رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی تأثیر برنامه خودمدیریتی بر کیفیت¬زندگی بیماران پیوند کلیه مراجعه کننده به مرکز خیریه حضرت ابوالفضل (ع)اصفهان در سال 1394 "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 109591
شماره مدرک : ۱۶۸۲۱ت
شماره راهنما : ‭WJ۳۶۸،ک۸۷۳ب،۱۳۹۵‬
سرشناسه : ‏ کویتی‏، سمیه پديدآور
عنوان : بررسی تأثیر برنامه خودمدیریتی بر کیفیت¬زندگی بیماران پیوند کلیه مراجعه کننده به مرکز خیریه حضرت ابوالفضل (ع)اصفهان در سال 1394 [پایان نامه]
نویسنده : / سمیه کویتی
استاد راهنما : احمد قدمی
استاد مشاور : حجت الله یوسفی
محل تحصیل : : دانشکده پرستاری و مامایی
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : پرستاری گرایش داخلی جراحی
تاریخ دفاع : ۹۵/۱۰/۱۴
صفحه شمار : :جدول، نمودار+سی دی
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی به شماره۳۹۴۷۳۲است.
چکيده : زمینه و هدف: پیوند کلیه، یکی از روش¬های درمانی بیماران با مرحله انتهایی بیماری کلیه می باشد. بیماران پس از پیوند به مراقبت و درمان پیگیرانه و مادام العمر نیاز دارند. از آنجا که برنامه خودمدیریتی بیماری مزمن این پتانسیل را دارد که سلامت کلی افراد مبتلا به بیماری مزمن را بهبود داده و از افت بیشتر سلامت عمومی جلوگیری کند. لذا این پژوهش با هدف بررسی تأثیر برنامه خودمدیریتی بر کیفیت¬زندگی بیماران پیوند کلیه مراجعه کننده به مرکز خیریه حضرت ابوالفضل (ع) اصفهان انجام شد.مواد و روش¬ها : پژوهش حاضر،کارآزمایی بالینی دو گروهی و سه مرحله¬ای( قبل، بلافاصله و سه ماه بعد از مداخله) بود که بر روی 72نفر از بیماران پیوند کلیه مراجعه کننده به مرکز خیریه حضرت ابوالفضل(ع) اصفهان انجام شد. در ابتدا به روش نمونه¬گیری آسان افراد دارای شرایط ورود به مطالعه انتخاب و سپس به صورت تصادفی در دو گروه 36 نفری آزمون و کنترل قرار گرفتند. بعد از کسب رضایت نامه از نمونه¬ها؛ آموزش برنامه خودمدیریتی بیماری مزمن در گروه آزمون به صورت یک جلسه 5/2 ساعته در هفته به مدت شش هفته اجرا شد. برای گروه کنترل یک جلسه آموزشی راجع به رژیم غذایی برگزار شد. ابزار جمع آوری داده¬ها پرسشنامه¬ی ¬استاندارد کیفیت¬زندگی ویژه بیماران پیوند کلیه (KTQ-25) بود که روایی و پایایی آن در مطالعات قبلی تأیید شده بود. تجزیه و تحلیل داده¬ها با استفاده از نرم¬افزارSPSS نسخه20 انجام شد. یافته ها:یافته¬ها نشان داد که بعد از مداخله میانگین کیفیت¬زندگی بیماران پیوند کلیه در گروه آزمون از03/1± 82/3 قبل از مداخله به 81 /.± 49/4 بلافاصله پس از مداخله و62/. ± 12/5 سه ماه پس از مداخله رسیده بود( 05/0>P). درحالیکه میانگین کیفیت-زندگی در گروه کنترل در سه زمان تفاوت معناداری نداشت) 05/0<P ). همچنین آزمون تعقیبی LSD نشان داد که میانگین نمره کل کیفیت زندگی و همه ابعاد آن در گروه آزمون بلافاصله بعد از اتمام مطالعه به طور معناداری بیشتر از قبل از مطالعه و همچنین 3 ماه بعد از مطالعه به طور معناداری بیشتر از بلافاصله بعد از اتمام مطالعه بود (05/0>P).نتیجه گیری:با توجه به یافته¬های پژوهش اجرای برنامه خودمدیریتی بیماری مزمن به طور چشمگیری در بهبود کیفیت¬زندگی بیماران پیوند کلیه تأثیرگذار می¬باشد. لذا پیشنهاد می¬گردد توجه بیشتری از طرف مسئولین؛ پرسنل درمانی و مراکز حمایتی در جامعه به امر آموزش و اجرای برنامه خودمدیریتی معطوف و بعنوان الویت در برنامه¬ریزی اقدامات قرار گیرد.کلید واژه ها: برنامه خودمدیریتی، کیفیت¬زندگی، پیوند کلیه
توصیفگر : پیوند کلیه
: کیفیت زندگی
: مراقبت از خود
: Kidney Transplantation
: Quality of Life
: Self Care
شناسه افزوده : ‏ قدمی‏، احمد استاد راهنما
: ‏ یوسفی‏، حجت الله استاد مشاور
شناسه افزوده : ‏ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده پرستاری
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
11 - دانشکده پرستاری۶۷۳موجود‭‬
نظرسنجی