رکورد قبلیرکورد بعدی

" درس‍ن‍ام‍ه‌ ج‍ام‍ع‌ م‍ام‍ای‍ی‌ ک‍اردان‍ی‌ ب‍ه‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ و ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د م‍ام‍ای‍ی‌: زن‍ان‌ و زای‍م‍ان‌ و داخ‍ل‍ی‌ - ج‍راح‍ی‌ ن‍واک‌ - ک‍ی‍س‍ت‍ن‍رو وی‍ل‍ی‍ام‍ز ج‍دی‍د "


شماره مدرک : ۵۱۸۶۲
عنوان و نام پديدآور : درس‍ن‍ام‍ه‌ ج‍ام‍ع‌ م‍ام‍ای‍ی‌ ک‍اردان‍ی‌ ب‍ه‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ و ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د م‍ام‍ای‍ی‌: زن‍ان‌ و زای‍م‍ان‌ و داخ‍ل‍ی‌ - ج‍راح‍ی‌ ن‍واک‌ - ک‍ی‍س‍ت‍ن‍رو وی‍ل‍ی‍ام‍ز ج‍دی‍د/ م‍ه‍رداد ص‍لاح‍ی‌.
مشخصات ظاهري : ‮‭۳۳۹‬ ص‌.‬: م‍ص‍ور، ج‍دول‌.
وضعيت نشر و پخش و غيره : ت‍ه‍ران‌: ن‍وردان‍ش‌: شهرآب: آینده‌سازان‏‫، ۱۳۸۵.‬
شماره استاندارد بین المللی کتاب (ISBN) : ‏‫: ‭‎9644130790‬
يادداشتهاي مربوط به عنوان و پديدآور : ب‍الای‌ ع‍ن‍وان‌: ب‍ر اس‍اس‌ م‍راج‍ع‌ ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ش‍ده‌ از س‍وی‌ وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌، درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ق‍اب‍ل‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ ب‍رای‌ ک‍ل‍ی‍ه‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ م‍ام‍ای‍ی‌.
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام) : م‍ام‍ای‍ی‌.
: م‍ام‍ای‍ی‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا (ع‍ال‍ی‌).
: زن‍ان‌ -- ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ا -- آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا.
: دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا.
: آزم‍ون‌ دوره‌ه‍ای‌ ت‍ح‍ص‍ی‍لات‌ ت‍ک‍م‍ی‍ل‍ی‌ -- ای‍ران‌.
: آزم‍ون‌ دوره‌ه‍ای‌ ت‍ح‍ص‍ی‍لات‌ ت‍ک‍م‍ی‍ل‍ی‌ -- ای‍ران‌.
ساير رده بندي ها : WQ۱۸/۲‭ص۷۸۲د ۱۳۸۵‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : ص‍لاح‍ی‌، م‍ه‍رداد، ۱۳۴۶-
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : ن‍واک‌، ام‍ی‍ل‌، ۱۸۸۳ - ۱۹۷۵م‌. ‎ .Nouak, Emil‬ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ زن‍ان‌ ن‍واک‌
: ک‍ی‍س‍ت‍ن‍ر، راب‍رت‌وی‍ل‍ی‍ام‌ ، ۱۹۱۷ - م‌. ‎ .Kistner, Robert William‬ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ زن‍ان‌
: وی‍ل‍ی‍ام‍ز، ج‍ان‌وی‍ت‌ری‍چ‌، ۱۸۶۶ - ۱۹۳۱م‌. ‎ .Williams, John whitridge‬آب‍س‍ت‍ن‍ی‌ و زای‍م‍ان‌
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه دانشکده پرستاری
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
11 - دانشکده پرستاری۱۰۳۱۵۸موجود‭‬
نظرسنجی