رکورد قبلیرکورد بعدی

" تهیه و ارزیابی برون تنی نانو ساختارهای لیپیدی پگیله و هدفمند حاوی فولات به منظور دارورسانی هدفمند پکلی تاکسل در سرطان سینه "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 109111
شماره مدرک : ‭ت۱۶۰۱۹‬
شماره راهنما : ‭QV۲۶۹،م۳۴۴ت،۱۳۹۴‬
سرشناسه : ‏ محمد خانی، ‏ ، حمید
عنوان : تهیه و ارزیابی برون تنی نانو ساختارهای لیپیدی پگیله و هدفمند حاوی فولات به منظور دارورسانی هدفمند پکلی تاکسل در سرطان سینه
نویسنده : حمید محمد خانی
استاد راهنما : جابر امامی، فرشید حسن زاده، حجت صادقی علی آبادی
استاد مشاور : محبوبه السادات رضا زاده
محل تحصیل : داروسازی و علوم داروئی
سال تحصیل : ۱۳۹۴
مقطع تحصیلی : دکترای عمومی
رشته تحصیلی : داروسازی
صفحه شمار : ۱۲۴ص.
يادداشت : این پایان نامه یک طرح تحقیقاتی با شماره ۳۹۳۰۵۷ است.
چکيده : مقدمه: پكليتاكسل ،PTXداروي ضد سرطان بسيار مؤثري عليه سرطانهاي مختلف به ويژه سرطان سينه، ،تخمدان و ريه و سرطانهاي كودكان است. اما حلاليت كم آن در محيط آبي و عوارض جانبي شديد ناشي ازمصرف اين داروي موثر، همواره به عنوان دو مشكل اساسي مطرح بوده اند. نانوساختارهاي ليپيدي ميتوانندداشته و همچنين دارو را به صورت هدفمند به بافت مورد نظر PTX قابليت بارگ يري بالايي براي دارويمنتقل نمايند . همچنين اين سيستم با آزادسازي كنترل شده دارو در بافت هدف، درمان مناسبتر و موثرتري رابراي بيماران سرطاني فراهم مي آورد. هدف از طرح حاضر طراحي يك سيستم دارورساني مناسب ازپكليتاكسل است تا با هدفمندي آن به سمت سلولهاي سرطاني سينه آثار جانبي آن كاهش و اثربخشياشافزايش يابد.روشها: نانو ساختارهاي ليپيدي حاوي پكليتاكسل به روش انتشار، تبخير حلال و اولتراسونيكاسيون تهيهشدند. به اين منظور از كلسترول به عنوان ليپيد جام د و توكوفرول به عنوان ليپيد مايع استفاده شد . اثر 4متغير مختلف از جمله نسبت دارو به ليپيد، نسبت توكوفرول به ليپيد، غلظت لسيتين در فاز آلي و غلظتپولوگزامردر فاز خارجي بر روي پاسخ هاي اندازه ذره اي، پتانسيل زتا، درصد به دام افتادن دارو، درصدبارگيري داروو د رصد كارايي آزاد سازي دارو تا 72 ساعت به منظور تعيين سطوح موثر و فرمولاسيون بهينههر كدام در دو سطح مورد مطالعه قرار گرفت . شكل ذرات fractional factorial با استفاده از طراحيMalvern و اندازه ذرات، پتانسيل زتا، و توزيع آنها با استفاده از دستگاه زتا سايزر ،TEM توسط دستگاهاندازهگيري شد . آزادسازي دارو با استفاده از غشاي دياليز در محيط بافر فسفات انجام و غلظت دارو توسطاندازهگيري شد. دو ماده هدفمندكننده فوليك اسيد متصل به استئاريل آمين و متوكسي پلي اتيلن HPLCگليكول متصل به استئاريل آمين سنتز شد و به تنهايي و به صورت مخلوط در فرمولاسيون بهينه به مقداربر MTT معين با كلسترول جايگزين گرديد . سميت سلولي نانوساختارهاي ليپيدي بهينه تهيه شده به روشبررسي شد. MCF- روي رده سلولي 7خلاصه فارسي 2نتايج: سنتز دو ماده