رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی ارتباط نتایج معیارهای آنتروپومتریک و آزمایشگاهی سوءتغذیه در بیماران تحت همودیالیز مبتلا به نارسایی مزمن کلیه بیمارستان نور در مرداد و شهریور ماه‭۱۳۷۸ ‬ "


زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 50093
شماره مدرک : ‭ط۱۹۸۴‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : شهیدی، شهرزاد، مجری
عنوان و نام پديدآور : بررسی ارتباط نتایج معیارهای آنتروپومتریک و آزمایشگاهی سوءتغذیه در بیماران تحت همودیالیز مبتلا به نارسایی مزمن کلیه بیمارستان نور در مرداد و شهریور ماه‭۱۳۷۸ ‬ [طرح تحقیقاتی]/ شهرزاد شهیدی؛ همکاران طرح: مژگان تقوی
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی، ‭۱۳۷۸‬.
مشخصات ظاهري : ‮‭۵۲‬ص.‬: جدول، نمودار
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : مقدمه: بسیاری از بیماران همودیالیزی مبتلا به نارسایی مزمن کلیه دچار سوءتغذیه می‌باشند. وضعیت تغذیه تاثیر زیادی بر پیش‌آگهی بیماران دارد و مرگ و میر بیمارانی که سوءتغذیه دارند بیشتر است هدف از این طرح تعیین توزیع فراوانی هر یک از معیارهای سوءتغذیه و تعیین ارتباط بین آنهاست تا بتوان معیار مناسب سوءتغذیه را در این بیماران تعیین کرد. مواد و روشها: نوع این مطالعه توصیفی تحلیلی مقطعی می‌باشد که‭ ۱۱۵ ‬نفر از بیماران همودیالیزی بیمارستان نور تحت مطالعه قرار گرفتند. از بین معیارهای آنتروپومتریک معیار توده ماهیچه‌ای بدن‭(BMI)‬، ضخامت چین پوستی تریسپس‭(TSF)‬ و محیط دور بازو‭(MAC)‬ انتخاب شدند از بین معیارهای آزمایشگاهی آلبومین‭(ALb)‬، ترانسفرین‭(Tf)‬، کلسترول‭(Chol)‬، کراتینین سرم‭(Cr)‬ و تعداد گلبولهای سفید‭(WBC)‬ انتخاب شده و مورد ارزیابی قرار گرفتند‭CRP .‬ نیز بعنوان واکنش دهنده مثبت فاز حاد چک شد تا افراد با‭CRP‬ مثبت به علت فاز حاد التهاب حذف شوند. به این ترتیب‭ ۱۲ ‬نفر حذف شده و در نهایت‭ ۱۰۳ ‬نفر در مطالعه شرکت داشتند. زمان مطالعه دو ماه به طول انجامید. اطلاعات با استفاده از نرم‌افزار رایانه‌ای در سیستم‭SPSS‬ آنالیز شد به این ترتیب درصد افراد دچار سوءتغذیه براساس هر معیار تعیین و مقادیر بدست آمده با یکدیگر مقایسه شد. نتایج: میانگین تمامی معیارها برای بیاران دیالیزی در حد نرمال بود که مقدار آنها چنین می‌باشد: آلبومین‭۳/۹۲+-۰/۴۴ (SD) g/dl‬، ترانسفرین‭ ۲۵۲+-۸۱/۴ (SD) mg/dl :‬کلسترول‭ ۱۷۹/۱۹+-۱۱۶ (SD) mg/dl‬کراتینین‭۱۱/۵+-۳/۳۷ (SD) mg/dl‬، تعداد گلبولهای سفید‭ ۱۰ ۳ (SD) cell/mm 3‬ضربدر ‭۵/۹۸+-۱/۹۸)‬) بود. درصد افرادی که سوءتغذیه داشتند براساس معیارهای مختلف به ترتیب افزایش به کاهش از راست به چپ چنین می‌باشد‭Chol .‬:‭ ۳۶/۲ ‬درصد،‭Cr‬:‭ ۳۱/۳ ‬درصد،‭BMI‬:‭ ۳۰/۳ ‬درصد،‭ALb‬:‭ ۱۳/۲ ‬درصد،‭WBC‬:‭ ۹/۷ ‬درصد،‭Tf‬:‭ ۶/۵ ‬درصد. در مقایسه با معیارهای مختلف در افراد دچار سوءتغذیه معیاریهای آنتروپومتریک با یکدیگر دارای همبستگی قوی و با گلبولهای سفید دارای ارتباط ضعیفی بودند. بحث: در نهایت چنین نتیجه‌گیری می‌شود که: درصد بیماران همودیالیزی دچار سوءتغذیه در این مرکز کمتر از آمار منابع موجود است. به نظر می‌رسد معیاریهای آنتروپومتریک به خصوص‭BMI‬ جهت تعیین سوءتغذیه در این بیماران از ارزش بالایی برخوردار است. همچنین بین معیارهای آزمایشگاهی سوءتغذیه تنها تعداد لکوسیتها با معیارهای آنتروپومتریک رابطه دارد
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : اختلالات تغذیه
: همودیالیز
: نارسایی مزمن کلیه- عوارض
: تن سنجی
: ضخامت چین پوست
: Nutrition Disorders
: Hemodialysis
: Chronic- complications ،Kidney Failure
: Anthropometry
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : تقوی، مژگان، همکار
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : شهرزاد شهیدی
منبع تامین اعتبار : معاونت پژوهشی
کد پروژه : ‭۷۸۱۱۳‬
تاریخ اتمام : ‭1378/10/07‬
تاریخ شروع : ‭1378/05/19‬
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
نظرسنجی