رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی میزان بهره برداری از تختهای بیمارستانی سطوح پنجگانه خدمات درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان در سال‭۱۳۷۷ ‬ "


زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 50101
شماره مدرک : ‭ط۱۹۹۰‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : عطاری، محمدعلی، مجری
عنوان و نام پديدآور : بررسی میزان بهره برداری از تختهای بیمارستانی سطوح پنجگانه خدمات درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان در سال‭۱۳۷۷ ‬ [طرح تحقیقاتی]/ محمد علی عطاری؛ همکاران طرح: مهرداد ملبوس زاده، علیرضا عسگری، محمد محسن هاشمی نجفی، عبدالامیر فروتن
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی ، ‭۱۳۷۸‬.
مشخصات ظاهري : ‮هشت،‭۱۴۱‬ص.‬: جدول، نمودار
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : با بررسی میزان بهره برداری از تختهای بیمارستانی سطوح پنجگانه خدمات درمانی می توان علاوه بر تعیین وضعیت موجود نیازها و فرصتهای آینده را شناخت و پیش بینی کرد و درنتیجه ازاتلاف سرمایه ها جلوگیری و برنامه پنجساله عمرانی استان اصفهان دربخش درمان را مناسب تر طراحی نمود. تعیین میزان بهره برداری از تختهای بیمارستانی و نیز تعیین شاخص تخت واقعی، ظرفیت ثابت و فعال تخت، بیماردهی، ضریب اشغال تخت، متوسط طول اقامت بیمار، فاصله عملکرد تخت و نسبت عملکرد تخت در سطوح پنجگانه خدمات درمانی. دراین مطالعه توصیفی، مقطعی و گذشته نگر، جمعیت مورد مطالعه بیماران پذیرش شده بخشهای بستری در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان درسال‭ ۱۳۷۷ ‬است که اطلاعات مورد نیازبا مراجعه به مراکز درمانی و بیمارستانهای وابسته در سطح استان، جمع آوری و سپس با تنظیم و طراحی جداول و فرمولهای مورد نیاز،ترجمه اطلاعات خام به اطلاعات کاربردی( نشانگرها و شاخصه‌ها) برای هریک از سطوح خدمات به صورت ماهیانه، فصلی و سالیانه صورت پذیرفت.‭۱ ‬) بهره برداری از تختهای بیمارستانی درهیچیک ازسطوح خدمات بستری دانشگاهی دارای برنامه سالیانه، فصلی و ماهیانه نیست.۲) میزان شاخص درصد اشغال تخت درهیچیک از سطوح خدمات بستری دانشگاهی درسال‭ ۱۳۷۷ ‬قابل قبول نیست.‭۳ ‬) میزان متوسط طول اقامت فقط درسطح پنجم نزدیک به استاندارد است و درسطوح دیگر فاصله زیادی از استاندارد دارد.‭۴ ‬) فاصله عملکرد تخت فقط درسطح سوم قابل قبول است و با میزان استاندارد همخوانی دارد.۵) نسبت عملکرد تخت در سطوح اول و پنجم نظام خدمات بستری ضعیف است.‭۶ ‬) نشانگر نسبت پذیرش به ازای هرتخت در سطوح اول و پنجم ضعیف است.به طور کلی بهره برداری ازتختهای بیمارستانی درسطوح پنجگانه خدمات درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سطح استان از میزان قابل قبولی بهره مند نیست و لازم است به منظور بهره وری مناسب، با بکارگیری مدیران شایسته وکاردان، مدیریت هریک از سطوح نظام بستری دانشگاهی را تقویت نمود.۱) بهره وری‭۲ ‬) تخت بیمارستانی‭۳ ‬) سطوح خدمات درمانی‭۴ ‬) بیمارستان وابسته به دانشگاه
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : تخت ها
: بیماران بستری
: مدت اقامت
: اشغال تختها
: آمار
: Beds
: Inpatients
: Lengh of Stay
: Bed Occupancy
: Statistics
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : ملبوس زاده، مهرداد، همکار
: عسگری، علیرضا، همکار
: هاشمی نجفی، محمد حسن ، همکار
: فروتن، عبدالامیر، همکار
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : محمد علی عطاری
منبع تامین اعتبار : معاونت پژوهشی
کد پروژه : ‭۷۸۱۳۲‬
تاریخ اتمام : ‭1378/08/18‬
تاریخ شروع : ‭1378/06/30‬
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
نظرسنجی