خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
نوع ماده : طرح تحقیقاتی/ پروژه فارسی
شماره شناسایی : 50172
شماره مدرک : ‭ط۲۰۶۸‬
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : انصاری پور، صدیقه، مجری
عنوان و نام پديدآور : مقایسه تاثیر آموزش درس‭ARI‬ توسط کاردانهای روستایی و مربیان مراکز آموزش بهورزی بر میانگین نمره آگاهی و عملکرد بهورزان شاغل در خانه های بهداشت شهرستان اصفهان در شش ماهه دوم‭۱۳۸۳ ‬ [طرح تحقیقاتی]/ صدیقه انصاری پور؛ همکاران طرح: غلامحسین صدری، احمد باهنر، بهرام سلیمانی، فریبا طاهری نژاد
وضعيت نشر و پخش و غيره : اصفهان: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی ، ‭۱۳۸۳‬.
مشخصات ظاهري : ‮‭۲۸‬ص.‬: جدول، نمودار
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : مقدمه: آموزش کارکنان شاغل که از آن با اصطلاح مهارت آموزی یاد می شود یکی از مهمترین ابزارهای توسعه هر سازمان است نظام بهداشتی درمانی کشور بدلیل تنوع خدمات و نیازهای تغییر پذیر آن از این قاعده مستثنی نیست در این بین بهورزان بعنوان سطح اول ارائه دهنده خدمات که بیشترین خدمات بهداشتی را به این جامعه ارائه می دهند ضروری است تحت باز آموزی قرار گیرند که این وظیفه بعهده مراکز آموزش بهورزی سپرده شده است از طرف دیگر بدلیل تعداد کم مربیان‭۵۰)‬) نفر در سطح استان نسبت به تعداد بهورزان ‭۱۴۰۰)‬) نفر و مسافت دور مراکز آموزش بهورزی نسبت به خانه ها، افت آگاهی بهورزان در زمینه های مختلف باعث افت عملکرد آنان شده است علاوه بر آن یکی از وظایف کاردانهای مستقر در مراکز بهداشتی درمانی روستایی آموزش حین خدمت و تشکیل دوره های باز آموزی برای بهورزان تابعه و مشارکت در اجرای آنها می باشد. تعداد بیشتر کاردانها‭۲۰۰)‬) نفر نسبت به تعداد مربیان و دسترسی آسانتر بهورزان به مراکز بهداشتی درمانی و تماس بیشتر کاردانها با بهورزان و آگاهی بهتر آنها نسبت به نیازهای آموزشی بهورزان باعث صرفه جویی در زمان و هزینه می شود.این مطالعه با هدف تعیین میانگین تفاوت آگاهی و عملکرد بهورزان قبل و بعد از آموزش توسط کاردان و مربی انجام شده تا با استناد به نتایج آن برنامه ریزیهای بعدی جهت آموزش کاردانهاتدوین گردد. مواد و روشها: طی یک مطالعه مداخله ای در عرصه شاهددار انجام گردید‭ ۹۲ ‬نفر از بهورزان شهرستان اصفهان بصورت تصادفی ساده منظم انتخاب شده و‭ ۸ ‬نفر از بهورزان از مطالعه خارج شدند‭ ۸۴ ‬نفر باقیمانده بصورت ساده و منظم به دو گروه‭ ۴۲ ‬نفره، یک و دو تقسیم شدند. قبل از شروع کلاس توسط مربی و کاردان، آگاهی و عملکرد بهورزان گروه یک و دو قبل از آموزش توسط پرسشنامه و چک لیست انجام گردید. ابتدا کلاس آموزشی دو روزه عفونتهای حاد تنفسی با استفاده از دو شیوه سخنرانی، تمرین و روش بحث گروهی جهت کاردانها توسط مربی مرکز آموزش بهورزی برگزار گردید سپس همزمان با هم گروه یک بهورزان، توسط مربی مرکز آموزش بهورزی با دو شیوه سخنرانی، تمرینی و روش بحث گروهی مبحث عفونتهای حاد تنفسی را طی سه روز در دو گروه‭ ۲۱ ‬نفره آموزش دیدند و گروه دوم بهورزان توسط کاردانهای آموزش دیده مراکز بهداشتی درمانی خود با شیوه سخنرانی، تمرینی و روش بحث گروهی مبحث عفونتهای حاد تنفسی را طی سه روز در دو گروه‭ ۲۱ ‬نفره آموزش دیدند. پس از اتمام آموزش بهورزان توسط کاردانها و مربی آگاهی عملکرد بهورزان گروه یک و دو بعد از آموزش توسط پرسشنامه و چک لیست انجام گردید.