رکورد قبلیرکورد بعدی

" ارزشیابی برنامه آموزشی با استفاده از رسانه های تعاملی و غیرتعاملی بر میزان فعالیت بدنی نوجوانان پسر ۱۵ تا ۱۹ ساله شهر اصفهان ، یک مداخله آموزشی مبتنی بر سازه های نظریه شناختی اجتماعی "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 108635
شماره مدرک : ‭ت۱۶۱۰۸‬
شماره راهنما : ‭WE۱۰۳،ع۲۹۸فلا،۱۳۹۴‬
سرشناسه : ‏‏‏‏‏‏‏ عباسی‏‏‏‏‏‏‏ محمدهادی
عنوان : ارزشیابی برنامه آموزشی با استفاده از رسانه های تعاملی و غیرتعاملی بر میزان فعالیت بدنی نوجوانان پسر ۱۵ تا ۱۹ ساله شهر اصفهان ، یک مداخله آموزشی مبتنی بر سازه های نظریه شناختی اجتماعی [پایان نامه]
نویسنده : / محمدهادی عباسی
استاد راهنما : احمدعلی اسلامی، فاطمه رخشانی
استاد مشاور :
محل تحصیل : : دانشکده بهداشت
سال تحصیل : ، ۱۳۹۴
مقطع تحصیلی : دکترای تخصصی
رشته تحصیلی : آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
تاریخ دفاع : ۹۴/۱۲/۲۵
صفحه شمار : ع، ۲۳۵ص.: جدول، نمودار+CD
يادداشت : این پایان نامه طرح تحقیقاتی شماره ۳۹۱۴۷۶ می باشد .
: پرسشنامه دارد.
چکيده : مقدمه: از آنجا که افزایش تحرک بدنی نوجوانان به یکی از اولویت های نظام سلامت تبدیل گردیده؛ مطالعه حاضر به مقایسه کارائی رسانه های تعاملی و غیرتعاملی بر نمره سازه های نظریه شناختی اجتماعی و ارتباط آن با فعالیت بدنی نوجوانان ساکن شهر اصفهان پرداخته است. مواد و روش ها: خصوصیات روانسنجی ابزار اختصاصی سنجش و عوامل موثر بر فعالیت بدنی، در یک مطالعه توصیفی (N=734) ارزیابی شد.سپس شرکت کنندگان در مداخله آموزشی(N=285) به صورت تصادفی در 4 گروه مداخله آموزشی با کتاب و بحث گروهی، کتاب، وبلاگ تعاملی و وبلاگ غیر تعاملی و یک گروه مقایسه تقسیم شدند. مدت مداخله آموزشی 2 ماه بود و نمرات سازه ها و عملکرد نهائی قبل، 3 ماه بعد و 9 ماه بعد از مداخله ارزیابی شدند. برای افزایش قابلیت تعمیم نتایج از روش نمونه گیری چند مرحله ای و تصادفی سازی استفاده شد. آزمون های آماری با کمک نرم افزار Amos Graphic,ver 18 و SPSS,Ver 19 انجام گردید. یافته ها: تحلیل روابط ساختاری نشان داد که مدل مفهومی مطالعه 36.3 درصد از واریانس فعالیت بدنی نوجوانان را تبیین کرده است و خود تنظیمی، خودکارآمدی و حمایت اجتماعی به ترتیب از بیشترین قدرت پیشگویی کنندگی رفتار هدف برخورداربودند. مداخله آموزشی با کتاب و بحث گروهی(D= 0.15- 0.49)، کتاب(D= 0.10- 0.28)،وبلاگ تعاملی(D= 0.02- 0.41) و وبلاگ غیر تعاملی(D= 0.05- 0.18) به ترتیب از بزرگترین اندازه اثر بر نمره سازه های نظریه شناختی اجتماعی و مشارکت نوجوانان در فعالیت بدنی برخوردار بودند و مشخص شد ارتباط معنی داری میان افزایش سن با کاهش میزان فعالیت های بدنی نوجوانان وجود دارد.( P< 0.00, F= 3.45) نتیجه گیری:عدم ادراک مثبت از تسهیلات محیطی و حمایت های اجتماعی و ضعف نسبی در مهارت های خودتنظیمی بر میزان فعالیت بدنی نوجوانان موثر بود. اتخاذ رویکردهای 4 گانه مرتبط با تقویت خودکارآمدی و آموزش مهارت های خود تنظیمی برای ارتقاء میزان فعالیت های بدنی توصیه می شود. استفاده از روش ترکیبی شامل بحث گروهی و کتاب از بالاترین اندازه اثر در افزایش فعالیت بدنی برخوردار بود امّا لازم است تا در زمان انتخاب رسانه، منابع و هزینه های استفاده از رسانه های مکتوب در برابر گستره وسیع وکاربرد آسان اینترنت مورد توجه آموزشگران قرار گیرد.
توصیفگر : فعالیت حرکتی
: رسانه ها
: آموزش بهداشت
: نوجوانان
: Motor Activity
: Media
: Health Education
: Adolescents
شناسه افزوده : ‏‏‏‏‏‏‏ اسلامی‏‏‏‏‏‏‏ احمدعلی استاد راهنما
: ‏‏‏ رخشانی‏‏‏ فاطمه استاد راهنما
شناسه افزوده : ‏ دانشکده بهداشت
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده بهداشت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده بهداشت۳۶۴موجود‭‬
نظرسنجی