رکورد قبلیرکورد بعدی

" مقایسه تأثیر جلیقه های خنک کننده ایرانی و خارجی بر روی شاخص های استرین فیزیولوژیکی وادراکی و توانایی انجام کار درشرایط گرم و مرطوب عسلویه "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 112400
شماره مدرک : ‭ت۱۶۱۶۳‬
شماره راهنما : ‭WA۴۸۵،ح۶۷۳م،۱۳۹۵‬
سرشناسه : حق شناس، ‏‏ ، بهنام
عنوان : مقایسه تأثیر جلیقه های خنک کننده ایرانی و خارجی بر روی شاخص های استرین فیزیولوژیکی وادراکی و توانایی انجام کار درشرایط گرم و مرطوب عسلویه
نویسنده : بهنام حق شناس
استاد راهنما : حبیب الله دهقان
استاد مشاور : محمد جواد طراحی
محل تحصیل : دانشکده بهداشت
سال تحصیل : ۱۳۹۵
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : بهداشت حرفه ای
صفحه شمار : ۷۳ص.
يادداشت : طرح تحقیقاتی شماره : 394563
يادداشت : الکترونیکی
چکيده : مقدمه : جهت پیشگیری از استرس گرمایی و حفظ کارایی افراد در محیط های کاری گرم، کاهش سطح استرس حرارتی کارگران امری ضروری است ؛ هدف این مطالعه بررسی مقایسه تاثیر جلیقه خنک کننده تغییر فازی پارافینی و جلیقه خنک کننده ایرانی ژل یخ اسپادانا بر روی شاخص استرین فیزیولوژیکی و شاخص استرین ادراکی و توانایی انجام کار درشرایط گرم و مرطوب عسلویه بود.مواد و روش ها : این مطالعه مقطعی و مداخله ای بر روی 90 نفر(30 نفر با جلیقه حنک کننده ایرانی حاوی بسته های خنک کننده ژل یخ اسپادانا، 30 نفر با جلیقه خنک کننده تغییر فازی پارافینی و 30 نفر فاقد جلیقه ) از کارگران با سطح فعالیت جسمانی و لباس یکسان در منطقه عسلویه با میانگین دمایی47 درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی95 درصد در تابستان 1395 انجام شد. ضربان قلب ، دمای دهانی به منظور سنجش شاخص استرین فیزیولوژیکی PSI ، پرسشنامه های PESI ، HSSI به منظورسنجش شاخص استرین ادراکی و میزان تعریق در هنگام استفاده از جلیقه ها و در گروه شاهد و همچنین شاخصWBGT به مدت 120 دقیقه اندازه گیری گردید، چک لیست توانایی فردی ( CIS) و پرسشنامه ارزیابی راحتی جلیقه نیز تکمیل گردید. جهت تجزیه و تحلیل و مقایسه داده ها در زمان ها و گروههای مختلف با هم از آزمونRepeated measures استفاده و تمام تحلیل ها با استفاده از نرم افزار 21 SPSSانجام شد.یافته ها : میانگین شاخصWBGT برای هر سه گروه C ° 65/37 بدست آمد، میانگین ضربان قلب در گروه استفاده کننده از جلیقه خنک کننده ایرانی و پارافینی و شاهد به ترتیب 76/91،53/89، 07/97 ضربان در دقیقه، میانگین دمای دهانی به ترتیب7/36، 6/36،78/36 درجه سانتی گراد ، میانگین شاخص استرین فیزیولوژیکی PSI به ترتیب 18/3، 29/2 و 12/6 بود. شاخص استرین فیزیولوژیکی در گروه استفاده کننده از جلیقه خنک کننده خارجی و ایرانی در مقایسه با گروه شاهد معنی دار بود (P<0/001) . نمره پرسشنامه راحتی جلیقه خنک کننده در گروه استفاده کننده از جلیقه خنک کننده پارافینی در مقایسه با جلیقه خنک کننده ایرانی معنی دار نبود(P>0/05). میانگین شاخص استرین ادراکی PESI و HSSI در گروه استفاده کننده از جلیقه خنک کننده ایرانی حاوی بسته های خنک کننده ژل یخ اسپادانا ، تغییر فازی پارافینی و گروه شاهد به ترتیب 39/7، 36/6، 95/9 ، 33/6، 92/5، 28/13بود. میانگین امتیاز شاخص استرین ادراکی PESI و HSSI در گروه استفاده کننده از جلیقه خنک کننده تغییر فازی پارافینی و ایرانی حاوی بسته های خنک کننده ژل یخ اسپادانا در مقایسه با گروه شاهد معنی دار بود (P<0/001) . میانگین امتیاز شاخص CISدرگروه استفاده کننده جلیقه خنک کننده تغییر فازی پارافینی و ایرانی حاوی بسته های خنک کننده ژل یخ اسپادانا در مقایسه با گروه شاهد معنی دار بود (P<0/001) . نتیجه گیری : یافته های مطالعه نشان داد که جلیقه خنک کننده پارافینی و جلیقه خنک کننده ایرانی ژل یخ اسپادانا می تواند در شرایط گرم و مرطوب عسلویه در فصل تابستان به مدت90دقیقه از طریق کاهش دمای دهانی ، ضربان قلب ، شاخص استرین فیزیولوژیکی و شاخص استرین ادارکی و افزایش توانایی انجام کار سطح استرس حرارتی کاربران را تا میزان قابل قبول و مناسبی کاهش دهند .
توصیفگر : بهداشت شغلی
: جلیقه های خنک کننده
: دمای هوای محیطی
: شاخص های فیزیولوژیکی
: شاخص های ادراکی
: توانایی انجام کار
: شرایط گرم و مرطوب
: عسلویه
شناسه افزوده : دهقان ‏‏ ، حبیب الله
: طراحی، محمد جواد
شناسه افزوده : ‏ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ، استان اصفهان
عنوان ترجمه شده توسط فهرست نویس : The effect of Iranian and foreign cooling vests On physiological and perceptual strain index and ability to work in hot and wet condition of Assaluyeh
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده بهداشت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده بهداشت۴۰۵موجود‭‬
نظرسنجی