دریافت مراقبت به مراکز بهداشتی درمانی شهر اصفهان مراجعه میکردند و جز جامعه پژوهش و دارای معیارهای ورود به مطالعه و مبتلا به یبوست و سوزش سردل بودند، به عنوان واحد مورد پژوهش انتخاب شدند. سپس به طورتصادفی به سه گروه مداخله با اوریکولوتراپی و مداخله با طب فشاری و کنترل تقسیم شدند. در هر گروه 32 نمونه در نظر گرفته شد. گروه اوریکولوتراپی به مدت 10 روز تحت درمان بوسیله سید برروی گوش راست قرارگرفت وگروه طب فشاری به مدت 10روز تحت درمان با فشردن نقاط فشاری قرارگرفت. پس از اتمام جلسات بعد از 10 روز و پس از یک ماه از اتمام مداخله، مجدد پرسشنامه سنجش شدت یبوست و شدت سوزش سردل تکمیل شد. نتایج در سه مرحله، قبل و10روز بعد و یک ماه پس ازمداخله مورد بررسی قرار گرفت. جهت تجزیه وتحلیل اطلاعات ازروش آماری توصیفی وتحلیلی استفاده شد. نرم افزار کامپیوتری مورد استفاده spss 16 بود و برای کلیه آزمودنیها حداکثر خطای 5 درصد در نظر گرفته شد.یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد، بلافاصله پس ازمداخله میانگین نمره شدت یبوست درگروه اوریکولوتراپی و طب فشاری به طور معنی دار با گروه کنترل تفاوت داشت (001/0>P) ،اما این نمره بین دو گروه اوریکولوتراپی و طب فشاری اختلاف معنی دار را نشان نداد (71/ 0P=) و همچنین یک ماه پس ازمداخله، میانگین نمره شدت یبوست درگروه اوریکولوتراپی و طب فشاری به طورمعنی دار با گروه کنترل تفاوت داشت (001/0>P) و در این مرحله گروه اوریکولوتراپی با طب فشاری تفاوت معنی داری را نشان داد (01/0P=). همچنین بلافاصله پس از مداخله میانگین نمره شدت سوزش سردل در گروه اوریکولوتراپی و طب فشاری به طور معنی دار با گروه کنترل تفاوت داشت (001/0 >P)، اما این نمره بین دو گروه اوریکولوتراپی و طب فشاری اختلاف معنی داری را نشان نداد (42/0 P=). یک ماه پس از مداخله، میانگین نمره شدت سوزش سردل در گروه اوریکولوتراپی و طب فشاری به طور معنی داری با گروه کنترل تفاوت داشت (001/0 >P) ، اما بین دو گروه اوریکولوتراپی و طب فشاری اختلاف معنی داری مشاهده نشد (27/0= P).بحث و نتیجه گیری: در این مطالعه، دو روش طب فشاری و اوریکولوتراپی مورد بررسی قرار گرفت و مشاهده شد که هر دو تکنیک در رفع یبوست و سوزش سردل زنان باردار موثر بودند.کلید واژه ها: طب فشاری -اوریکولوتراپی- یبوست- سوزش سردل- مادران باردار
توصیفگر : آبستنی
: بیماریهای معده و روده
: یبوست
: کیفیت زندگی
: Pregnancy
: Gastrointenstinal Disease
: Constipation
: Quality Of Life
شناسه افزوده : والیانی‏، محبوبه استاد راهنما
شناسه افزوده : ‏ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده پرستاری
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
11 - دانشکده پرستاری۶۵۸موجود‭‬
نظرسنجی