رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی غلظت فلزات سمی سرب، کروم و کادمیوم در برخی از اسباب بازی های پلاستیکی مورد استفاده کودکان در شهر اصفهان "


زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 50111
شماره مدرک : ‭ط۲۰۰۰‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : پورمقدس، حسین، مجری
عنوان و نام پديدآور : بررسی غلظت فلزات سمی سرب، کروم و کادمیوم در برخی از اسباب بازی های پلاستیکی مورد استفاده کودکان در شهر اصفهان [طرح تحقیقاتی]/ حسین پورمقدس؛ همکار طرح: احمدرضا پیشکار دهکردی
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی، ‭۱۳۸۳‬.
مشخصات ظاهري : ‮‭[۵۷]‬ص.‬: جدول، نمودار
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : مقدمه بهترین فعالیتی که کودک می تواند انجام دهد، بازی است. درحقیقت بخش اعظم لحظات شیرین زندگی کودک را بازی تشکیل میدهد.یکی از مهمترین مسائلی که دربازیهای کودکان باید مورد توجه قرار بگیرد، ایمنی اسباب بازی هایی است که در اختیار کودک قرار می گیرد. از آنجا که اسباب بازی های پلاستیکی از جمله وسایلی ازقبیل سوت، فلوت و سازدهنی باید آنها را به دهان خود بگذارند، لذا بایستی رنگ و سایر مواد قابل استخراج این اسباب بازی ها از نظر فلزات سمی حداقل بوده و مقدار آن از حد مجاز تجاوز ننماید.این طرح به منظور بررسی مقدار فلزات سرب، کروم و کادیوم در اسباب بازی های کودکان ومقایسه آنها با استانداردهای موجود صورت گرفته است. همچنین برای تعیین فلزات سمی مذکور دو روش هضم‭ASTM‬ و‭ISIRI‬ استفاده و مورد مقایسه قرار گرفته است. روش کار برای انجام این تحقیق تعداد‭ ۷۵ ‬نمونه ازسه نوع اسباب بازی فلوت، سازدهنی و سوت عرضه شده در شهر اصفهان انتخاب گردید. نمونه های مذکور براساس دو روش‭ASTM‬ و‭ISIRI‬ هضم اسیدی شده و سپس غلظت فلزات سنگین آن توسط دستگاه جذب اتمی با شعله تعیین مقدار گردید. دراین تحقیق از روش آنالیز واریانس برای تعیین شاخصهای آماری میانگین و انحراف معیار و از آزمون‭T‬ برای مقایسه مقادیر تعیین شده با استاندارد باکمک برنامه نرم افزاری‭SPSS‬ بهره گرفته شده است. نتایج نشان داد که در روش‭ASTM‬ میانگین غلظت فلزات سرب،کروم و کادیوم دراسباب بازی فلوت به ترتیب برابر‭ ۳/۲ ،۲۱/۶ ،۵۰/۸ ‬میلی گرم به ازا کیلو گرم وزن خشک نمونه، درسازدهنی به ترتیب برابر‭ ۷/۹ ،۱۷/۶ ،۴۵/۹ ‬میلی گرم به ازا کیلو گرم وزن خشک نمونه و در سوت به ترتیب برابر‭ ۵/۸ ،۲۱ ،۳۹/۸ ‬میلی گرم به ازا کیلوگرم وزن خشک نمونه بوده و درروش‭ISIRI‬ میانگین غلظت فلزات سرب کروم و کادیوم درفلوت به ترتیب برابر‭ ۲/۷ ،۱۷/۸ ،۴۶ ‬میلی گرم به ازا کیلوگرم وزن خشک نمونه،دراسباب بازی سازدهنی به ترتیب برابر‭ ۴/۳ ،۱۸/۳ ،۴۳/۶ ‬میلی گرم به ازا کیلو گرم وزن خشک نمونه و در سوت به ترتیب برابر‭ ۶/۸ ،۱۹/۸ ،۳۵/۶ ‬میلی گرم به ازا کیلو گرم وزن خشک نمونه بوده است. بحث نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که اسباب بازی های مورد مطالعه حاوی فلزات سمی مربوط به سرب و کمترین آن مربوط به کادیوم می باشد . همچنین از نظر آماری بین مقادیر سرب، کروم و کادمیوم اندازه گیری شده در دو روش هضم اختلاف آماری معنی داری مشاهده نشد، به عبارت دیگر نتایج حاصل از هر دو روش از نظر آماده سازی نمونه ها و میزان استخراج فلزات تقریبا یکسان است. مقایسه مقادیر فلزات اندازه گیری شده در اسباب بازی ها با مقادیر مجازتوصیه شده نشان داد که میانگین غلظت سرب،کروم و کادمیوم دراسباب بازی های مورد مطالعه بسیار کمترازحد مجاز استاندارد توصیه شده بود. براساس استاندارد مقادیر سرب، کروم و کادمیوم دراسباب بازی های پلاستیکی کودکان نباید به ترتیب از‭۱۰۰ ،۲۰۰ ‬و‭ ۱۰۰ ‬میلی گرم به ازا کیلو گرم وزن خشک نمونه بیشتر باشد. بالاترین میانگین غلظت سرب و کادمیوم اندازه گیری شده در اسباب بازی های مورد مطالعه مربوط به رنگ سبز و بالاترین مقدارکروم اندازه گیری شده مربوط به‌رنگ زرد اسباب بازی های مورد مطالعه بود
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : فلزها- سمیت
: سرب
: کروم
: کادمیوم
: کودک
: بازی و لوازم بازی
: Metals- toxicity
: Lead
: Chromium
: Cadmium
: Child
: Play and Playthings
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : پیشکاردهکردی، احمدرضا، همکار
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : حسین پورمقدس
منبع تامین اعتبار : معاونت پژوهشی
کد پروژه : ‭۸۲۲۷۵‬
تاریخ اتمام : ‭1383/01/01‬
تاریخ شروع : ‭1382/01/01‬
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه دانشکده بهداشت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده بهداشت۱۵۶موجود‭‬
نظرسنجی