فوليك اسيد متصل شده به استئاريل آمين و پلي اتيلن گليكول سوكسينيله شده متصلمورد تاييد قرار گرفت . پس از انجام ارزيابي ها بر FTIR و NMR به استئاريل آمين با استفاده از طيف هايروي 8 فرمول، مشخص شد كه مهمترين عامل موثر بر اندازه ذره اي، نسبت دارو به ليپيد و نسبت توكوفرولبه ليپيد و بر درصد به دام افتادن دارو، نسبت توكوفرول به ليپيد و نسبت دارو به ليپيد و بر روي پتانسيل زتا،درصد پولوگزامر و نيز بر روي درصد كارايي آزادسازي نسبت دارو به ليپيد و درصد لسيتين مي باشد . سپسبراساس اين پاسخ، مقدار متغيرها براي فرمول بهينه انتخاب گرديد . پس از ساخت نمونة بهينه اندازة ذره اي79 درصد و درصد / 16 - ميلي ولت، درصد به دام افتادن دارو در نانو ذرات 1 / 154/6 نانومتر، پتانسيل زتا 5در HPLC 49 به دست آمد . ضمنا منحني كاليبراسيون ايجاد شده در روش / آزادسازي دارو در 72 ساعت 3از Error% و CV% و به دليل قابل قبول بودن مقادير (r2= دامنه غلظتي مورد مطالعه خطي بوده ( 0.99تكرارپذيري برخوردار بود . پس از هدفمند كردن نانوساختارهاي ليپيدي حاوي پكليتاكسل با مواد سنتز شده،مشاهده شد كه ذرات تقريباً يكنواخت وكروي با اندازه ذرهاي 170 نانومتر ميباشند و همچنينداراي (P< نانوساختارهاي ليپيدي حاوي فوليك اسيد متصل شده به استئاريل آمين به طور معناداري ( 0.05سميت سلولي بيشتر در مقايسه با داروي آزاد و ديگر فرمولاسيون هاي بهينه بدون فوليك اسيد متصل شدهبه استئاريل آمين ميباشد.بحث: نتايج به دست آمد ه، نشان دهندة تاثير مثبت اضافه كردن ليپيد مايع (توكوفرول ) به فرمولاسيوننانوساختارهاي ليپيدي مي باشد. نانوساختارهاي بهينه داراي خصوصيات مطلوب اندازه ذره اي، پتانسيل زتا،درصد به دام افتادن دارو و رفتار آزادسازي بود . نانوساختارهاي ليپيدي بهينه سازي شده با د اشتن سايزمناسب و پتانسيل زتاي كافي، درصد به دام افتادن بالاي دارو وآزاد سازي كافي پس از 72 ساعت، نشانهمناسب بودن اين نانوساختارهاي ليپيدي جهت دارورساني وريدي مي باشد. همچنين هدفمند كردن نانو ذراتميتواند باعث افزايش برداشت سلولي دارو توسط سلولهاي سرطان ي و در نتيجه استفاده از دوز كمتر دارو دردرمان و كاهش عوارض جانبي دارو شود.
توصیفگر : داروهای ضد سرطان زایی
: سرطان سینه
: پکلی تاکسل
: نانو ساختارهای لیپیدی هدفمند
: MTT assay
: فولات
: دارورسانی
شناسه افزوده : ‏ امامی‏ ، جابر
: ‏ حسن زاده ‏ ، فرشید
: ‏ صادقی علی آبادی‏ ، حجت
: ‏ رضازاده‏ ، محبوبه السادات
شناسه افزوده : ‏ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی استان اصفهان
عنوان ترجمه شده توسط فهرست نویس : Preparation and in vitro evaluation of pegilated and targetednano - structured lipid carriers for targeted delivery of paclitaxel in breast cancer
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده داروسازی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده داروسازی۲۳۳۹موجود‭‬
نظرسنجی