رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسي روش هاي پيش تصفيه لجن براي فعال سازي باكتري هاي توليد كننده هیدروژن به عنوان بذر بهينه در راكتور AnMBR/ASBR مورد استفاده در تصفيه بيهوازي فاضلاب "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 111987
شماره مدرک : ‭ت۱۶۱۳۴‬
شماره راهنما : ‭TD۷۴۵/ف۲ب۴،۱۳۹۴‬
سرشناسه : ‏ فاتحی زاده، ‏ ‏ ، ‏ علی
عنوان : بررسي روش هاي پيش تصفيه لجن براي فعال سازي باكتري هاي توليد كننده هیدروژن به عنوان بذر بهينه در راكتور AnMBR/ASBR مورد استفاده در تصفيه بيهوازي فاضلاب
نویسنده : علی فاتحی زاده
استاد راهنما : محمدمهدی امین ، بیژن بینا
محل تحصیل : دانشکده بهداشت
سال تحصیل : ۱۳۹۴
مقطع تحصیلی : دکترای تخصصی
رشته تحصیلی : مهندسی بهداشت محیط
صفحه شمار : ۱۳۵ص.
يادداشت : طرح تحقیقاتی شماره: ۳۹۳۲۹۸
چکيده : زمینه و اهداف کاهش منابع سوخت های فسیلی، گرمایش زمین و نیاز به انرژی باعث جستجو برای منابع جدید انرژی شده است. در گذشته، تولید هیدروژن از هر منبع زائد آلی بررسی شده است و نیاز به بهبود تولید هیدروژن در فرآیند های تخمیر تاریکی در حال گسترش می باشد. با این حال، تولید هیدروژن از فاضلاب یک موضوع جدید بوده که تولید گاز هیدروژن توسط فرآیند تخمیر تاریکی هیدروژن باعث شده تا تصفیه فاضلاب بسیار اقتصادی گردد. همچنین، تولید هیدروژن از فاضلاب های بسیار قوی مانند فاضلاب فرآوری غذا، الکل سازی و .... باعث اقتصادی تر شدن هرچه بیشتر آن می شود. هدف از این پایان نامه، مطالعه روش های پیش تصفیه لجن بیهوازی برای فعالسازی باکتری های مولد هیدروژن و راهبری یک بیوراکتور غشایی با رژیم هیدرولیکی ناپیوسته (AnMBR-ASBR) پر شده با لجن پیش تصفیه شده برای تولید هیدروژن از گلوکز می باشد.مواد و روش هادر این پژوهش، آزمایش های کوچک مقیاس (BHPT) و راهبری راکتور AnMBR-ASBR به منظور تعیین شرایط برای حداکثر تولید بیولوژیکی هیدروژن بررسی شد. تمام آزمایش های BHPT در ویال های شیشه ای اختلاط کامل (30 ثانیه اختلاط و 360 ثانیه سکون) با حجم کلی mL 500 و حجم کاری mL 400 در دمای 37 درجه سانتیگراد انجام گرفت. هر ویال، با mL 200 لجن پیش تصفیه شده و mL 200 خوراک ورودی پر شده و mL 100 فضای آزاد برای جمع آوری گاز در نظر گرفته شد. پیش تصفیه لجن بیهوازی با استفاده از اسید، قلیا، دما، اشعه UV و اولتراسونیک برای تعیین بهترین روش پیش تصفیه لجن انجام شد. یک بیوراکتور AnMBR-ASBR در مقیاس آزمایشگاهی (با حجم كلي 10 ليتر و حجم كاري 9 ليتر) به منظور تولید هیدروژن و کاهش بار آلی در دماي 30 درجه سانتيگراد راهبری شد. بیوراکتور AnMBR-ASBR، در غلظت گلوکز 5/4 تا g/L 72 متناظر با بارگذاری آلی 5/0 تا g COD/L.d 8 و زمان ماند هیدرولیکی 9 روز راهبری شد. نتایجنتایج نشان داد که پیش تصفیه دمایی لجن در °C 100 در مقايسه با روش هاي پيش تصفيه اسيد، قليا، اشعه UV و اولتراسونيك، روش بهینه پیش تصفیه لجن برای فعالسازی میکروارگانیزم های مولد هیدروژن بود. نتایج استوکیومتری واکنش در پیش تصفیه دمایی °C 100، بازده تولید هیدروژن برابرmol H2/mol glucose 44/3 بود. با استفاده از معادله Gompertz، در پیش تصفیه دمایی°C 100، بیشترین پتانسیل تولید هیدروژن برابر mL 1194 و حداکثر نرخ تولید هیدروژن mL/h 357 بدست آمد. با افزایش بارگذاری آلی در بیوراکتور AnMBR-ASBR، میزان تولید گاز هیدروژن افزایش یافت. در حالیکه، با افزایش بار آلی از 5/0 به g COD/L.d 8، بازده تولید هیدروژن از 7/2 به mol H2/mol glucose 6/1 کاهش یافت. بیشترین بازده تولید هیدروژن همراه با بیشترین نسبت مولی HAc به HBu برابر 1/6 به 1 بود. راندمان حذف COD بار آلی مورد مطالعه در بیوراکتور AnMBR-ASBR در دامنه بین 15 تا 30 درصد می باشد و چندان به بارگذاری آلی وارده به بیوراکتور غشایی وابسته نیست. نتیجه گیریبر اساس نتایج حاصله از این پژوهش، فرآیند تخمیر تاریک هیدروژن را می توان برای تصفیه جزئی فاضلاب و تولید همزمان هیدروژن از فاضلاب های قوی استفاده نمود.
توصیفگر : تصفیه ی فاضلاب
: تصفیه لجن
: فعال سازی
: AnMBR/ASBR
: هیدروژن
: تصفیه ی بیهوازی فاضلاب
شناسه افزوده : امین ‏ ، ‏ محمد مهدی
: ‏ بینا‏ ، بیژن
شناسه افزوده : ‏ دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی، درمانی استان اصفهان
عنوان ترجمه شده توسط فهرست نویس : Survey on pretreatment methods for enhancement of hydrogen production bacteria activity as optimum inoculums in AnMBR/ASBR
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده بهداشت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده بهداشت۳۹۱موجود‭‬
نظرسنجی