رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی برخی عوامل مرتبط با الگوی رشد در کودکان زیر یکسال در خانه های بهداشت شهر فلاورجان سال‭۱۳۸۴ ‬ "


زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 50119
شماره مدرک : ‭ط۲۰۰۹‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : عالیپور، لیلی، مجری
عنوان و نام پديدآور : بررسی برخی عوامل مرتبط با الگوی رشد در کودکان زیر یکسال در خانه های بهداشت شهر فلاورجان سال‭۱۳۸۴ ‬ [طرح تحقیقاتی]/ لیلی عالیپور؛ همکاران طرح: حبیب اله حسینی، خدیجه برومند فر
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی ، ‭۱۳۸۴‬.
مشخصات ظاهري : ‮‭۴۰‬ص.‬: جدول، نمودار
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : مقدمه: کودکات به علت رشد سریع و برای رسیدن به حداکثر رشد طبیعی به شرایط زیست مناسب احتیاج دارند. و هرگونه عوامل نامساعد میتواند اثر سو بر روی رشد و نمو آنان داشته باشد. رشد جسمانی تابع عوامل متعددی مربوط به وراثت و محیط است و چگونگی تغذیه آنان است با توجه به این امر لازم است عواملی که باعث عدم رشد تعذیه کمکی در کودکان زیر یکسال می‌باشد شناسایی گردیده و اقدامات لازم جهت برطرف نمودن آن انجام شود. روش: این پژوهش یک مطالعه طولی دو مرحله ای و تک گروهی است. جمعیت مورد مطالعه‭ ۷۵ ‬نفر مادر و کودک زیر یکسال می باشند که بطور تصادفی ساده از بین مراجعه کنندگان به مراکز بهداشتی شهر فلاورجان در سال‭ ۸۴ ‬انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه ای شامل سه بخش است که: بخش اول در ارتباط با مشخصات فردی و مراقبتی کودک بوده قسمت دوم شامل مشخصات فردی مادر و قسمت سوم شامل چک لیستی است که در آن وزن کودک در‭ ۵‬و‭ ۸ ‬ماهگی اندازه گیری و ثبت می شود و نیز از مادر درخصوص رسیدگی عاطفی به کودکش پرسیده می شود. نتایج بر اساس یافته های پژوهش میانگین وزن واحدهای مورد پژوهش درهنگام تولد‭ ۳۰۲۱/۶+-۰۴۶/۷ ‬بود.‭۳۶ ‬درصد نمونه دختر و‭۶۴ ‬درصد پسر بودند.‭ ۵۲ ‬درصد فرزند اول خانواده ومیانگین سنی مادران آنها‭ ۲۵/۵+-۶/۳ ‬سال،‭ ۶۵/۵ ‬درصد دارای تحصیلات ابتدای و نیمی از آنان درآمد خانواده شان درسطح متوسط بوده همچنین نتایج نشان داد که ارتباط معنی داری بین سن رشد با وزن شروع تغذیه حاملگی و تعداد فرزندان مادر با الگوی رشد وجود داشته است. بحث: باتوجه به دادههای پژوهش که ارتباط معنی داری بین فاکتورهای وزن موقع تولد، قبل و زمان شروع تغذیه کمکی همچنین خصوصیات مادر و رسیدگی عاطفی مادران و رشد کودک بعد از تغذیه کمکی، وجود داشته است و تمامی کودکان در این پژوهش تحت پوشش مراکز بهداشتی بوده اند، لذا توجه به نقش بهورزان و مراقبین بهداشتی در مراکز بهداشتی درمانی حائز اهمیت خواهد بود
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : رشد و تکامل کودک
: مکملهای غذایی
: مراکز بهداشتی مادر- کودک
: نوزاد
: Child Development
: Nutritional Complement
: Maternal- Child Health Center
: Infant, Newborn
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : حسینی، حبیب اله ، همکار
: برومندفر، خدیجه ، همکار
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : لیلی عالیپور
منبع تامین اعتبار : معاونت پژوهشی
کد پروژه : ‭۲۸۴۰۲۰‬
تاریخ اتمام : ‭1384/12/24‬
تاریخ شروع : ‭1384/05/15‬
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۲۰۰۹موجود‭‬
کتابخانه دانشکده پرستاری
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
11 - دانشکده پرستاری۲۰۰۹موجود‭‬
نظرسنجی