رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی اثرات سزکوئی¬ترپن (4 و 9 دی هیدروکسی -6-ناردوسینن) جدا شده از گیاه Juniperus foetidissima در القاء آپوپتوز از طریق مسیر وابسته به کاسپاز 3 و 6 در رده سلولی سرطان پستان MCF-7 "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 112850
شماره مدرک : ‭ت۱۷۸۵۹‬
شماره راهنما : ‭QU۳۷۵،ش۱۷۲ب،۱۳۹۶‬
سرشناسه : شاه علی، ‏‏ ، امیرحسین
عنوان : بررسی اثرات سزکوئی¬ترپن (4 و 9 دی هیدروکسی -6-ناردوسینن) جدا شده از گیاه Juniperus foetidissima در القاء آپوپتوز از طریق مسیر وابسته به کاسپاز 3 و 6 در رده سلولی سرطان پستان MCF-7
نویسنده : امیرحسین شاه علی
استاد راهنما : محمود آقایی، مصطفی قنادیان
محل تحصیل : دانشکده داروسازی
سال تحصیل : ۱۳۹۶
مقطع تحصیلی : دکترای عمومی
رشته تحصیلی : داروسازی
يادداشت : طرح تحقیقاتی شماره: ۳۹۴۲۳۱
يادداشت : الکترونیکی
چکيده : مقدمه:سرطان پستان یکی از شایع¬ترین سرطان¬های زنان در جهان می¬باشد و این سرطان یکی از مهمترین سرطان¬های منجربه مرگ زنان در جهان است. القای آپوپتوز در سلول¬های سرطانی به عنوان یک روش درمانی نوید بخش برای درمان سرطان می¬باشد. اخیراً استفاده از ترکیبات منتج شده از گیاهان جهت درمان سرطان مورد توجه قرار گرفته‌اند. مطالعۀ حاضر به منظور بررسی تأثیرات سزکوئی¬ترپن 4 و 9 دی¬هیدروکسی -6-ناردوسینن جدا شده از گیاه J. foetidissima در مهار رشد و القاء آپوپتوز از طریق مسیر وابسته به کاسپاز6 در رده سلولی سرطان پستان MCF-7 انجام شد.مواد و روش¬ها:بررسی اثر سمیت 4 و 9 دی¬هیدروکسی-6-ناردوسینن در سلول¬های سرطان پستان MCF-7با استفاده از روش MTT انجام شد. القای آپوپتوز با استفاده از رنگ Annexin-V/PI توسط دستگاه فلوسایتومتری ارزیابی شد. میزان فعالیت کاسپاز 3 و6 با روش رنگ ستجی اندازه¬گیری گردید.نتایج:4 و 9 دی¬هیدروکسی -6-ناردوسینن به طوری معنی¬دار و وابسته به غلظت تکثیر سلولهای سرطانی را کاهش داد به گونه ای که cell viability در غلظت 1/0 میکرومولار4/92 و در غلظت 100، 8/46 مشاهده شد(05/0P<). 4 و 9 دی¬هیدروکسی -6-ناردوسینن به شکل معنی¬داری آپوپتوز را در رده سلولی MCF-7 سرطان پستان افزایش دادند به صورتی که در غلظت 1 میکرومولار 1/9 درصد سلول ها دچار آپوپتوز و در غلظت 40 میکرومولار 2/26 درصد مشاهده شد(05/0P<). 4 و 9 دی¬هیدروکسی -6-ناردوسینن تغییرات معناداری در فعالیت کاسپاز 3 ایجاد نکرد. همچنین 4و9دی¬هیدروکسی باعث افزایش میزان فعالیت کاسپاز 6 به میزان 72/1 برابر نسبت کنترل در غلظت 100 میکرومولار گردید (05/0P<). مقدار IC50 محاسبه شده در بررسی MTT ،5/97 با ضریب تغییرات 6/4 بدست آمد.نتیجه¬گیری: نتایج این تحقیق نشان داد که سزکوئی¬ترپن 4 و 9 دی¬هیدروکسی-6-ناردوسینن جدا شده از گیاه J.foetidissima باعث القای آپوپتوز در سلولهای سرطانی پستان از طریق مسیر وابسته به کاسپاز 6 می¬شود. با توجه به یافته¬های حاصل از این تحقیق در صورت بررسی¬های In vivo شاید بتوان از ترکیب ناردوسینن جهت مهار تکثیر سلولهای سرطان پستان استفاده نمود.
توصیفگر : القاء آپوپتوز
: بیوشیمی بالینی
: سرطان پستان
: سزکوئی ترین
: کاسپاز ۶
: گیاه Juniperus foetidissima
: MCF-7
: سرو کوهی
شناسه افزوده : آقایی‏ ، ‏‏ محمود
: قنادیان‏ ، مصطفی
شناسه افزوده : ‏ دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی، درمانی استان اصفهان
عنوان ترجمه شده توسط فهرست نویس : Evaluation of Effects of sesquitrepen (4, 9 Dihydroxy nardosin 6 en) extract from juniperus foetidissima in the induction of apoptosis through caspase -3 and Caspase-6 pathway in breast cancer cell line MCF-7
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده داروسازی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده داروسازی۲۵۱۴موجود‭‬
نظرسنجی