نمره آگاهی و عملکرد بهورزان در مورد عفونتهای تنفسی تعیین گردید. در این مطالعه نمرات آگاهی و عملکرد بهورزان نسبت به نمره‭ ۲۰ ‬محاسبه گردید پرسشنامه آگاهی قبل و بعد از آموزش به روش خود ایفا توسط بهورزان تکمیل گردید و چک لیست عملکردی بصورت مشاهده عملکرد توسط مربی مرکز آموزشی بهورزی در خانه بهداشت قبل و بعد از آموزش به فاصله یک ماه تکمیل گردید. سپس اطلاعات مربوط به آگاهی و عملکرد توسط نرم افزار آماری‭spss‬ آنالیز گردید. نتایج: به منظور دستیابی به اهداف پژوهش، اطلاعات جمع آوری شده در خصوص وضعیت آگاهی و عملکردی بهورزان قبل و بعد از آموزش توسط کاردان و مربی در مورد عفونتهای حاد تنفسی در شهرستان اصفهان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که موارد به شرح ذیل می باشد. میانگین نمرات آگاهی و عملکرد مربی و کاردان قبل و بعد از آموزش جهت بهورزان نسبت به نمره‭۲۰ ‬محاسبه گردید. اختلاف میانگین آگاهی بهورزان توسط مربی و کاردان قبل و بعد از آموزش به ترتیب‭ ۲/۷۳،۳/۹۱ ‬می باشد که تفاوتی معادل‭ ۱/۱۷ ‬نمره بین میانگین نمرات آگاهی قبل و بعد مرب‌ی و کاردان وجود دارد که مقدار بیشتر مربوط به مربیان می باشد. گرچه تفاوت این نمرات در آزمون‭t‬ معنی دار شده است ولی با استفاده از آنالیز کوواریانس که نتیجه مربوط به آن قویتر است تفاوت معنی دار نشده است. اختلاف میانگین عملکرد بهورزان توسط مربی و کاردان قبل و بعد از آموزش به ترتیب‭ ۵/۹ ،۱۲/۱۳ ‬می باشد که تفاوتی معادل‭ ۶/۲۳ ‬نمره بین میانگین نمرات عملکرد قبل و بعد مربی و کاردان وجود دارد که نتایج حاکی وجود تفاوت در آموزش کاردان و مربی می باشد. هم اکنون با آزمون‭t‬ و هم آنالیز کواریانس می باشد. همچنین نتایج نشان می دهد ارتباطی بین نمره آگاهی و سابقه کار و همچنین عملکرد و سابقه کار وجود ندارد. بحث و نتیجه گیری: نتایج بیانگر آن است که اختلاف معنی داری بین افزایش آگاهی بهورزان شاغل شهرستان اصفهان توسط آموزش مربیان و کاردانها وجود ندارد بنابراین می توان در مواردی که مباحث آموزشی فقط جنبه افزایش آگاهی بهورزان شاغل را داشته باشد از کاردانها در این زمینه کمک گرفت. در مورد عملکرد بهورزان چون اختلاف معنی داری بین آموزش مربیان و کاردانها در عمل مشاهده گردیده در مواردی که آموزش بهورزان جهت افزایش مهارت آنان در حیطه کاری باشد نمی توان از کاردانها کمک گرفت باید تدابیری در این مورد اندیشیده شود تا بتوان از وجود کاردانها در این مورد استفاده شود. نتایج حاصله ضرورت برنامه ریزیهای بیشتری برای آموزش کاردانها را نشان می دهد
اصطلاحهاي موضوعي کنترل نشده : بهداشتیاران جامعه- آموزش
: آموزش حرفه‌ای بازآموزی
: بهداشت روستایی
: آگاهی
: تجزیه و تحلیل عملکرد شغلی
: Community Health Aides
: Education, Professional, Retraining
: Rural Health
: Awareness
: Task Performance and Analysis
نام شخص - ( مسئوليت معنوي درجه دوم ) : صدری، غلامحسین ، همکار طرح
: باهنر، احمد، همکار طرح
: سلیمانی، بهرام، همکار طرح
: طاهری نژاد، فریبا، همکار طرح
نام تنالگان - (مسئوليت معنوي درجه دوم ) : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، معاونت پژوهشی
مبدا اصلي : IRدانشگاه علوم پزشکی اصفهان
وضعيت انتشار : p
مجری طرح(حقیقی) : صدیقه انصاری پور
منبع تامین اعتبار : معاونت پژوهشی
کد پروژه : ‭۸۳۰۵۶‬
تاریخ اتمام : ‭1383/12/20‬
تاریخ شروع : ‭1383/05/06‬
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)