رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی تأثیر ماساژ شکم بر تحمل تغذیه نوزادان زودرس بستری در بیمارستانهای منتخب اصفهان "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
زبان اثر اصلي : فارسی
شماره رکورد : 113135
شماره مدرک : ۱۶۸۷۰ت
شماره راهنما : ‭WS۱۲۰،ش۱۷۲ب،۱۳۹۵‬
سرشناسه : شاعری‏‏‏‏‏‏‏‏‏، مهین
عنوان : بررسی تأثیر ماساژ شکم بر تحمل تغذیه نوزادان زودرس بستری در بیمارستانهای منتخب اصفهان [پایان نامه]
نویسنده : / مهین شاعری
استاد راهنما : ؛ احمد قدمی
استاد مشاور : ؛ امیر محمد آرمانیان، محبوبه والیانی
محل تحصیل : : دانشکده پرستاری و مامایی
سال تحصیل : ، ۱۳۹۵
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : مراقبت های ویژه نوزادان
تاریخ دفاع : ۱۳۹۵/۱۰/۲۸
صفحه شمار : ۹۶ ص: جدول،
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی به شماره ۳۹۵۰۰۱ است.
يادداشت : الکترونیکی
چکيده : هدف: عدم تحمل تغذیه یکی از مهم ترین علتهای کاهش رشد در نوزادان زودرس است. این مطالعه با هدف تعیین تأثیر ماساژ شکم بر تحمل تغذیه در نوزادان زودرس بستري در بخشهاي ويژه نوزادان انجام شد.روش کار:در این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شاهددار ۶۴ نوزاد که معیارهای ورود به مطالعه را داشتند انتخاب گردیده و رضایتنامه کتبی از والدین گرفته شد و سپس بصورت تخصیص تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. بعد از قرار دادن یک لوله تغذیه دهانی معده ای در دو گروه هر دو ساعت تغذیه نوزاد انجام شد.حجم باقیمانده معده، اندازه دور شکم ،تعداد دفعات استفراغ و اجابت مزاج قبل از شروع تغذیه اندازه گیری و ثبت شد بعد از گذشت یک ساعت از تغذیه نوزاد، در گروه مداخله انجام ماساژ شکم توسط پژوهشگر طی دو نوبت در ساعت ۱۴ و۲۰ به مدت پانزده دقیقه طی پنج روز انجام شد. گروه کنترل مراقبت های معمول بخش را دریافت کردند.تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS از طریق روشهای آماری توصیفی و تحلیلی همچون تی زوجی، آنالیز واریانس و کوواریانس و تی تست و کای اسکوئرانجام شد.سطح معنی داری آماری (۰/۰۵>P )محاسبه گردید.یافته ها: نتایج نشان داد انجام ماساژ شکم بر معیارهای تحمل تغذیه نوزادان زودرس موثر است و باعث کاهش حجم باقیمانده معده، اندازه دور شکم و دفعات استفراغ و افزایش دفعات اجابت مزاج نسبت به گروه کنترل گردید (۰/۰۵ P<).نتیجه گیری: با توجه به نتایج به نظر می رسد انجام ماساژ شکم بر معیارهای تحمل تغذیه نوزادان زودرس موثر است لذا آموزش و تاکید بر انجام ماساژ شکم توسط تیم مراقبتی و همچنین مادر می تواند باعث تحمل تغذیه بهتر در نوزادان زودرس گردد. در عین حال تحقیقات وسیع تری در این زمینه پیشنهاد می گردد.
توصیفگر : اختلالات تغذیه نوزادان
: نوزاد نارس
: مراقبت از نوزادان
: ماساژ
: Infant Nutrition Disorders
: Infant, Premature
: Infant Care
: Massage
شناسه افزوده : قدمی‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، احمد ، استاد راهنما
: آرمانیان‏‏‏‏‏‏‏‏‏، امیر محمد ، استاد مشاور
: والیانی‏‏‏ ، محبوبه ، استاد مشاور
شناسه افزوده : مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی
عنوان ترجمه شده توسط فهرست نویس : Effects of abdominal massage on feeding tolerance in preterm infants hospitalized in Isfahan’s selected hospitals in 2015
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده پرستاری
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
11 - دانشکده پرستاری۷۲۲موجود‭‬
نظرسنجی