رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی اثر مکمل ویتامین E بر درمان پریودنتیت مزمن بر اساس شاخص های کلینیکی و ظرفیت آنتی اکسیدانی تام بزاق. "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 113646
شماره مدرک : ‭ت۱۸۱۷۰‬
شماره راهنما : ‭WU۲۴۲،ز۵۲ب،۱۳۹۶‬
سرشناسه : زلقی، ‏‏، مینا
عنوان : بررسی اثر مکمل ویتامین E بر درمان پریودنتیت مزمن بر اساس شاخص های کلینیکی و ظرفیت آنتی اکسیدانی تام بزاق.
نویسنده : مینا زلقی
استاد راهنما : پریچهر بهفرنیا
محل تحصیل : دانشكده دندانپزشكي
سال تحصیل : ۱۳۹۶
مقطع تحصیلی : دکترای عمومی
رشته تحصیلی : دندانپزشکی
صفحه شمار : ۳۹ص.
يادداشت : طرح تحقیقاتي شماره : 396173
يادداشت : الکترونیکی
چکيده : مقدمه:گونه های فعال اکسیژن(ROS)که ناشی از فرآیند های اکسیداتیو هستند در ایجاد پریودنتیت نقش به سزایی دارند.ویتامین Eکه یک آنتی اکسیدان است میتواند سبب خنثی شدن این گونه های فعال اکسیژن شود. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر مکمل ویتامین E بر درمان پریودنتیت مزمن بر اساس شاخص های کلینیکی عمق پاکت و از دست دادن چسبندگی و ظرفیت آنتی اکسیدانی تام بزاق است..مواد و روش ها: در این مطالعه کارآزمایی بالینی 16 بیمارمبتلا به پریودنتیت به دو گروه 8 نفره ی مورد و شاهد تقسیم شدند. برای هر دو گروه ابتدا شاخص های عمق پاکت ,ازدست رفتن چسبندگی برای دندان های رمفورد در هر فرد با پروب پریودنتال برحسب میلی متر اندازه گیری شدند.سپس بزاق غیر تحریکی از هر فرد جهت اندازه گیری ظرفیت آنتی اکسیدانی تام بزاق(TAC )جمع آوری شد.در همان جلسه برای تمام بیماران جرم گیری و تسطیح ریشه(SRP)انجام شد.گروه مورد مکمل خوراکی ویتامین Eبه صورت روزانه تا 2 ماه مصرف کردند.پس از 2 ماه شاخص های کلینیکی دوباره اندازه گیری شد و بزاق غیر تحریکی جمع آوری شد.ظرفیت تام آنتی اکسیدانی نمونه های بزاق با استفاده از کیت الایزا(tac)اندازه گیری شد.داده ها از طریق نرم افزار آماریversion 20 SPSSبررسی شدند.داده ها در هر گروه بین جلسه ی اول و دو ماه بعد با استفاده از آزمونt زوج بررسی شدند و تفاوت تغییرات بین دو گروه از طریق t مستقل ارزیابی شد.یافته ها: آزمون t مستقل نشان داد که 2 ماه پس از SRP میانگین تغییرات شاخصTAC (14/0 P =) و تغییرات عمق پاکت (33/0 P =) بین دو گروه اختلاف معنادار نداشت اما میانگین تغییراتattachment loss در گروه مورد به طور معناداری بیشتراز گروه شاهد بود(03/0 P =).نتیجه گیری: نتایج این تحقیق نشان میدهد که مصرف مکمل ویتامین Eبه همراه انجام جرم گیری و تسطیح ریشه می تواند موجب کاهش فرایند التهابی پریودنتیت وبهبود شاخص های کلینیکی پریودنتال و کاهش میزان attachment loss شود
توصیفگر : پریودنتیت
: پاکت پریودنتال
: از دست رفتن چسبندگی پریودنتال
: آنتی اکسیدان
: Periodontitis
: periodontal pocket
: Periodontal Attachment Loss
: Antioxidant
شناسه افزوده : بهفرنیا‏، پریچهر
شناسه افزوده : ‏ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی استان اصفهان
عنوان ترجمه شده توسط فهرست نویس : Study of the effect of vitamin E supplementation on treatment of chronic periodontitis based on clinical index and total antioxidant capacity of saliva
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده دندانپزشکی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده دندانپزشکی۲۲۳۹موجود‭‬
نظرسنجی