رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی افزایش بیان hsa-let-7c-5p miRNAبر تکثیر، آپوپتوز و نکروز در سلول های اریترولوسمی حاد انسانی "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 112639
شماره مدرک : ‭ت۱۸۴۱۵
سرشناسه : مرتضوی، دنیز
عنوان : بررسی افزایش بیان hsa-let-7c-5p miRNAبر تکثیر، آپوپتوز و نکروز در سلول های اریترولوسمی حاد انسانی [پایان‌نامه]
نویسنده : / دنیز مرتضوی
استاد راهنما : ؛ محمد رضا شریفی
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : : ۱۳۹۶
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : ژنتیک انسانی
صفحه شمار : ۷۲ ص.: جدول
يادداشت : این پایان نامه یک طرح تحقیقاتی با شماره: ۳۹۵۲۰۷ است.
يادداشت : الکترونیکی
چکيده : هدف: microRNA ها رده ای از، RNA های غیرکدکننده هستندکه باعث تنظیم بیان ژن در سطح پس از رونویسی با اتصال به ناحیه ترجمه نشده ´۳ مولکولmRNA می شوند. در سال‌های اخیر مشخص شده که بیان ناصحیح میکرو RNA ها با پیشرفت سرطان وابستگی دارد. سرطان اریترو لوسمی حاد یکی از مهم ترین بدخیمی‌های منجر به مرگ در انسان است که میکرو RNA ها می‌توانند به طور چشمگیری در پیشرفت آن نقش داشته باشند. مطالعات نشان می‌دهدکه hsa-let7c-5p کاهش بیان نشان می‌دهد. هدف از این مطالعه ارزیابی اثر افزایش بیان hsa-let7c-5 بر KG-1(رده سلولی سرطان اریترولوسمی انسان) و اثر آن بر بیان PBX2است.روش کار: در این مطالعه ترانسفکشن رده سلولی سرطان اریترولوکمی (KG-1)با استفاده از miRNA mimicبا هدف افزایش بیان hsa-let7c-5p انجام شد. پس از ترانسفکشن Hsa-let-7c-5p miRNA mimic، بیانmiR-92a-3p و تکثیر سلولی و آپوپتوز و نکروز و میزان بیان ژن PBX2 در سه فاصله ی زمانی ۲۴ و ۴۸ و ۷۲ ساعت به ترتیب به وسیله ی,MTT assay ,qRT- Propidiumiodide (PI),Annexin-vو Real-time PCRاندازه گیری شدند.نتایج: با اندازه گیری مقدار hsa-let-7c-5p در سه فاصله زمانی مشخص شد که miRNA mimic اثر چشمگیری در افزایش بیان hsa-let-7c-5p دارد و همچنین سلول های kG-1 ترانسفکت شده باmiRNA mimic در مقایسه با مدل های ترانسفکت شده با Scrambled و سلول های کنترل کاهش تکثیر و افزایش در آپوپتوز و نکروز را نشان دادند.همچنین مشاهده شده است که با افزایش بیان hsa-let-7c-5p ، میزان بیان ژن PBX2 (یک انکوژن دخیل در اریترولوسمی حاد انسانی) کاهش یافته است.نتیجه گیری: این مطالعه نقش hsa-let-7c-5p را به عنوان یک تومور ساپرسور در سرطان اریترولوسمی حاد انسانی با تاثیر بر انکوژن PBX2 نشان داد از طرفی نتایج پژوهش ثابت کرد که با استفاده از miRNAmimic ، بیان hsa-let-7c-5p افزایش می یابد و در پی آن میزان آپوپتوز و نکروز افزایش و میزان تکثیر سلول های اریترولوسمی حاد انسانی کاهش می یابد و در آینده از نتایج این تحقیق می توان برای درک بیشتر مکانیسم سرطان اریترولوسمی حاد انسانی، سبب شناسی و طرح ریزی برای درمان این سرطان استفاده کرد.
توصیفگر : لوسمی
: آر ان ا
: آپوپتوزیس
: نکروز
: نمایش ژن
: Leukemia
: RNA
: Apoptosis
: Necrosis
: Gene Expression
: Leukemia, Erythroblastic, AcuteGene Expression
شناسه افزوده : شریفی، محمد رضا استاد راهنما
عنوان ترجمه شده توسط فهرست نویس : Evaluation of overexpression of miRNA hsa-let7c-5p on cell proliferation, apoptosis and necrosis in human acute erytroleukemia cells
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۱۰۲۷موجود‭‬
نظرسنجی