رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی تاثیر پوشاندن چشم بیمار برروی اضطراب بیماران نیازمند جراحی مولر سوم در شهر اصفهان در سال 1395 "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
زبان اثر اصلي : فارسی
شماره رکورد : 110075
شماره مدرک : ت۱۸۰۲۴
شماره راهنما : ‭WU۶۰۰ ب۲۷۴ب ۱۳۹۵ ‬
سرشناسه : ‏ باقری‏ شیدا پديدآور
عنوان : بررسی تاثیر پوشاندن چشم بیمار برروی اضطراب بیماران نیازمند جراحی مولر سوم در شهر اصفهان در سال 1395 [پایان نامه]
نویسنده : / شیدا باقری
استاد راهنما : داریوش هاشمی نیا
محل تحصیل : : دانشکده دندانپزشکی اصفهان
سال تحصیل : ، ۱۳۹۵
مقطع تحصیلی : دکترای حرفه ای
رشته تحصیلی : دندانپزشکی
تاریخ دفاع : ۱۳۹۵
صفحه شمار : ه، ۳۱ص.:مصور، جدول، نمودار
يادداشت : شماره طرح تحقیقاتی ۳۹۵۷۰۱
چکيده : مقدمه:محرک¬های بینایی می¬توانند یکی از عوامل ایجاد اضطراب دندانپزشکی باشند. پوشش جراحی به عنوان یک محرک شرطی می تواند باعث افزایش اضطراب شود. از سوی دیگر ممکن است با مهار دریافت محرک¬های بینایی توسط بیمار باعث کاهش اضطراب بیمار گردد. هدف این پژوهش بررسی تاثیر پوشاندن چشم بیمار بر روی میزان اضطراب بیماران در جراحی مولر سوم نهفته بود.مواد و روش ها: طراحی این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی به صورت split-mouth بود. این پژوهش برروی 60 بیمار مراجعه کننده به یک مطب خصوصی در شهر اصفهان برای جراحی مولر سوم بالا یا پایین یا هردو صورت گرفت. با استفاده از پرسشنامه DAS بیماران با اضطراب متوسط شناسایی و به مطالعه وارد شدند. دندان مولر سوم یک سمت با استفاده از پوشش هنگام جراحی، و سمت دیگر در جلسه دیگری بدون استفاده از پوشش جراحی شد. اضطراب بیماران به کمک علایم حیاتی شامل تعداد تنفس، تعداد ضربان قلب، و فشار خون بلافاصله بعد از اتمام جراحی، اندازه گیری شد. در پایان از بیماران خواسته شد که میزان اضطراب خود را روی VAS 10 واحدی علامت بزنند جهت مقایسه میانگین تعداد ضربان قلب، تعداد تنفس، فشار خون، و نمره اضطراب self-reported در دو نوبت جراحی با و بدون استفاده از پوشش چشم از آزمون t زوجی استفاده ¬شد.در این پژوهش، سطح معنی داری کمتر از 05/0 در نظر گرفته شد.یافته ها:با توجه به داده های آماری اختلاف معنی داری در میانگین ضربان قلب(001/0>Pvalue)، تعداد تنفس(001/0>Pvalue)، فشارخون سیستولی(001/0>Pvalue)، نمره VAS(001/0>Pvalue) در شرایط با پوشش و بدون پوشش چشم نشان داد. بدین صورت که در شرایط جراحی بدون پوشش چشم ، تعداد ضربان قلب، فشارخون سیستولی و نمره VASگزارش شده توسط بیمار،کمتر بود.میانگین فشار خون دیاستولی در شرایط با پوشش و بدون پوشش چشم ارتباط معنی دار وجود نداشت(157/0=Pvalue).نتیجه گیری:نتایج مطالعه حاضر نشان می هد که هنگام جراحی های دندانپزشکی با باز گذاشتن چشم بیمار میتوان اضطراب آنها را کاهش داد.
توصیفگر : جراحی دندان مولر سوم
: اضطراب دندانپزشکی
: چشم
شناسه افزوده : ‏ هاشمی نیا‏ داریوش استاد راهنما
شناسه افزوده : ‏ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان‏ دانشکده دندانپزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده دندانپزشکی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده دندانپزشکی۲۲۱۱موجود‭‬
نظرسنجی