رکورد قبلیرکورد بعدی

" تعیین تأثیر تحریک الکتریکی سطحی عصب تیبیال خلفی برعلائم بالینی ( تعداد دفعات دفع ادرار ) و نمره ی کیفیت زندگی زنان مبتلا به پر کاری مثانه "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 112063
شماره مدرک : ‭ت۱۶۲۶۳‬
شماره راهنما : ‭WJ۵۰۰،ق۲۹۸ت،۱۳۹۶‬
سرشناسه : قانعی ، ، بهناز
عنوان : تعیین تأثیر تحریک الکتریکی سطحی عصب تیبیال خلفی برعلائم بالینی ( تعداد دفعات دفع ادرار ) و نمره ی کیفیت زندگی زنان مبتلا به پر کاری مثانه [پایان نامه]
نویسنده : / بهنازقانعی
استاد راهنما : ؛ مجتبی حشمتی پور
استاد مشاور : ؛ عباسعلی پورمومنی، فریده دهقان منشادی، مهتاب ضرغام
محل تحصیل : علوم توانبخشی
سال تحصیل : ، ۱۳۹۶
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : فیزیوتراپی
صفحه شمار : ح، ۵۹ ص.: : مصور؛ جدول، نمودار
يادداشت : شماره طرح تحقیقاتی: ۳۹۵۳۱۷
يادداشت : چاپی
چکيده : مقدمه و اهداف: پرکاری مثانه سندرمی است که علائم آن در طول فاز ذخیره کردن ادرار و به شکل افزایش تعداد دفعات دفع ادرار و یا احساس فوریت در دفع ادرار ظاهر می شود . در سالهای اخیر استفاده ازتحریک الکتریکی سطحی عصب تیبیال خلفی به عنوان یک روش ساده ، غیر تهاجمی و بدون عوارض جانبی برای درمان پرکاری مثانه مطرح شده است. هدف از انجام این مطالعه بررسی تأثیر تحریک الکتریکی سطحی عصب تیبیال خلفی توأم با انجام تمرینات کگل برزنان مبتلا به پرکاری مثانه بود.مواد و روش ها: در این کارآزمایی بالینی دو سویه کور ،۶۷ بیمار خانم مبتلا به پركاري مثانه به صورت تصادفی در يكي از دو گروه آزمون يا شاهد قرارگرفتند.هر دوگروه ۱۲جلسه تحت درمان با تحریک الکتریکی عصب تیبیال خلفی توأم با انجام تمرینات کگل قرار گرفتند، ولی شدت جريان در گروه شاهد صفربود. از ابزار پرینومتری برای ارزیابی عملکرد عضلات کف لگن و از سه پرسش نامه ی ارزیابی کیفیت زندگی و ICIQ-OABو ICIQ-UI SF و از فرم voiding diary برای ارزیابی علائم و شدت اختلال بیماران ، قبل و بعد از انجام مداخله استفاده شد.یافته ها: نتایج به دست آمده از آزمون t زوجی برای مقایسه قبل و بعد هر گروه، حاکی از افزایش قدرت عضلات کف لگن و بهبود کیفیت زندگی و کاهش علائم ادراری در هردو گروه بود ( ۰/۰۵≥ P) . مقایسه بین دو گروه با استفاده از آزمون t مستقل نشان دهنده ی افزایش معنی دار قدرت عضلات کف لگن ، بهبود کفیت زندگی و کاهش علائم ادراری در گروه آزمون در مقایسه با گروه شاهد بود(۰/۰۵ ≥ P ).نتیجه گیری: بر اساس نتایج این مطالعه ،تحریک عصب تیبیال خلفی توأم با انجام تمرینات کگل باعث افزایش قدرت عضلات کف لگن ،بهبود کیفیت زندگی و کاهش علائم ادراری زنان مبتلا به پرکاری مثانه شد.
توصیفگر : بیماری های مثانه
: دیورز
: تحریک الکتریکی عصب از راه پوست
: ورزش
: کیفیت زندگی
: Bladder Diseases
: Diuresis
: Transcutaneus Electric Nerve
: Exercise
: Quality Of Life
شناسه افزوده : حشمتی پور‏‏ ، مجتبی ، ، استاد راهنما
: ‏‏ پورمومنی منشادی‏، عباسعلی‏ ، ، استاد مشاور
: دهقان‏ ، فریده ، ، استاد مشاور
: ضرغام‏، مهتاب ، ، استاد مشاور
عنوان ترجمه شده توسط فهرست نویس : Evaluation the Effect of Posterior Tibial Nerve Superficial Stimulationon Clinical Symptoms (Frequency of Urination) and Score of Quality of Life in Women with Over Activity of Bladder
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده توانبخشی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده توانبخشی۵۴۳موجود‭‬
نظرسنجی