رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی اثر سطوح پایین سرب بر ریزش مو "


زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 50137
شماره مدرک : ‭ط۲۰۲۷‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : فشارکی، مهرآفرین، مجری
عنوان و نام پديدآور : بررسی اثر سطوح پایین سرب بر ریزش مو [طرح تحقیقاتی]/ مهرآفرین فشارکی؛ همکاران طرح: حجت اله علائی، شاه منصوری، روزبه مختاری، حسن صادقی
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی، ‭[؟۱۳۷۸]‬.
مشخصات ظاهري : ‮ب،‭۱۳‬ص.‬:مصور، جدول
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : مقدمه: تماس مزمن با سرب بر روی بسیاری از ارگانهای بدن اثر می گذارد، و در بافتهای نرم و دندان و استخوان تجمع می یابد در این مطالعه اثرات تماس با سطوح پایین سرب در طی فازهای تکاملی مختلف بر ریزش مو مورد بررسی قرار گرفته است. روش کار: سه گروه رات در طی فازهای تکاملی مختلف در معرض غلظت پایین سرب‭۰/۵ ،۰/۱ ،۰/۰۵)‬) درصد به مدت‭ ۲ ‬روز قرار گرفته تماس با سرب در دوران جنینی‭(I)‬ در دوران‭(II)‬ و بلوغ‭(III)‬صورت گرفت و برای هر دسته یک گروه کنترل در نظر گرفته شده. نتایج: نتایج بدست آمده نشان می دهد که مصرف دوزهای مختلف سرب در دوران جنینی با شیرخوارگی تفاوت معنی داری را در میزان سرب موجود نشان نمی دهد اما در مقایسه گروه جنینی با شیرخوارگی تفاوت معنی داری نشان داده می شود. مصرف دوزهای مختلف سرب در دوران جنینی و بلوغ نیز تفاوت معنی داری را در میزان سرب موجود در مو نشان نمی دهد اما در مقایسه گروه جنینی با بلوغ این تفاوت معنی دار می گردد و مصرف دوزهای مختلف سرب در دوران شیرخوارگی و بلوغ نیز تفاوت معنی داری نشان نمی دهد.مقایسه زوجها نشان دهنده تفاوت معنی دار بین دوران شیرخورگی و بلوغ است. میانگین موی ریخته شده در دوره(جنینی و غیره) تفاوت معنی داری را نشان نمی دهد اما مقایسه دوره های مختلف با یکدیگر(جنینیو شیرخوارگی) اختلاف معنی داری را نسبت به شاهد نشان می دهد. بحث: علیرغم انجام تحقیقات گسترده در زمینه توکسیلولوژی سرب مکانیسم آن بروی فوکسیلولهای مو شناخته شده و بنظر می رسد بسیج سرب از استخوانها دوران بارداری و شیردهی منجر به افزایش سرب درفوکسیلول مو گشته و موجب تغییر اندازه و تضعیف فوکسیلولهای مو شده که این اثرات در دوره جنینی بیشتر از، شیرخوارگی و بلوغ بوده و منجر به ریزش مو میگردد
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : سرب- اثرات سوء
: طاسی
: مو
: تغذیه کودک
: بلوغ جسمانی
: Lead- adverse effects
: Alopecia
: Hair
: Infant Nutrition
: Puberty
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : علائی، حجت اله، همکار طرح
: شاه منصوری
: مختاری، روزبه ، همکار طرح
: صادقی،حسن، همکار طرح
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : مهرآفرین فشارکی
منبع تامین اعتبار : معاونت پژوهشی
کد پروژه : ‭۷۸۰۳۵‬
تاریخ شروع : ‭1378/01/01‬
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی