رکورد قبلیرکورد بعدی

" ارزیابی واکنش بافتی و ویژگی های هدایت استخوان سازی داربست نانوکامپوزیت هیبرید فورستریت / پلیلاکتیک اسید با دو تخلخل مختلف در جمجمه رت "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
زبان اثر اصلي : فارسی
شماره رکورد : 109796
شماره مدرک : ت۱۸۰۱۴
شماره راهنما : ‭WE۲۲۵ ب۹۸۸‮الف‬ ۱۳۹۵ ‬
سرشناسه : ‏ بیگلری اردبیلی‏ پریا پديدآور
عنوان : ارزیابی واکنش بافتی و ویژگی های هدایت استخوان سازی داربست نانوکامپوزیت هیبرید فورستریت / پلیلاکتیک اسید با دو تخلخل مختلف در جمجمه رت [پایان نامه]
نویسنده : / پریا بیگلری اردبیلی
استاد راهنما : پریچهر بهفرنیا
استاد مشاور : محمد توکلی، محمد رضوی
محل تحصیل : : دانشکده دندانپزشکی اصفهان
سال تحصیل : ، ۱۳۹۵
مقطع تحصیلی : دکترای تخصصی دندانپزشکی
رشته تحصیلی : پریودانتیکس
تاریخ دفاع : ۱۳۹۵
صفحه شمار : ز، ۶۱ص.:مصور، جدول، نمودار
يادداشت : شماره طرح تحقیقاتی ۳۹۴۱۰۱۷
چکيده : مقدمه: رژنراسیون استخوان می تواند از طریق قرار دادن داربست های سازگار نسجی و قابل جذب که در آن استخوان تازه تشکیل شده از طریق جایگزینی خزشی از استخوان زنده مجاور رسوب می کند، افزایش پیدا کند. هدف این مطالعه مقایسه واکنش بافتی و درجه استخوان سازی با استفاده از داربست نانوکامپوزیت هیبرید فورستریت / پلی لاکتیک اسید با دو تخلخل 40 و 70% می باشد.مواد و روش ها: در این مطالعه حیوانی دوسو کور تصادفی شده، 36 ضایعه (قطر 5/8 میلی متر) در جمجمه 36 رت نر از نژاد ویستار ایجاد شده و به صورت تصادفی با دو داربست 40% و 70% و بدون داربست(کنترل) درمان شدند. پس از 4 و 8 هفته رت ها ساکریفایس شدند و بررسی هیستولوژیک و هیستومورفومتریک انجام شد.آنالیز آماری واریانس دو طرفه و یک طرفه ، کروسکال-والیس، توکی و T-testانجام شد.(05/0>̖p از نظر آماری معنی دار در نظر گرفته شد.)یافته ها: تفاوت میزان واکنش بافتی بین گروه هایداربست 40% ، 70% و کنترل معنی دار نمی باشد. (67/0=p) تأثیر زمان ساکریفایس و میانگین درصد کلی استخوان تشکیل شده بین سه گروه معنی دار نمی باشد(به ترتیب41/0=p و 10/0=p) از طرفی میانگین درصد استخوان لاملارو استخوان کلی تشکیل شده بین دو گروه داربست 40% و 70% صرفنظر از زمان ساکریفایس از نظر آماری معنی دار می باشد.(به ترتیب 05/0=p و 05/0=p) آنژیوژنز درگروه داربست 40% در زمان 4 و 8 هفته دارای تفاوت معنی داری می باشد.(03/0=p) تفاوت میزان آنژیوژنز بین گروه داربست40% و 70% در بازه زمانی 8 هفته معنی دار (01/0=p) می باشد.نتیجه گیری:داربست فورستریت/ پلی لاکتیک اسید ساخته شده به روش ترکیبیFused deposition modeling (FDM) و الکتروریسی دارای سازگاری نسجی بوده و پتانسیل کاربرد جهت بازسازی استخوان را به ویژه در نقایص استخوانی وسیع به علت تمامیت مکانیکی کافی فراهم می کند.همچنین این مطالعه نشان داد که داربست 70 % از نظر میزان و کیفیت استخوان تشکیل شده نسبت به داربست 40 % عملکرد بهتری دارد وعروق خونی می توانند درون داربست ها دوباره تشکیل شوند.
توصیفگر : داربست
: هدایت استخوان سازی
: نانوکامپوزیت
: نانو پودر فورستریت
: پلی لاکتیک اسید
شناسه افزوده : ‏ بهفرنیا‏ پریچهر استاد راهنما
: توکلی ‏ محمد استاد مشاور
: رضوی ‏ محمد استاد مشاور
شناسه افزوده : ‏ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان‏ دانشکده دندانپزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده دندانپزشکی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده دندانپزشکی۲۲۰۱موجود‭‬
نظرسنجی