رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی تاثیر مداخله آموزشی بر رضایت زناشویی مراقبین رسمی زن شاغل در مراکز توانبخشی و نگهداری معلولین ذهنی شهر اصفهان سال 1395 "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 112638
شماره مدرک : ‭ت۱۸۱۳۳‬
شماره راهنما : ‭QH۷۳۴،/ج۶ب۴،۱۳۹۵‬
سرشناسه : جعفری، ‏‏ ، ام البنین
عنوان : بررسی تاثیر مداخله آموزشی بر رضایت زناشویی مراقبین رسمی زن شاغل در مراکز توانبخشی و نگهداری معلولین ذهنی شهر اصفهان سال 1395
نویسنده : ام البنین جعفری
استاد راهنما : مریم عمیدی مظاهری
استاد مشاور : اکبر حسن زاه
محل تحصیل : دانشکده بهداشت
سال تحصیل : ۱۳۹۵
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : آموزش بهداشت
صفحه شمار : ۵۸ ص.
يادداشت : طرح تحقیقاتی شماره: 395395
يادداشت : الکترونیکی
چکيده : چکیده رضايت زناشويي يكي از مهمترين عوامل تاثیرگذاربرعملكردخانواده مي باشدکه موجب مي شود افراد شادتر، با نشاط تر و سالم تر زندگي كنند، پژوهش حاضرنیز به منظوربررسی تاثیرمداخله آموزشی بررضایت زناشویی مراقبین زن شاغل در مراکزتوانبخشی و نگهداری معلولین ذهنی شهر اصفهان انجام گردید.موادوروشها:روش پژوهشی، نیمه تجربی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه آزمون وگروه کنترل می باشد . جامعه آماری شامل 56 نفر از 100نفرمراقب شاغل در دو مرکز توانبخشی شهر اصفهان هستند.اطلاعات با استفاده از دو پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ وپرسشنامه دموگرافیک جمع آوری شدند.آموزش رضایت زناشویی وابعاد آن (رضایت زناشویی،ارتباط زناشویی،حل تعارض،روابط جنسی)در 3جلسه طی3هفته متوالی برای مراقبین گروه آزمون برگزار شد.ودادهای جمع آوری شده با نرم افزار SPSS/20 وآزمونهای آماری مناسب (tزوجی،tمستقل) تجزیه وتحلیل گردید..یافته ها:نتایج نشان داد که قبل از مداخله آموزشی میانگین نمره رضایت زناشویی وحیطه های (رضایت زناشویی،ارتباط زناشویی،حل تعارض،روابط جنسی)بین دوگروه اختلاف معناداری نداشت( 05/=0p). اما 45روز بعداز مداخله آموزشی میانگین نمره کل رضایت زناشویی(003/0 =p) وحیطه های( رضایت زناشویی(01/0= p)،ارتباط زناشویی(04/0 = p)،حل تعارض(006/0 = p)) در گروه آزمون به طور معنا داری بیشتر از گروه کنترل بود. اما نمره روابط جنسی بین دو گروه بعد از آزمون اختلاف معناداری را نشان نداد(67/0= p).نتیجه¬گیری: انجام مداخله آموزشی بر بهبود رضایت زناشویی مراقبین شاغل در مراکز نگهداری و توانبخشی معلولین ذهنی موثر بوده و برنامه ریزی جهت این امر ضروری می نماید. لازم است زنان شاغل در این حیطه بیشتر مورد حمایت قرار بگیرند.
توصیفگر : زناشویی
: مراقبین
: رضایت
: مراکز توانبخشی
: آموزش
: معلولین ذهنی
شناسه افزوده : عمیدی مظاهری‏‏ ، مریم
: حسن زاه‏‏، اکبر
شناسه افزوده : ‏ دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی، درمانی استان اصفهان
عنوان ترجمه شده توسط فهرست نویس : The effect of educational intervention on marital satisfaction of female caregivers in the mental retardationcare and rehabilitation Centers.
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده بهداشت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده بهداشت۴۲۸موجود‭‬
نظرسنجی