خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
زبان اثر اصلي : فارسی
شماره رکورد : 108679
شماره مدرک : ‭ت۱۷۹۷۰‬
شماره راهنما : ‭QU۳۲۵ ن۳۷۴ب ۱۳۹۵ ‬
سرشناسه : نجف زاده‏ لیلا پديدآور
عنوان : بررسی نگرش و آگاهی پزشکان متخصص کودکان شهر اصفهان درباره اهمیت سلولهای بنیادی دندانهای شیری [پایان نامه]
نویسنده : / لیلا نجف زاده
استاد راهنما : مریم حاجی احمدی
استاد مشاور : نصرت نوربخش، نجمه اخلاقی
محل تحصیل : : دانشکده دندانپزشکی اصفهان
سال تحصیل : ، ۱۳۹۵
مقطع تحصیلی : دکترای حرفه ای
رشته تحصیلی : دندانپزشکی
تاریخ دفاع : ۱۳۹۵
صفحه شمار : ۵۲ص.:مصور، جدول، نمودار
يادداشت : شماره طرح تحقیقاتی ۳۹۴۸۴۲
چکيده : مقدمه: سلولهای بنیادی موجود در پالپ دندانهای شیری ریزش یافته می توانند در درمان بسیاری از بیماری ها و همچنین درمانهای بازسازی و نوسازی به کار روند. هدف از انجام مطالعه حاضر بررسی آگاهی و نگرش پزشکان متخصص کودکان شهر اصفهان درباره اهمیت سلول های بنیادی دندانهای شیری می باشد.مواد و روش ها: پژوهش حاضر مطالعه ای توصیفی-تحلیلی و از نوع مقطعی می باشد که براساس یک پرسشنامه ساختاریافته با سوالات بسته بر روی 97 پزشک متخصص کودکان شهر اصفهان صورت گرفت. داده های به دست آمده با آزمون های آنالیز واریانس یک طرفه، تی تست، ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سطح معنی داری 0.05 = α در نظر گرفته شد.یافته ها: 9/96% از نمونه مورد پژوهش با مفهوم کلی واژه "سلول بنیادی" آشنایی داشتند. از تعداد کل نمونه 52 نفر خانم (6/53%) و 45 نفر آقا (4/46%) بودند. میانگین سن در کل نمونه 48 سال بود. میانگین نمره آگاهی در کل نمونه مورد پژوهش 15/3±36/5 بر مبنای 13–0 و میانگین نمره نگرش 95/6±13/48 بر مبنای 65-13بود. محاسبه ضریب همبستگی پیرسون نشان داد بین میانگین نمره آگاهی و نگرش ارتباط نسبی و مستقیم وجود دارد (001/0 = Pv 330/0 = r)، یعنی با افزایش آگاهی نگرش مثبت نیز افزایش می یافت.نتیجه گیری: یافته های بدست آمده از مطالعه حاضر نشان داد که با وجود نگرش مثبت نسبتا بالا، آگاهی پزشکان متخصص کودکان پیرامون کاربرد سلول های بنیادی دندانهای شیری ضعیف است.
توصیفگر : سلول بنیادی
: دندان شیری
: پزشک متخصص کودکان
: آگاهی
شناسه افزوده : ‏ حاجی احمدی‏ مریم استاد راهنما
: نوربخش‏ نصرت استاد مشاور
: اخلاقی‏ نجمه استاد مشاور
شناسه افزوده : ‏ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :