خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 109170
شماره مدرک : ۱۶۸۲۴ت
شماره راهنما : ‭WQ۱۷۵،م۸۴۲ب،۱۳۹۵‬
سرشناسه : موسوی نسب ‏، محبوبه السادات پديدآور
عنوان : بررسی عوامل روانشناختی مرتبط با فعالیت فیزیکی در زنان تحت پوشش مراقبت های بارداری در مراکز بهداشتی درمانی شهری اصفهان درسال۱۳۹۴
نویسنده : / محبوبه السادات موسوی نسب
استاد راهنما : فریبا فهامی
استاد مشاور : اشرف کاظمی
محل تحصیل : : دانشکده پرستاری و مامایی
سال تحصیل : ، ۱۳۹۵
مقطع تحصیلی : ارشد مامایی
رشته تحصیلی : مامایی جامعه نگر
تاریخ دفاع : ۱۳۲۹۵/۱۰/۲۷
صفحه شمار : ط،[۸۸]ص:مصور ، نمودار، جدول+سی دی
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره ۳۹۴۵۸۷ است.
چکيده : چکیده پژوهش مقدمه : فعالیت بدنی منظم یکی از مهمترین عوامل ایجاد و حفظ سلامتی و دارای فواید زیادی در بارداری است.اما علی رغم مزایای اثبات شده آن، معمولا زنان در طی بارداری از فعالیت فیزیکی منع می شوند.از آنجا که تغییر و حفظ رفتار جدید مشکل است، استفاده از نظریه ها و الگوهای تغییر رفتار در جهت تغییر فعالیت فیزیکی در زنان باردار ضروری به نظر می رسد. بنابراین این تحقیق با هدف بررسی عوامل روانشناختی مرتبط با انجام فعالیت فیزیکی مبتنی بر تئوری شناختی-اجتماعی و تئوری رفتار های برنامه ریزی شده انجام شده است. روش : پژوهش حاضر از نوع توصیفی – همبستگی بوده و بصورت مقطعی بر روی ۲۰۱نفر از زنان ۱۸ -۴۵ سال تحت مراقبت های بارداری در مراکز بهداشتی درمانی شهر اصفهان در سال ۱۳۹۴ انجام شد. نمونه گیری بصورت تصادفی سهمیه ای و ابزار گردآوری داده ها، تکمیل پرسشنامه خودگزارشی بود. پرسشنامه ها شامل پرسشنامه فعالیت فیزیکی در دوران بارداری و پرسشنامه محقق ساخته برای سنجش تئوری های شناختی-اجتماعی و رفتار برنامه ریزی شده بود. در این تحقیق روایی پرسشنامه ها از طریق تعیین روایی صوری و محتوی، توسط متخصصین مربوطه و پایایی آن ها از طریق آزمون مجدد و محاسبه شاخص پایایی در بعد تکرار پذیری و محاسبه آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. آنالیز داده ها با استفاده از نرم افزار spss16 و با استفاده از آمار توصیفی، همبستگی پیرسون و اسپیرمن و رگرسیون خطی چند متغیره انجام شد(۰/۰۵>P).نتایج : بین نگرش با بی تحرکی، فعالیت در سطح متوسط و فعالیت کل و همچنین بین متغیر کنترل رفتاری درک شده با فعالیت فیزیکی در سطوح متوسط و شدید ارتباط مستقیم و معنا داری دیده شد. (۰/۰۵>P) بین متغیر یادگیری مشاهده ای با فعالیت فیزیکی در سطح متوسط وفعالیت کل و همچنین بین متغیر هنجارهای اجتماعی با هر سه سطح فعالیت فیزیکی وفعالیت کلی و همین طور بین انتظارات پیامد با بی تحرکی ارتباط معناداری مشاهده شد(۰/۰۵>P)بحث ونتیجه گیری: فعالیت فیزیکی متاثر از عوامل روانشناختی متعدد در سطوح مختلف بوده ولازم است که برنامه های آموزشی مناسب با تاکید بر توانمندی های فردی همچون کنترل رفتاری درک شده و جلب حمایت خانواده ها و جامعه جهت تاکید بر هنجارهای اجتماعی برای ارتقای فعالیت فیزیکی در زنان باردار طراحی گردد.کلید واژه ها: تئوری رفتار برنامه ریزی شده، تئوری شناختی اجتماعی، فعالیت فیزیکی در دوران بارداری، مراقبت های بارداری
توصیفگر : مرافبت پیش از بارداری
: فعالیت بدنی
: زنان
: شناخت درمانی
: Prenatal Care
: Exertion
: Women
: Cognitive Therapy
شناسه افزوده : ‏ فهامی ‏، فریبا استاد راهنما
: ‏ کاظمی‏، اشرف استاد مشاور
شناسه افزوده : مرکز تحقیقات مراقبت¬های پرستاری و مامایی
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :